«Təsdiq edilmişdir»
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
ƏMR ? 021
15 fevral 2005-ci il
Sədr
H. BABAYEV

Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması standartları

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Standartlar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 1999-cu il tarixli, 161 saylı fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında» Əsasnaməyə müvafiq olaraq hazırlanmışdır.

1.2. Bu Standartlar qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi qaydalarını tənzimləyir.

2. Reyestrin aparılması üzrə fəaliyyət

2.1. Qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması qiymətli kağızlar, onların emitenti, sahibləri, nominal saxlayıcıları barədə məlumatların toplanması, qeydə alınması, işlənməsi, saxlanması və təqdim edilməsi xidmətlərinin göstərilməsi üzrə fəaliyyətdir.

2.2. Bir emitentin adlı investisiya qiymətli kağızlarının sahiblərinin sayı iyirmidən artıq olduqda, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması yalnız qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan reyestrsaxlayıcı tərəfindən keçirilməlidir.

2.3. Bir emitentin adlı investisiya qiymətli kağızlarının sahiblərinin sayı iyirmi və daha az olduqda, onların reyestri qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan reyestrsaxlayıcı və ya emitentin özü tərəfindən aparıla bilər.

2.4. Emitentin eyni növ qiymətli kağızlarının sahiblərinin reyestri eyni zamanda yalnız bir reyestrsaxlayıcı tərəfindən aparılmalıdır.

2.5. Reyestrsaxlayıcının vəzifələri aşağıdakılardır:

2.5.1. Emitentin və ya özəlləşdirilən müəssisələr üzrə dövlət əmlakının satıcısının təqdim etdiyi sənədlər əsasında qiymətli kağız sahiblərinin reyestrini formalaşdırmaq;

2.5.2. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinə yazıların daxil edilməsini əsaslandıran sənədlər təqdim edildikdə, reyestrdə dəyişikliklər etmək;

2.5.3. Qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin reyestrdə qeydiyyatını aparmaq;

2.5.4. Qiymətli kağızların öhdəliklərlə yüklənməsi hallarının reyestrdə qeydiyyatını aparmaq;

2.5.5. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrində qeydə alınmış şəxslərin hesablarında dəyişikliklər edilməsi üçün əsas olan sənədləri saxlamaq;

2.5.6. Emitentə və qanunvericiliklə buna səlahiyyəti çatan orqanlara qiymətli kağız sahiblərinin reyestrini təqdim etmək;

2.5.7. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrində qeydə alınmış şəxslərə və onların səlahiyyətli nümayəndələrinə qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarışı təqdim etmək;

2.5.8. Reyestrin aparılması sistemində açıqlanmalı olan məlumatları və sənədləri emitentə və qeydə alınmış şəxslərə təqdim etmək;

2.5.9. Emitentin müvafiq orqanlarının (səhmdarların ümumi yığıncağı və s.) qərarlarına əsasən aparılmış qlobal əməliyyatlar (birləşdirmə, konvertasiya, xırdalanma) üzrə dəyişiklikləri reyestrin aparılması sisteminə daxil etmək;

2.5.10. Emitentin korporativ hərəkətləri barədə məlumatları (yığıncaqların keçirilməsi, dividendlərin verilməsi və s.) qiymətli kağız sahiblərinə və onların səlahiyyətli nümayəndələrinə çatdırmaq;

2.5.11. Korporativ hərəkətlər üzrə emitentin tapşırıqlarını icra etmək;

2.5.12. Qiymətli kağızların buraxılışını əks etdirən sənədlərdə göstərilmiş qiymətli kağızların miqdarını yerləşdirilmiş qiymətli kağızların miqdarı ilə müntəzəm olaraq üzləşdirmək;

2.5.13. Qeydə alınmış şəxslərə məxsus qiymətli kağızların miqdarı əks olunan sənədlərdəki məlumatlarla onların hesablarında əks olunan yazıları müntəzəm olaraq üzləşdirmək və eyniləşdirmək;

2.5.14. Emitentlə bağlanmış müqaviləyə xitam verildikdə, reyestrin aparılması sistemində olan məlumatları emitentə və ya emitentin müəyyən etdiyi digər reyestrsaxlayıcıya təqdim etmək;

2.5.15. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş həcmdə reyestrin aparılması sisteminə daxil olan məlumatların məxfiliyini təmin etmək.

2.6. Reyestrsaxlayıcı reyestrin aparılması sistemində qeydə alınmış şəxsləri identifikasiya edən məlumatların və onların qiymətli kağızlar üzrə hüquqlarının uçotunu kağız və elektron daşıyıcılarında aparmalıdır. Reyestrsaxlayıcı reyestrin aparılması sistemində informasiya bazasının təhlükəsizliyini, onun bir neçə nüsxədə saxlanmasını təmin etməlidir.

2.7. Emitent reyestrin aparılması üzrə xidmətlərin göstərilməsini qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan reyestrsaxlayıcıya tapşırdıqda, onunla müvafiq müqavilə bağlamalıdır.

2.7.1. Müqavilədə aşağıdakılar əks edilməlidir:

2.7.1.1. emitentin və reyestrsaxlayıcının rekvizitləri;

2.7.1.2. xidmətlərin məzmunu;

2.7.1.3. xidmət olunan qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi;

2.7.1.4. xidmət olunan qiymətli kağızların adı, növü, buraxılış forması, miqdarı, nominal dəyəri;

2.7.1.5. tərəflərin hüquq və vəzifələri;

2.7.1.6. xidmətlərin ödənilməsi və hesablaşma qaydaları;

2.7.1.7. tərəflərin məsuliyyəti;

2.7.1.8. müqavilənin qüvvədə olma müddəti.

2.7.2. Tərəflərin razılığı ilə müqaviləyə digər şətlər əlavə oluna bilər.

2.7.3. Reyestrsaxlayıcı ilə emitent arasında bağlanmış müqaviləyə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada xitam verilə bilər.

2.7.4. Müqavilə bağlanarkən emitent aşağıdakı sənədləri reyestrsaxlayıcıya təqdim etməlidir:

2.7.4.1. emitentin nizamnaməsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

2.7.4.2. hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

2.7.4.3. emitentin digər təsis sənədlərinin surəti (dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlər üzrə—səhmdar cəmiyyətinin yaradılması haqqında dövlət əmlakının satıcısının sərəncamının surəti);

2.7.4.4. icra orqanının rəhbər şəxsinin vəzifəyə təyin olunması barədə sənədin surəti (dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlər üzrə—idarə heyəti sədrinin vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında dövlət əmlakının satıcısının əmri);

2.7.4.5. emitentin qiymətli kağızlarının emissiya prospektinin surəti (qiymətli kağızlarının emissiyası emissiya prospekt ilə müşayiət olunursa) və ya qiymətli kağızların emissiyası haqqında qərar;

2.7.4.6. dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlər üçün özəlləşdirmə planının surəti;

2.7.4.7. qiymətli kağızların dövlət qeydiyyatına alınması barədə sənədin surəti;

2.7.4.8. vergi ÖDƏYİCİsinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

2.7.4.9. emitentin bank rekvizitləri haqqında müvafiq arayış.

2.7.5. Müqaviləyə xitam verildikdə və ya müqavilə bağladığı reyestrsaxlayıcının lisenziyası qüvvədən düşdükdə reyestrin təhvil-təslim edilməsi üçün emitent 10 (on) gün ərzində yeni reyestrsaxlayıcını müəyyən etməlidir.

2.7.6. Reyestrsaxlayıcının lisenziyası dayandırıldıqda, emitent 2 (iki) ay ərzində yeni reyestrsaxlayıcını müəyyən etməlidir.

2.7.7. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması fəaliyyətinə dair verilmiş lisenziya dayandırıldıqda və ya qüvvədən düşdükdə, reyestrsaxlayıcı bu barədə emitenti dərhal yazılı şəkildə xəbərdar etməlidir.

2.7.8. Reyestrin təhvil-təslim edilməsi zamanı tərtib olunmuş akt reyestrsaxlayıcıların və emitentin rəhbər şəxsləri tərəfindən imzalanmalı və möhürlənməlidir.

2.7.9. Reyestrin təhvil-təslim edilməsi və müvafiq aktın tərtib olunması müddəti ərzində reyestrsaxlayıcılar tərəfindən reyestr üzrə əməliyyatlar dayandırılır və reyestrdə qeydə alınmış şəxslərdən daxil olmuş tapşırıqlar icra edilmir və səbəbləri göstərilməklə geri qaytarılır.

2.7.10. Emitent ilə reyestrsaxlayıcılar arasında reyestrin təhvil-təslim edilməsinə dair akt imzalandıqda, emitent 1 (bir) gün ərzində bu barədə kütləvi informasiya vasitələrində elan verməli və ya bütün qiymətli kağız sahiblərinə öz hesabına yazılı bildiriş göndərməlidir.

3. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestri

3.1. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestri—müəyyən tarixə qeydə alınmış qiymətli kağız sahiblərinin və nominal saxlayıcılarının, onlara məxsus qiymətli kağızların sayının və növünün eyniləşdirməsini təmin edən siyahıdır. Reyestrdə emitent haqqında məlumat, hər bir qiymətli kağız sahibinə və nominal saxlayıcısına məxsus qiymətli kağızların sayı, nominal dəyəri, növü, forması, öhdəliklərlə yüklənməsi və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər məlumatlar göstərilməlidir.

3.2. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestri özündə aşağıdakı məlumatları əks etdirir:

3.2.1. Emitent haqqında məlumat:

3.2.1.1. tam adı;

3.2.1.2. hüquqi ünvanı;

3.2.1.3. dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi;

3.2.1.4. əlaqə vasitəsi (telefon, faks və s.);

3.2.1.5. məsul şəxslərin S.A.A., vəzifəsi.

3.2.2. Emitentin buraxdığı qiymətli kağızlar haqqında məlumat:

3.2.2.1. qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyata almış orqanın adı;

3.2.2.2. buraxılmış qiymətli kağızların növü, forması, miqdarı, nominal dəyəri;

3.2.2.3. yerləşdirilmiş qiymətli kağızların miqdarı;

3.2.2.4. yerləşdirilməmiş qiymətli kağızların miqdarı;

3.2.2.5. geri satın alınmış qiymətli kağızların miqdarı.

3.2.3. Qiymətli kağız sahibləri haqqında məlumatlar:

3.2.3.1. Fiziki şəxslər üzrə aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:

3.2.3.1.1. adı, atasının adı, soyadı;

3.2.3.1.2. şəxsi hesabın nömrəsi;

3.2.3.1.3. şəxsi hesabın növü;

3.2.3.1.4. qeydiyyat ünvanı;

3.2.3.1.5. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri;

3.2.3.1.6. sahibi olduğu qiymətli kağızların ümumi miqdarı;

3.2.3.1.7. sahibi olduğu, lakin öhdəliklərlə yüklənmiş qiymətli kağızların miqdarı;

3.2.3.1.8. sahib olduğu qiymətli kağızların bir buraxılış daxilində faiz nisbəti.

3.2.3.2. Hüquqi şəxslər üzrə aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:

3.2.3.2.1. tam adı;

3.2.3.2.2. təşkilati-hüquqi forması;

3.2.3.2.3. hüquqi ünvanı;

3.2.3.2.4. dövlət qeydiyyatının nömrəsi və qeydiyyata almış orqanın adı, qeydiyyat tarixi;

3.2.3.2.5. şəxsi hesabın nömrəsi;

3.2.3.2.6. şəxsi hesabın növü;

3.2.3.2.7. sahibi olduğu qiymətli kağızların ümumi miqdarı;

3.2.3.2.8. sahibi olduğu, lakin öhdəliklərlə yüklənmiş qiymətli kağızların miqdarı;

3.2.3.2.9. sahib olduğu qiymətli kağızların bir buraxılış daxilində faiz nisbəti.

3.2.4. Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat:

3.2.4.1. tam adı;

3.2.4.2. hüquqi ünvanı;

3.2.4.3. əlaqə vasitəsi (telefon, faks və s.);

3.2.4.4. məsul şəxsin və icraçının S.A.A., vəzifəsi, imzası.

4. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış

4.1. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış—qiymətli kağız olmayaraq reyestrsaxlayıcı tərəfindən şəxsi hesab sahibinə təqdim edilən və müəyyən tarixə şəxsi hesabda olan qiymətli kağızlar barədə məlumatları əks etdirən sənəddir (Forma R1/RÇ).

4.2. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarışın təqdim edilməsi zamanı aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

4.2.1. şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;

4.2.2. ərizəçi vəkil edilmiş şəxs olduqda—vəkalətnamə və ya broker müqaviləsinin surəti.

5. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin formalaşdırılması

5.1. Qiymətli kağızların buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən otuz təqvim

günündən gec olmayaraq, emitent qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılmasını təmin etməlidir.

5.2. Reyestrin formalaşdırılması üçün emitent reyestrsaxlayıcıya qiymətli kağız sahibləri barədə aşağıdakı məlumatları təqdim etməlidir:

5.2.1. Fiziki şəxslər üçün:

5.2.1.1. qiymətli kağız sahibinin S.A.A., şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri, qeydiyyat ünvanı;

5.2.1.2. sahib olduğu qiymətli kağızlarının miqdarı.

5.2.2. Hüquqi şəxslər üçün:

5.2.2.1. tam adı, təşkilati-hüquqi forması, dövlət qeydiyyat nömrəsi, hüquqi ünvanı;

5.2.2.2. sahib olduğu qiymətli kağızlarının miqdarı.

Qeyd olunan məlumatlar siyahı (cədvəl) formasında tərtib edilməli, emitentin icra orqanının rəhbəri tərəfindən imzalanmalı və möhürü ilə təsdiq olunmalıdır.

5.3. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərin reyestrinin formalaşdırılması üçün dövlət əmlakının satıcısı reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

5.3.1. güzəştli satışın (qapalı abunə yazılışının) yekun protokolu;

5.3.2. ixtisaslaşdırılmış çek hərracının yekun protokolu;

5.3.3. pullu hərracın yekun sənədi;

5.3.4. investisiya və ya kommersiya müsabiqəsinin yekun sənədi;

5.3.5. dövlət əmlakının digər üsullarla özəlləşdirilməsinin nəticələri haqqında yekun sənədlər.

5.4. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestri emitentin özü tərəfindən aparıldıqda, reyestrin formalaşdırılması aşağıdakı sənədlər əsasında həyata keçirilir:

5.4.1. səhmlərin təsisçilər arasında bölüşdürülməsi haqqında sənəd;

5.4.2. qiymətli kağızların kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirildiyi halda fond birjasının protokolu və ticarət iştirakçısının tapşırıqları.

6. Reyestrin aparılması sistemi

6.1. Reyestrin aparılması sistemi—qeydə alınmış şəxsləri (emitentləri, fiziki və hüquqi şəxsləri) identifikasiya edən və onların qiymətli kağızlar üzrə hüquqlarının uçotu barədə informasiyaların kağız və ya elektron daşıyıcılarda əks etdirən, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin tərtib edilməsini təmin edən məlumatlar toplusudur.

6.2. Reyestrin aparılması sistemində qeydə alınmış şəxsləri identifikasiya edən məlumatlar anket formasında (dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətləri üzrə qeydə alınmış şəxslər istisna olmaqla) təqdim olunur.

6.3. Qeydə alınmış şəxslərin statusundan asılı olaraq aşağıdakı anket formaları doldurulur:

Emitent üçün—Forma ?R2/E

Fiziki şəxslər üçün—Forma ?R2/F

Hüquqi şəxslər üçün—Forma ?R2/H

6.4Anket göstəricilərində dəyişiklik baş verdikdə, qeydə alınmış şəxs həmin dəyişiklik barədə reyestrsaxlayıcını dərhal məlumatlandırmalıdır. Anket göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsi barədə tapşırıq (dəyişikliyin səbəbi və məzmunu dəqiq göstərilməklə) qeydə alınmış şəxs tərəfindən verilir.

6.5. Anket göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsi zamanı reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

6.5.1. qeydə alınmış şəxs tərəfindən ərizə;

6.5.2. şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;

6.5.3. göstəricilərin dəyişilməsini təsdiq edən sənədlərin surətləri;

6.5.4. ərizəçi vəkil edilmiş şəxs olduqda—vəkalətnamə və ya broker müqaviləsinin surəti.

6.6. Reyestrsaxlayıcı yeni göstəricilərlə yanaşı, əvvəlki göstəricilər barədə məlumatları saxlamalıdır. Əvvəlki göstəricilərin saxlanmasını təmin etmək məqsədilə yeni anket tərtib edilir.

7. Reyestrin aparılması sistemində istifadə olunan hesablar

7.1. Reyestrin aparılması sistemində aşağıdakı hesab növlərindən istifadə olunur:

7.1.1. emissiya hesabı;

7.1.2. şəxsi hesab;

7.1.3. nominal saxlayıcı hesabı;

7.1.4. girovsaxlayıcı hesabı;

7.1.5. idarəçi hesabı.

7.2. Reyestrin aparılması sistemində hər bir hesaba yalnız özünə məxsus və sistemdə təkrarlanmayan nömrə verilir. Bütün hesablar azı 3 (üç) bölmədən ibarət olmalıdır:

7.2.1. əsas bölmə (hüquq sahibinin hesabında olan və heç bir öhdəliklə yüklənməmiş qiymətli kağızların uçot bölməsi);

7.2.2. girov bölməsi (hüquq sahibinin hesabında olan və girov öhdəlikləri ilə yüklənmiş qiymətli kağızların uçot bölməsi);

7.2.3. digər öhdəliklər bölməsi (dondurulmuş qiymətli kağızların uçot bölməsi).

7.3. Zəruri hallarda, reyestrsaxlayıcı reyestrin aparılması sistemində əlavə hesab növlərini və bölmələrini tətbiq edə bilər.

7.4. Reyestrsaxlayıcı eyni zamanda depozitar peşəkar fəaliyyətini həyata keçirirsə, bu halda o, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrini depo hesablarına əsasən aparır.

7.5. Emissiya hesabı

7.5.1. Emissiya hesabı reyestrin aparılması sistemində emitent üçün açılır.

7.5.2. Emissiya hesabında aşağıdakı məlumatlar əks edilir:

7.5.2.1. emitentin adı;

7.5.2.2. qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyatı nömrəsi;

7.5.2.3. qiymətli kağızların növü, buraxılış forması, miqdarı və nominal dəyəri;

7.5.2.4.geri satın alınmış qiymətli kağızların miqdarı;

7.5.2.5. yerləşdirilməmiş qiymətli kağızların miqdarı.

7.6. Şəxsi hesab

7.6.1. Şəxsi hesab reyestrin aparılması sistemində qeydə alınmış şəxslər üçün açılır.

7.6.2. Şəxsi hesabda aşağıdakı məlumatlar əks edilir:

7.6.2.1. qeydə alınmış şəxsin adı:

7.6.2.1.1. fiziki şəxslər üçün—soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri;

7.6.2.1.2. hüquqi şəxslər üçün—tam adı, dövlət qeydiyyat nömrəsi;

7.6.2.2. emitentin adı;

7.6.2.3. qiymətli kağız buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi;

7.6.2.4. hesabda bölmələr üzrə uçotu aparılan qiymətli kağızların növü, forması, miqdarı, nominal dəyəri;

7.7. Girovsaxlayıcı hesabı

7.7.1. Girovsaxlayıcı hesabı qiymətli kağızların girova qoyulması hallarında girovsaxlayıcı üçün açılır.

7.7.2. Girovsaxlayıcı hesabda aşağıdakı məlumatlar əks edilir:

7.7.2.1. girovsaxlayıcının adı;

7.7.2.1.1. fiziki şəxslər üçün—soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri;

7.7.2.1.2. hüquqi şəxslər üçün—tam adı, dövlət qeydiyyat nömrəsi;

7.7.2.2. qiymətli kağız sahibinin adı;

7.7.2.3. emitentin adı;

7.7.2.4. qiymətli kağız buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi;

7.7.2.5. girova qoyulmuş qiymətli kağızların növü, forması, miqdarı və nominal dəyəri;

7.7.2.6. girovun dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi.

7.8. Nominal saxlayıcı hesabı

7.8.1. Nominal saxlayıcı hesabı qiymətli kağız sahibinin tapşırığı ilə və onun xeyrinə hərəkət edən, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrində qeydə alınmış, lakin bu kağızların hüquqi mülkiyyətçisi olmayan şəxs üçün açılır.

7.8.2. Nominal saxlayıcı hesabında aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

7.8.2.1. nominalsaxlayıcının adı;

7.8.2.2. emitentin adı;

7.8.2.3. qiymətli kağız buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi;

7.8.2.4. qiymətli kağızların növü, forması, miqdarı və nominal dəyəri.

7.9. İdarəçi hesabı

7.9.1. İdarəçi hesabı qiymətli kağızların idarə olunması üzrə peşəkar fəaliyyəti həyata keçirən şəxs üçün açılır.

7.9.2. İdarəçi hesabında aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

7.9.2.1. idarəçinin adı;

7.9.2.2. emitentin adı;

7.9.2.3. qiymətli kağız buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi;

7.9.2.4. qiymətli kağızların növü, forması, miqdarı və nominal dəyəri.

7.10. Hesabların açılması

7.10.1. Hesabların açılması üçün reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

7.10.1.1. fiziki şəxslər tərəfindən:

7.10.1.1.1. hesabın açılması barədə ərizə;

7.10.1.1.2. anket (Forma R2/F);

7.10.1.1.3. şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd.

7.10.1.2. hüquqi şəxslər tərəfindən:

7.10.1.2.1. hesabın açılması barədə ərizə;

7.10.1.2.2. anket (Forma R2/H);

7.10.1.2.3. təsis sənədlərinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti (dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, nizamnamə, təsis müqaviləsi və s.).

7.10.2. Ərizəçi vəkil edilmiş şəxs olduqda, reyestrsaxlayıcıya vəkalətnamə və ya broker müqaviləsinin surəti təqdim olunmalıdır.

8. Reyestrin aparılması sistemində əməliyyatlar

8.1. Reyestrin aparılması sistemində qeydə alınmış şəxslər tərəfindən aşağıdakı növ

Sərəncamlar verilə bilər:

8.1.1. Ötürücü Sərəncam—Forma R3/ÖS1;

8.1.2. Ötürücü Sərəncam—Forma R3/ÖS2;

8.1.3. Vərəsəlik üzrə Sərəncam—Forma R3/VS;

8.1.4. Girov Sərəncamı—Forma R3/GS1;

8.1.5. Girov Sərəncamı—Forma R3/GS2;

8.1.6. Girovötürücü Sərəncam—Forma R3/GÖS;

8.1.7. Nominal saxlanma Sərəncamı—Forma R3/NSS;

8.1.8. İdarəetmə üzrə Sərəncam—Forma ? R3/İS.

8.2. Qiymətli kağızlarla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı zamanı sənədlər tərəflər, onların vəkil edilmiş şəxsləri və ya broker tərəfindən təqdim oluna bilər.

8.3. Qiymətli kağızlarla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı zamanı tərəflər şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədi, hüquqi şəxsin adından çıxış edən şəxs isə əlavə olaraq səlahiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidirlər.

8.4. Ərizəçi vəkil edilmiş şəxs olduqda, reyestrsaxlayıcıya vəkalətnamə və ya broker müqaviləsinin surətini və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir.

8.5. Qiymətli kağızlarla bağlanmış əqdlərin reyestrdə qeydiyyatını aparmaq məqsədi ilə reyestrsaxlayıcıya təqdim olunmuş əqdlər broker vasitəsi ilə bağlanmadıqda və ya belə əqdlərdə tərəf müqabili diler olmadıqda, həmin əqdlər notarial qaydada təsdiq olunmalıdır.

8.6. Qiymətli kağızlarla alqı-satqı, bağışlama və dəyişmə əməliyyatları

8.6.1. Qiymətli kağızlar üzrə mülkiyyət hüququnun dəyişilməsinin qeydiyyatı zamanı reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

8.6.1.1. Ötürücü Sərəncam (Forma R3/ÖS1);

8.6.1.2. broker tərəfindən müştərisinin qiymətli kağızları ilə əməliyyatın aparılması üçün onların öz hesabına ötürülməsi və ya geri qaytarılması üçün Ötürücü Sərəncam (Forma R3/ÖS2);

8.6.1.3. qiymətli kağızlarla bağlanmış əqdi və ya onların ötürülməsini əks etdirən sənəd;

8.6.1.4. qiymətli kağızları qəbul edənin şəxsi hesabı olmadıqda, yeni hesabın açılması üçün zəruri sənədlər.

8.7. Qiymətli kağızlara hüquqların vərəsəliklə keçməsi

8.7.1. Qiymətli kağızlara hüquqların vərəsəliklə keçməsi zamanı reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

8.7.1.1. vərəsəlik üzrə Sərəncam (Forma R3/VS);

8.7.1.2. vərəsəlik şəhadətnaməsinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;

8.7.1.3. varisin (varislərin) şəxsi hesabı olmadıqda, yeni hesabın açılması üçün zəruri sənədlər.

8.8. Məhkəmənin qərarı ilə qiymətli kağızların özgəninkiləşdirilməsi

8.8.1. Məhkəmənin qərarı ilə qiymətli kağızların özgəninkiləşdirilməsi zamanı reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

8.8.1.1. məhkəmənin qərarı;

8.8.1.2. icra vərəqəsi;

8.8.1.3. qiymətli kağızların yeni sahibinin şəxsi hesabı olmadıqda, hesabın açılması üçün zəruri sənədlər.

8.8.2. Reyestrsaxlayıcı aparılmış əməliyyatın nəticəsi barədə məhkəməyə (məhkəmə icraçısına) və hesab sahibinə məlumat verməlidir.

8.9. Qiymətli kağızların öhdəliklərlə yüklənməsinin qeydiyyatı

8.9.1. Qiymətli kağızların girova qoyulması

8.9.1.1. Qiymətli kağızların girova qoyulması onların mülkiyyətçinin şəxsi hesabında girov bölməsinə və ya girovsaxlayıcının girov hesabına ötürülməsi ilə həyata keçirilir və həmin hesabda dondurulur.

8.9.1.2. Qiymətli kağızların girova qoyulması zamanı reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

8.9.1.2.1. qiymətli kağızlar sahibinin şəxsi hesabında girov bölməsinə ötürüldükdə, yalnız girovqoyanın girov Sərəncamı (Forma R3/GS1);

8.9.1.2.2. qiymətli kağızlar girovsaxlayıcının girov hesabına ötürüldükdə, girovqoyan və girovsaxlayıcının girov Sərəncamı (Forma R3/GS2);

8.9.1.2.3. qiymətli kağızların girova qoyulması haqqında müqavilənin və girovun dövlət qeydiyyatına alınması barədə sənədin surəti;

8.9.1.2.4. girovsaxlayıcının şəxsi hesabı olmadıqda, yeni hesabın açılması üçün zəruri sənədlər.

8.9.2. Qiymətli kağızların girovdan azad edilməsi

8.9.2.1. Qiymətli kağızların girovdan azad edilməsi onların mülkiyyətçinin şəxsi hesabının əsas bölməsinə ötürülməsi ilə (mülkiyyətçinin şəxsi hesabının girov bölməsindən və ya girovsaxlayıcının girov hesabından) həyata keçirilir və qiymətli kağızlar dondurulmadan azad olunur.

8.9.2.2. Qiymətli kağızların girovdan azad edilməsi zamanı reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

8.9.2.2.1. qiymətli kağızlar, sahibinin şəxsi hesabında girov bölməsindən əsas bölməyə ötürüldükdə, yalnız girovqoyanın girov Sərəncamı (Forma R3/GS1);

8.9.2.2.2. qiymətli kağızlar, girovsaxlayıcının girov hesabından girovqoyanın şəxsi hesabının əsas bölməsinə geri ötürüldükdə, girovsaxlayıcının girov Sərəncamı (Forma R3/GS2);

8.9.2.2.3. qiymətli kağızların girovdan azad olunması ilə bağlı girovun əlavə dövlət qeydiyyatı haqqında sənədin surəti.

8.9.3. Girovda olan qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququnun dəyişməsi

8.9.3.1. Girovda olan qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququnun dəyişməsi zamanı reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

8.9.3.1.1. girovötürücü Sərəncam (Forma R3/GÖS );

8.9.3.1.2. girovda olan qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququnun dəyişməsinə dair bağlanmış əqdi təsdiqləyən sənəd;

8.9.3.1.3. qiymətli kağızları qəbul edən şəxsin hesabı olmadıqda, hesab açılması üçün zəruri sənədlər;

8.9.3.1.4. girovda olan qiymətli kağızlara dair mülkiyyət hüququnun digər şəxsə keçməsi ilə bağlı girovun əlavə dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti.

8.9.4. Qiymətli kağızların hesabda dondurulması

8.9.4.1. Qiymətli kağızların mülkiyyətçinin hesabında dondurulması onların mülkiyyətçinin şəxsi hesabında öhdəliklər bölməsinə ötürülməsi ilə həyata keçirilir və bu barədə qərar verənin tapşırığı olmayanadək qiymətli kağızlar hərəkətsiz saxlanılır.

8.9.4.2. Qiymətli kağızların hesabda dondurulması qiymətli kağız sahibinin tapşırığı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin (QKDK) qərarı, məhkəmə-istintaq orqanlarının qərarı əsasında həyata keçirilir.

8.9.4.3. Qiymətli kağızların dondurulmadan azad edilməsi dondurulma barədə qərar verənin tapşırığı və ya məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilir.

8.9.4.4. Qiymətli kağızların dondurulması və ya dondurmadan azad olunması ilə bağlı məhkəmə-istintaq orqanlarından qərar daxil olduqda, reyestrsaxlayıcı bu barədə QKDK-ya məlumat verməlidir.

8.10. Nominal saxlayıcı hesabı üzrə əməliyyatlar

8.10.1. Qiymətli kağızların nominal saxlayıcı hesabına ötürülməsi zamanı reyestrsaxlayıcıya nominal saxlanma Sərəncamı (Forma R3/NSS) təqdim edilir.

8.10.2. Qiymətli kağızların nominal saxlayıcıdan mülkiyyətçinin hesabına ötürülməsi zamanı reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

8.10.2.1. nominal saxlanma Sərəncamı (Forma R3/NSS).

8.10.2.2. qiymətli kağızın sahibi dəyişildikdə yeni sahibin anketi.

8.11. İdarəçi hesabı üzrə əməliyyatlar

8.11.1. Qiymətli kağızların idarəçi hesabına ötürülməsi zamanı reyestrsaxlayıcıya idarəetmə üzrə Sərəncamı(Forma R3/İS) təqdim edilir:

8.11.2. Qiymətli kağızların idarəçidən mülkiyyətçinin hesabına ötürülməsi zamanı reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

8.11.2.1. idarəetmə üzrə Sərəncam (Forma R3/İS).

8.11.2.2. qiymətli kağızın sahibi dəyişildikdə yeni sahibin anketi.

8.12. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının məbləğinin dəyişdirilməsi (artırılması / azaldılması) üzrə əməliyyatlar

8.12.1. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artırılması əlavə səhm buraxmaq yolu ilə həyata keçirildiyi halda, reyestrin aparılması sistemində əlavə buraxılış barədə məlumatlar emitentin emissiya hesabında əks etdirilir və onların uçotu əvvəlki buraxılışdan ayrı aparılır. Emissiyanın yekunu barədə hesabat dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra reyestrin aparılması sistemində əlavə buraxılış üzrə məlumatlar əvvəlki buraxılış üzrə məlumatlar ilə birləşdirilir.

8.12.2. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının azaldılması səhmlərin geri satın alınması yolu ilə həyata keçirildiyi halda, həmin səhmlər reyestrin aparılması sistemində emitentin emissiya hesabına köçürülür və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada silinirlər.

8.12.3. Səhmlərin nominal dəyərinin artırılması yolu ilə səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artırılması zamanı reyestrin aparılması sistemində daha aşağı nominal dəyəri olan səhmlər daha yüksək nominal dəyəri olan səhmlərə dəyişdirilir.

8.12.4. Səhmlərin nominal dəyərinin azaldılması yolu ilə səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının azaldılması zamanı reyestrin aparılması sistemində daha yüksək nominal dəyəri olan səhmlər daha aşağı nominal dəyəri olan səhmlərlə dəyişdirilir.

8.12.5. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının məbləğinin dəyişdirilməsi (artırılması / azaldılması) ilə bağlı əməliyyatın icrası üçün emitent tərəfindən reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

8.12.5.1. emitentin ərizəsi;

8.12.5.2. əməliyyatın həyata keçirilməsi haqqında emitentin qərarı;

8.12.5.3. emissiya prospektinin surəti (olduqda);

8.12.5.4. buraxılışın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti;

8.12.5.5. kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrindən çıxarışı;

8.12.5.6. qiymətli kağız sahiblərinin siyahısı və dəyişiklikləri təsdiq edən sənədlər (olduqda).

8.13. Qiymətli kağızların birləşdirilməsi

8.13.1. Qiymətli kağızların birləşdirilməsi—bir növdən olan bütün qiymətli kağızların bir buraxılış daxilində bütün mülkiyyətçilərdə olan qiymətli kağızların sayının mütənasib olaraq azaldılması, nominal dəyərinin isə mütənasib olaraq artırılması yolu ilə dəyişdirilməsidir. Bu əməliyyatın icrası üçün emitent tərəfindən reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

8.13.1.1. emitentin ərizəsi;

8.13.1.2. əməliyyatın həyata keçirilməsi haqqında emitentin qərarı;

8.13.1.3. emissiya prospektinin surəti (olduqda);

8.13.1.4. buraxılışın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti;

8.13.1.5. kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrindən çıxarışı.

8.13.2. Qiymətli kağızların birləşdirilməsi zamanı reyestrin aparılması sistemində birləşdirilən iki və ya daha artıq sayda qiymətli kağızlar nominal dəyəri həmin qiymətli kağızların ümumi nominal dəyərinə bərabər olan yeni buraxılışın bir qiymətli kağızına dəyişdirilir. Dəyişikliklərə uyğun sənədli qiymətli kağızlara dair sertifikatların yeniləri ilə əvəz edilməsi emitent və ya reyestrsaxlayıcı tərəfindən həyata keçirilir.

8.14. Qiymətli kağızların xırdalanması

8.14.1. Qiymətli kağızların xırdalanması bir qiymətli kağızın nominal dəyərinin mütənasib bölünməsi yolu ilə eyni növlü bir neçə qiymətli kağıza çevrilməsidir. Bu əməliyyatın icrası üçün emitent tərəfindən reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

8.14.1.1. emitentin ərizəsi;

8.14.1.2. əməliyyatın həyata keçirilməsi haqqında emitentin qərarı;

8.14.1.3. emissiya prospektinin surəti (olduqda);

8.14.1.4. buraxılışın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti;

8.14.1.5. kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrindən çıxarışı.

8.14.2. Qiymətli kağızların xırdalanması zamanı reyestrin aparılması sistemində xırdalanan bir qiymətli kağız ümumi nominal dəyəri həmin qiymətli kağızın nominal dəyərinə bərabər olan yeni buraxılışın iki və ya daha artıq sayda qiymətli kağızlarına dəyişdirilir. Dəyişikliklərə uyğun sənədli qiymətli kağızlara dair sertifikatların yeniləri ilə əvəz edilməsi emitent və ya reyestrsaxlayıcı tərəfindən həyata keçirilir.

8.15. Qiymətli kağızların konvertasiyası

8.15.1. Qiymətli kağızların konvertasiyası bir emitentin bir növ investisiya qiymətli kağızlarının digər növlü investisiya qiymətli kağızlara və ya digər emitentin qiymətli kağızlarına (həmin emitent yenidən təşkil edildikdə) əvəzsiz dəyişdirilməsidir (səhmin istiqraza dəyişdirilməsi istisna olmaqla). Bu zaman dəyişdirilmiş qiymətli kağızlar ləğv olunurlar. Bu əməliyyatın icrası üçün emitent tərəfindən reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

8.15.1.1. emitentin ərizəsi;

8.15.1.2. əməliyyatın həyata keçirilməsi haqqında emitentin qərarı;

8.15.1.3. emissiya prospektinin surəti (olduqda);

8.15.1.4. buraxılışın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti;

8.15.1.5. kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrindən çıxarışı.

8.15.2. Dəyişikliklərə uyğun olaraq sənədli qiymətli kağızlara dair sertifikatların yeniləri ilə əvəz edilməsi emitent və ya reyestrsaxlayıcı tərəfindən həyata keçirilir.

8.16. Qiymətli kağızların ləğv edilməsi

8.16.1. Qiymətli kağızların ləğv edilməsi bir növdən olan qiymətli kağızların bir buraxılış daxilində mülkiyyətçilərin hesablarından emitentin hesabına köçürülməsi və sonradan emitentin hesabından silinməsi yolu ilə həyata keçirilir. Bu əməliyyatın icrası üçün emitent tərəfindən reyestrsaxlayıcıya aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

8.16.1.1. emitentin ərizəsi;

8.16.1.2. əməliyyatın həyata keçirilməsi haqqında emitentin qərarı;

8.16.1.3. kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrindən çıxarışı;

8.16.1.4. qiymətli kağızların dövlət qeydiyyatından çıxarılması haqqında sənədin surəti.

8.16.2. Qiymətli kağızlar emitentin hesabından silindikdə, bu barədə emitentin iştirakı ilə reyestrsaxlayıcı tərəfindən akt tərtib edilir. Aktda aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:

8.16.2.1. emitentin və reyestrsaxlayıcının tam adı;

8.16.2.2. emissiya hesabının göstəriciləri;

8.16.2.3. qiymətli kağızların emitentin hesabından silinməsi tarixi;

8.16.2.4. silinmiş qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi, növü, buraxılış forması, sayı və nominal dəyəri;

8.16.2.5. reyestrsaxlayıcının rekvizitləri, lisenziyanın nömrəsi və verilmə tarixi barədə məlumat.

8.16.3. Akt reyestrsaxlayıcının və emitentin azı 3 (üç) vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanır və reyestrsaxlayıcının möhürü ilə təsdiqlənir.

8.17. Sənədli qiymətli kağızların sertifikatlarının qəbul edilməsi, yeni sahiblərin adına rəsmiləşdirilməsi və təqdim olunması, həmçinin qeyd olunan sertifikatların ləğvi emitent tərəfindən həyata keçirilir. Sənədli qiymətli kağız sahiblərinin reyestri qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan reyestrsaxlayıcı tərəfindən aparıldıqda, həmin qiymətli kağızların sertifikatlarının əvvəlki sahiblərdən qəbul edilməsi, yeni sahiblərin adına rəsmiləşdirilməsi və təqdim olunması, həmçinin qeyd olunan sertifikatların ləğvi reyestrsaxlayıcı ilə emitent arasında bağlanmış müqavilə əsasında reyestrsaxlayıcı tərəfindən həyata keçirilə bilər.

9. Əməliyyatların icra müddətləri

9.1. Reyestrsaxlayıcı tərəfindən əməliyyatlar aşığıdakı müddətlərdə aparılmalıdır:

9.1.1. 2 (iki) iş günü müddətində aşağıdakı əməliyyatlar aparılır:

9.1.1.1. hesabın açılması;

9.1.1.2. qeydə alınmış şəxsin rekvizitlərinin dəyişikliklərin edilməsi;

9.1.1.3. qiymətli kağızların dondurulması ilə bağlı əməliyyatlar;

9.1.1.4. qiymətli kağızlarla bağlı girov əməliyyatları;

9.1.1.5. reyestrdən çıxarışların təqdim olunması.

9.1.2. 3 (üç) gün müddətində aşağıdakı əməliyyatlar aparılır:

9.1.2.1. 9.1.2.1. mülkiyyət hüquqlarının ötürülməsi;

9.1.2.2. nominal saxlanma ilə bağlı əməliyyatlar;

9.1.3. 5 (beş) gün müddətində aşağıdakı əməliyyatlar aparılır:

9.1.3.1.nizamnamə kapitalının dəyişdirilməsi (artırılması və ya azaldılması).

9.1.3.2. sertifikatların verilməsi və ləğv edilməsi (emitent ilə reyestrsaxlayıcı arasında müqavilə əsasında).

9.1.4. 7 (yeddi) gün müddətində aşağıdakı əməliyyatlar aparılır:

9.1.4.1. qiymətli kağızların xırdalanması, birləşdirilməsi, konvertasiyası və ləğvi.

9.2. Əməliyyatların həyata keçməsinə mane olan faktlar mövcud olduqda, reyestrsaxlayıcı icra müddətindən sonra 3 (üç) gün ərzində sənədləri təqdim edən şəxsə imtinanın səbəbləri və aradan qaldırılması tədbirləri barədə yazılı bildiriş təqdim edir.

10. Reyestrsaxlayıcının nominal saxlayıcı ilə qarşılıqlı münasibətləri

10.1. Reyestrin aparılması sistemində qiymətli kağızların nominal saxlayıcısı qismində broker (yalnız deponentləşdirilməmiş qiymətli kağızlar üzrə) və ya depozitar qeyd oluna bilər.

10.2. Reyestrsaxlayıcı ilə nominalsaxlayıcı arasında yalnız müvafiq müqavilə imzalandıqdan sonra nominal saxlayıcının adı reyestrin aparılması sistemində qeyd edilə bilər.

10.3. Qiymətli kağızlar deponentləşdirildikdə, depozitar həmin qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrində nominal saxlayıcı kimi qeydə alınır.

10.4. Reyestrin aparılması sistemində nominal saxlayıcının adının qeyd edilməsi qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququnun nominal saxlayıcıya keçməsinə əsas deyildir.

10.5. Bir nominal saxlayıcının müştəriləri olan qiymətli kağız sahiblərinin arasında əqdlərin nəticələri reyestrdə əks etdirilmir.

10.6. Qiymətli kağızların bir nominal saxlayıcıdan başqa nominal saxlayıcıya ötürülməsi haqqında məlumat nominal saxlayıcılar tərəfindən üç iş günü ərzində reyestrsaxlayıcıya təqdim olunmalıdır.

10.7. Reyestrsaxlayıcının tələbi ilə nominal saxlayıcı yeddi iş günü ərzində nominal saxlayıcısı olduğu şəxslərin siyahısını ona təqdim etməlidir.

10.8. Reyestrin aparılması sistemində saxlanılan məlumatlarla nominal saxlayıcının uçot sistemindəki məlumatlar mütəmadi olaraq üzləşdirilməlidir. Reyestrin aparılması sistemində saxlanılan məlumatlarla nominal saxlayıcının uçot sistemindəki məlumatlar arasında uyğunsuzluq aşkar olunduqda, reyestrsaxlayıcı nominal saxlayıcı ilə birlikdə bunun səbəblərini müəyyən etməli və aradan qaldırılması üçün tədbirləri birgə həyata keçirməlidirlər.

11. Reyestrsaxlayıcının idarəçi ilə qarşılıqlı münasibətləri

11.1. Reyestrin aparılması sistemində idarəçi qismində yalnız qiymətli kağızların idarə olunması üzrə peşəkar fəaliyyəti həyata keçirən şəxs qeyd oluna bilər.

11.2. Reyestrsaxlayıcı ilə idarəçi arasında yalnız müvafiq müqavilə imzalandıqdan sonra idarəçinin adı reyestrin aparılması sistemində qeyd edilə bilər.

11.3. Reyestrin aparılması sistemində idarəçinin adının qeyd edilməsi qiymətli kağızlara mülkiyyət hüququnun idarəçiyə keçməsinə əsas deyildir.

11.4. Bir idarəçinin müştəriləri olan qiymətli kağız sahiblərinin arasında əqdlərin nəticələri reyestrdə əks etdirilmir.

12. Məlumatların məxfiliyinin təmin edilməsi və açıqlanması

12.1. Emitentlə bağlanmış müqaviləyə əsasən, qiymətli kağızlar bazarının subyektləri, qiymətli kağızlar, onlarla əməliyyatlar, qiymətlər və digər xüsusatlar üzrə açıqlanmalı olan və istifadə edildikdə sahibinə qiymətli kağızlarla əməliyyatların aparılmasında digər iştirakçılardan daha üstün mövqe təmin edən məlumatlar xidməti məlumat sayılır. Reyestrsaxlayıcı xidməti məlumatların məxfi saxlanmasını təmin etməyə borcludur.

12.2. Qeydə alınmış şəxslərin hesablarının vəziyyəti haqqında məlumatlar hər konkret qeydə alınmış şəxsin yalnız özünə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda digər orqanlara verilir.

12.3. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestri emitentə və qanunvericiliklə tələb hüququ olan digər orqanlara təqdim edilir.

12.4. Hüquq sahibinə aid məxfi informasiyanın reyestrsaxlayıcı tərəfindən yayılması nəticəsində onun hüquqları pozulmuşdursa, hüquq sahibinin (normativ hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş qaydada) bu səbəbdən ona dəymiş zərərin ödənilməsini reyestrsaxlayıcıdan tələb etmək hüququ vardır.

12.5. Reyestrsaxlayıcı səhmdarların sayı 100-dən (yüzdən) artıq olan səhmdar cəmiyyətlərinin siyahısını mütəmadi olaraq QKDK-ya və fond birjasına təqdim etməlidir.

13. Məsuliyyət

13.1. Reyestrsaxlayıcı reyestrdən verdiyi çıxarışlar üzrə yazıların tamlığını və düzgünlüyünü təmin etməlidir. Reyestrsaxlayıcı öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır.

13.2. Bu Standartların müddəalarını pozan şəxslər qanunvericiliyə müvafiq surətdə məsuliyyət daşıyırlar.

14. Qüvvəyə minmə qaydası

14.1. Bu Standartlar təsdiq olunduğu gündən qüvvəyə minir.


Forma ? R1/RÇ

(Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat)

Emitent:

Hüquqi ünvan:

Nizamnamə kapitalının miqdarı:

Qiymətli kağız buraxılışının qeydiyyatı (kim tərəfindən, nə vaxt):

Həmin qeydiyyat nömrəsi ilə buraxılmış qiymətli kağızların ümumi miqdarı:

Qiymətli kağızların buraxılış forması və növü:

Bir qiymətli kağızın nominal dəyəri:

Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən çıxarış

(bu sənəd qiymətli kağız deyildir)

Verilmə tarixi __________ ? _________

Adı:

Ünvan:

Şəxsiyyəti təsdiqləyən sənəd: seriya nömrə

Hesabın nömrəsi: bölməsi

Aşağıdakıların sahibidir:

Qiymətli kağızların miqdarı:

O cümlədən öhdəliklərlə yüklənmiş:

İcraçı: _________________________

(S.A.A.)

Reyestrsaxlayıcının

rəhbər şəxsi:____________________________

(S.A.A.)

M.Y.

Forma « R2/E

 

Anket

(Emitentlər üçün)

1. Təşkilati-hüquqi forması _______________________________________________________

2. Tam adı _____________________________________________________________________

3. Qısaldılmış adı ________________________________________________________________

4. Hüquqi şəxs kimi dövlət Qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamə

Seriya ___________ _____________________ Verilib «______»« ___________»________» ci il

Qeydiyyata almış orqanın adı ______________________________________________________

5. Hüquqi ünvanı _______________________________________________________________

6. Faktiki Ünvan _______________________________________________________________

7. Bank rekvizitləri _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin nömrəsi: __________________

9. Telefon(lar): ______________________________/____________________________________

faks

10. İlkin imza etmək hüququ olan şəxslərin siyahısı:

 

 

S.A.A.

VƏZİFƏSİ

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

TELEFON

     
     
     
 

11. Emitentin vəkil edilmiş nümayəndəsi:

S.A.A.

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

TELEFON

    
    
    
 

 

12. Sənədlərin alınması forması:___________________________________________________

(şəxsən, poçtla)

13. Möhürün nümunəsi:

 

 

 
 

Anketi ilkin İMZA etmək hüququ olan şəxs İmzalayır. Təqdim olunmuş informasiyanın tamlığına və döçgünlüyünə görə İMZA edən şəxs məsuliyyət daşıyır. Anket göstəriciləri dəyişdikdə, bu barədə yaçılı surətdə məlumat təqdim olunmalıdır.

 

 

M.Y.

İmza:

 

__________________/__________________/

 

«______»_________________ «______»___il

 

Forma ? R2/F

Anket

(fiziki şəxslər üçün)

1. Soyadı, adı, atasının adı ________________________________________________________

2. Vətəndaşlıq __________________________________________________________________

3. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd: ____________________________________________________

(sənədin adı)

Seriya ___________ __________________ Verilib «______»« ____________»_________»-ci il

Qeydiyyata almış orqanın adı _______________________________________________________

4. Qeydiyyat ünvanı ______________________________________________________________

5. Faktiki ünvan _________________________________________________________________

6.Əlaqə telefonları _______________________________________________________________

7. Bank rekvizitləri (bank hesabı olduqda) __________________________________________________________________________________________________________________________

8. Ödənişlərin ödənilməsi qaydası (reyestrsaxlayıcı vasitəsi ilə ödənilmə nəzərdə tutulduqda):

_______________________________________________________________________________

(nağd, poçt və ya bank köçürməsi ilə)

9. İmzanın Nümunəsi:

 

 

 
 

10. Vəkil edilmiş nümayəndəsi:

 

 

S.A.A.

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

TELEFON

    
    
    
 

Anketi İMZA edən şəxs təqdim olunmuş məlumatın tamlıüına və döçgönlöyönə görə məsuliyyət daşıyır. Anket göstəriciləri dəyişdikdə, bu barədə yaçılı surətdə məlumat təqdim olunmalıdır.

İmza: __________________/______________/

«______» _________________ «_______» il


Forma ? R2/H

Anket

(Hüquqi şəxslər üçün)

1. Təşkilati-hüquqi forması ________________________________________________________

2. tam adı ______________________________________________________________________

3. qısaldılmış adı _________________________________________________________________

4. hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamə

Seriya ___________ ____________________ Verilib “______”“ ___________”________” ci il

Qeydiyyata almış orqanın adı _______________________________________________________

5. Hüquqi ünvanı ________________________________________________________________

6. Faktiki ünvan _________________________________________________________________

7. Bank rekvizitləri ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. telefon(lar): _____________________________/_____________________________________

faks

9. Vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin nömrəsi: __________________

10. Ödənişlərin ödənilməsi qaydası (reyestrsaxlayıcı vasitəsi ilə ödənilmə nəzərdə tutulduqda): _______________________________________________________________________________

(nağd, poçt və ya bank köçürməsi ilə)

11. İlkin imza etmək hüquq u olan şəxslərin siyahısı:

 

 

S.A.A.

VƏZİFƏSİ

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

TELEFON

     
     
     
 

12. Vəkil edilmiş nümayəndəsi:

S.A.A.

İMZA NÜMUNƏSİ

ŞƏXSİYYƏTİ İDENTİFİKASİYA EDƏN MƏLUMATLAR

TELEFON

    
    
    
 

 

13. Möhürün nümunəsi:

 
 

Anketi ilkin İMZA etmək hüququ olan şəxs İmzalayır. Təqdim olunmuş informasiyanın tamlığına və düzgünlüyünə görə İMZA edən şəxs məsuliyyət daşıyır. Anket güstəriciləri dəyişdikdə, bu barədə yazılı surətdə məlumat təqdim olunmalıdır.

 

 

M.Y.

İmza:

 

__________________/__________________/

 

«______»_________________ «______»___il

 

Forma ? R3/ÜS1

Ötürücü Sərəncam

1. Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

Emitentin adı ____________________________________________________________________

Buraxılışın düvlət qeydiyyatı: ? ____________________________________________________

Buraxılış forması və nüvü __________________________________________________________

Nominal dəyəri __________________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

 

 

2. Qiymətli kağızları üzgəninkiləşdirənin tam adı ______________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb __________________________________ «____»________»_____» il

Qiymətli kağıza sahibliyi təsdiq edən sənəd __________________________________________

3. Qiymətli kağızları qəbul edənin tam adı ___________________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb ___________________________________ «____»________»____» il

 

 

4. Üzgəninkiləşdirən heç bir ühdəliklərlə yüklənməmiş _________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

_________________ ədəd qiymətli kağızların qəbul edənin mülkiyyətinə ütürülməsini tapşırır.

5. Qiymətli kağızların ütürülməsini təsdiqləyən sənəd __________________________________

 

 

Özgəninkiləşdirən

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

_______________/ (___________________)

İmza S.A.A.

Vəkil edilmiş şəxs tərəfindən «____»______»_____» il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ______ ?-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

Qəbul edən

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

________________/ (__________________)

İmza S.A.A.

Vəkil edilmiş şəxs tərəfindən «____»______»_____» il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ______ ?-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

 

 

Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat:

QEYDƏ ALINIB

Tam adı: ___________________________________

Tarix: ________»____________________ 20___ci il

Hüquqi ünvan:_______________________________

Tel.:________________________________________

Məsul şəxs:____________(_____________________)

(imza) S.A.A.

Əməliyyat icraçısı: ______(_____________________)

(imza) S.A.A.

M.Y.

 

Forma ? R3/ÜS2

Ütürücü Sərəncam

1. Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

Emitentin adı ____________________________________________________________________

Buraxılışın düvlət qeydiyyatı: ? ____________________________________________________

Buraxılış forması və nüvü __________________________________________________________

Nominal dəyəri __________________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

 

 

2. Qiymətli kağızları üzgəninkiləşdirənin tam adı ______________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb __________________________________ «____»________»_____» il

Qiymətli kağıza sahibliyi təsdiq edən sənəd __________________________________________

3. Qiymətli kağızları qəbul edənin tam adı ___________________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb ___________________________________ «____»________»____» il

 

 

4. Üzgəninkiləşdirən heç bir ühdəliklərlə yüklənməmiş _________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

5. Qiymətli kağızların ütürülməsini təsdiqləyən sənəd __________________________________

 

 

BROKER

Qiymətli kağızları broker müqaviləsinə əsasən səlahiyyətli nümayəndə olduğu müştərinin hesabından broker hesabına ütürülməsini tapşırır

______________________/ (_________________) M.Y.

İmza S.A.A.

Qiymətli kağızları broker müqaviləsinə əsasən səlahiyyətli nümayəndə olduğu müştərinin hesabına ütürülməsini tapşırır

_____________________/ (_________________) M.Y.

İmza S.A.A.

 

 

Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat:

QEYDƏ ALINIB

Tam adı: ___________________________________

Tarix: ________»____________________ 20___ci il

Hüquqi ünvan:_______________________________

Tel.:________________________________________

Məsul şəxs:____________(_____________________)

(imza) S.A.A.

Əməliyyat icraçısı: ______(_____________________)

(imza) S.A.A.

M.Y.

 

Forma ? R3/VS

Vərəsəlik üzrə sərəncam

1. Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

Emitentin adı ____________________________________________________________________

Buraxılışın düvlət qeydiyyatı: ? ____________________________________________________

Buraxılış forması və nüvü __________________________________________________________

Nominal dəyəri __________________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

 

 

2. Qiymətli kağızları üzgəninkiləşdirənin tam adı ______________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb __________________________________ «____»________»_____» il

3. Qiymətli kağızları qəbul edənin tam adı ___________________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb ___________________________________ «____»________»____» il

 

 

4. Vərəsəlik hüququnu təsdiqləyən sənəd əsasında varis ________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

___________________________ ədəd qiymətli kağızların üz mülkiyyətinə ütürülməsini tapşırır.

5. Vərəsəlik hüququnu təsdiqləyən sənəd ____________________________________________

 

 

Varis

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

__________________________/ (________________________)

İmza S.A.A.

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən «____»_____ il tarixində, ____ müddətinə verilmiş ______

?-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb M.Y

 

 

Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat:

QEYDƏ ALINIB

Tam adı: ___________________________________

Tarix: ________»____________________ 20___ci il

Hüquqi ünvan:_______________________________

Tel.:________________________________________

Məsul şəxs:____________(_____________________)

(imza) S.A.A.

Əməliyyat icraçısı: ______(_____________________)

(imza) S.A.A.

M.Y.

 

Forma ? R3/GÜS

Girovütürücü Sərəncam

1. Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

Emitentin adı ____________________________________________________________________

Buraxılışın düvlət qeydiyyatı: ? ____________________________________________________

Buraxılış forması və nüvü __________________________________________________________

Nominal dəyəri __________________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

 

 

2. Qiymətli kağızları üzgəninkiləşdirənin tam adı ______________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb __________________________________ «____»________»_____» il

Qiymətli kağıza sahibliyi təsdiq edən sənəd ___________________________________________

3. Qiymətli kağızları qəbul edənin tam adı ___________________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb ___________________________________ «____»________»____» il

 

 

4. Tərəflər _________________________________________________________________ ədəd

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

qiymətli kağızların qəbul edənin mülkiyyətinə ütürülməsini və

 
 

mülkiyyətçinin hesabında ühdəliklərlə yüklənməsini tapşırırlar.

 
 

girovsaxlayıcının hesabında ühdəliklərlə yüklənməsini tapşırırlar.

 

 

5. Girovsaxlayıcı haqqında məlumat:

 

 

Adı:___________________________________________________________________________

Şəxsi hesabın ?-si: ________________________

Bülməsi __________________________________

6. Qiymətli kağızların ötürülməsini təsdiqləyən sənəd ____________________________________ _______________________________________________________________________________

 

 

Özgəninkiləşdirən

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

________/ (____________)

İmza S.A.A.

Vəkil edilmiş şəxs tərəfindən «____»______»_____» il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ______ ?-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

Girovsaxlayıcı

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

_______/(____________)

İmza S.A.A.

Vəkil edilmiş şəxs tərəfindən «____»____»___» il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ______ ?-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

Qəbul edən

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

__________/(___________)

İmza S.A.A.

Vəkil edilmiş şəxs tərəfindən «____»____»____» il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ______ ?-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

 

 

Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat:

QEYDƏ ALINIB

Tam adı: ___________________________________

Tarix: ________»____________________ 20___ci il

Hüquqi ünvan:_______________________________

Tel.:________________________________________

Məsul şəxs:____________(_____________________)

(imza) S.A.A.

Əməliyyat icraçısı: ______(_____________________)

(imza) S.A.A.

M.Y.

 

Forma ? R3/GÜS

Girov Sərəncamı

1. Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

Emitentin adı ____________________________________________________________________

Buraxılışın düvlət qeydiyyatı: ? ____________________________________________________

Buraxılış forması və nüvü __________________________________________________________

Nominal dəyəri __________________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

 

 

2. Qiymətli kağızları üzgəninkiləşdirənin tam adı ______________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb __________________________________ «____»________»_____» il

Qiymətli kağıza sahibliyi təsdiq edən sənəd ___________________________________________

3. Qiymətli kağızları qəbul edənin tam adı ___________________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb ___________________________________ «____»________»____» il

 

 

4. Qiymətli kağızların sayı _________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

_______________________________________________________________________________

5. Qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatı təsdiqləyən sənəd ___________________________________ ________________________________________________________________________________

6. Vəkil edilmiş nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd _________________________ ________________________________________________________________________________

 

 

Girovqoyan

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

Girov düvlət qeydiyyatından keçirildikdən sonra qiymətli kağızların şəxsi hesabının girov bülməsinə ütürülməsini tapşırır

_______________________________________/ (______________________________________)

İmza S.A.A.

Girovla təmin edilmiş ühdəliyinin xitamı ilə əlaqədar girovun əlavə düvlət qeydiyyatından sonra qiymətli kağızların girovqoyanın hesabına geri ütürülməsini tapşırır.

_______________________________________/ (______________________________________)

İmza S.A.A.

 

 

Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat:

QEYDƏ ALINIB

Tam adı: ___________________________________

Tarix: ________»____________________ 20___ci il

Hüquqi ünvan:_______________________________

Tel.:________________________________________

Məsul şəxs:____________(_____________________)

(imza) S.A.A.

Əməliyyat icraçısı: ______(_____________________)

(imza) S.A.A.

M.Y.

 

Forma ? R3/GS2

Girov Sərəncamı

1. Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

Emitentin adı ____________________________________________________________________

Buraxılışın düvlət qeydiyyatı: ? ____________________________________________________

Buraxılış forması və nüvü __________________________________________________________

Nominal dəyəri __________________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

 

 

2. Qiymətli kağızları üzgəninkiləşdirənin tam adı ______________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb __________________________________ «____»________»_____» il

Qiymətli kağıza sahibliyi təsdiq edən sənəd ___________________________________________

3. Qiymətli kağızları qəbul edənin tam adı ___________________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb ___________________________________ «____»________»____» il

 

 

4. Qiymətli kağızların sayı _________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

5. Qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatı təsdiqləyən sənəd __________________________________ _______________________________________________________________________________

6. Girovqoyanın vəkil edilmiş nümayəndəsinin səlahiyyətlərini təsdiqləyən sənəd _______________________________________________________________________________

7. Girovsaxlayıcının vəkil edilmiş nümayəndəsinin səlahiyyətlərini təsdiqləyən sənəd _______________________________________________________________________________

 

 

Girovqoyan

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

Girov düvlət qeydiyyatına alındıqdan sonra qiymətli kağızların girovsaxlayıcının hesabına ütürülməsini tapşırır

________________/ (___________________)

İmza S.A.A.

Girovsaxlayıcı

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

Girov düvlət qeydiyyatına alındıqdan sonra qiymətli kağızların girovsaxlayıcının hesabına ütürülməsini tapşırılır

________________/ (___________________)

İmza S.A.A.

Girovla təmin edilmiş ühdəliyin xitamı ilə əlaqədar girovun əlavə düvlət qeydiyyatından sonra qiymətli kağızların girovqoyanın hesabına geri ütürülməsi tapşırılır

________________/ (___________________)

İmza S.A.A.

Girovla təmin edilmiş ühdəliyin xitamı ilə əlaqədar girovun əlavə düvlət qeydiyyatından sonra qiymətli kağızların girovqoyanın hesabına geri ütürülməsi tapşırır

________________/ (___________________)

İmza S.A.A.

 

 

Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat:

QEYDƏ ALINIB

Tam adı: ___________________________________

Tarix: ________»____________________ 20___ci il

Hüquqi ünvan:_______________________________

Tel.:________________________________________

Məsul şəxs:____________(_____________________)

(imza) S.A.A.

Əməliyyat icraçısı: ______(_____________________)

(imza) S.A.A.

M.Y.

 

Forma ? R3/NSS

Nominal saxlanma Sərəncamı

1. Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

Emitentin adı ____________________________________________________________________

Buraxılışın düvlət qeydiyyatı: ? ____________________________________________________

Buraxılış forması və nüvü __________________________________________________________

Nominal dəyəri __________________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

 

 

2. Qiymətli kağızları üzgəninkiləşdirənin tam adı ______________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb __________________________________ «____»________»_____» il

Qiymətli kağıza sahibliyi təsdiq edən sənəd ___________________________________________

3. Qiymətli kağızları qəbul edənin tam adı ___________________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb ___________________________________ «____»________»____» il

 

 

4. Ühdəliklərlə ______________________________________ ____________________________

(yüklənmiş və ya yüklənməmiş faktını yazı ilə güstərmək) (qiymətli kağızların sayını rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

__________________________________________________________________ ədəd qiymətli kağızların nominal saxlayıcının hesabına ütürülməsi tapşırılır.

nominal saxlayıcının hesabından geri ütürülməsi tapşırılır.

5. Qiymətli kağızların ütürülməsini təsdiqləyən sənəd: _______________________________________________________________________________

 

 

Qiymətli kağız sahibi

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

__________________/ (_________________)

İmza S.A.A.

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən «____»_______ il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ______ ?-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

Nominal saxlayıcı

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

__________________/ (_________________)

İmza S.A.A.

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən «____»________ il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ______ ?-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

 

 

Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat:

QEYDƏ ALINIB

Tam adı: ___________________________________

Tarix: ________»____________________ 20___ci il

Hüquqi ünvan:_______________________________

Tel.:________________________________________

Məsul şəxs:____________(_____________________)

(imza) S.A.A.

Əməliyyat icraçısı: ______(_____________________)

(imza) S.A.A.

M.Y.

 

Forma ? R3/İS

İdarəetmə üzrə Sərəncam

1. Qiymətli kağızlar barədə məlumat:

Emitentin adı ____________________________________________________________________

Buraxılışın düvlət qeydiyyatı: ? ____________________________________________________

Buraxılış forması və nüvü __________________________________________________________

Nominal dəyəri __________________________________________________________________

(rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

 

 

2. Qiymətli kağızları üzgəninkiləşdirənin tam adı ______________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb __________________________________ «____»________»_____» il

Qiymətli kağıza sahibliyi təsdiq edən sənəd ___________________________________________

3. Qiymətli kağızları qəbul edənin tam adı ___________________________________________

Şəxsi hesab ? ___________________________ Bülmə ________________________________

Sənəd: _________________________________ seriya_______________?_________________

(qeydiyyat haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd)

Verilib, qeydiyyata alınıb ___________________________________ «____»________»____» il

 

 

4. Ühdəliklərlə _____________________________ ____________________________________

(yüklənmiş və ya yüklənməmiş faktını yazı ilə güstərmək) (qiymətli kağızların sayını rəqəmlə və yazı ilə güstərmək)

__________________________________________________________ ədəd qiymətli kağızların

idarəçinin hesabına ütürülməsi tapşırılır.

idarəçinin hesabından geri ütürülməsi tapşırılır.

5. Qiymətli kağızların ütürülməsini təsdiqləyən sənəd: __________________________________ _______________________________________________________________________________

 

 

Qiymətli kağız sahibi

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

_________________/ (_________________)

İmza S.A.A.

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən «____»_______ il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ______ ?-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

İdarəçi

(şəxsən / vəkil edilmiş nümayəndə)

__________________/ (_________________)

İmza S.A.A.

Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən «____»________ il tarixində, ________ müddətinə verilmiş ______ ?-li etibarnaməyə əsasən imzalanıb

M.Y.

 

 

Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat:

QEYDƏ ALINIB

Tam adı: ___________________________________

Tarix: ________»____________________ 20___ci il

Hüquqi ünvan:_______________________________

Tel.:________________________________________

Məsul şəxs:____________(_____________________)

(imza) S.A.A.

Əməliyyat icraçısı: ______(_____________________)

(imza) S.A.A.

M.Y.

 

«Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni»ndə dərc edilmişdir (2005-ci il, ? 1, s. 12) 

Digər xəbərlər