"Təsdiq edirəm" 
                                                                                                                                                                             Azərbaycan Respublikası
                                                                                                                                                                              Satınalmalar üzrə Dövlət
                                                                                                                                                                                Agentliyinin direktoru
                                                                                                                                                                             _________İ.Ə.Mehdiyev                                                                                                                                                                              "27 " noyabr 2002-ci il
                                                                                                                                                                                  Əmr ? 15

 

Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsinə dair METODİKİ TƏLİMAT

      Bu metodiki təlimat "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 2002-ci il tarixli, 668 saylı Fərmanına əsasən hazırlanmışdır və dövlət satınalmaları üzrə keçirilən müsabiqələrdə malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində tətbiq olunur. 
      Malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət satınalmalarının təşkili və həyata keçirilməsi, o cümlədən avadanlıqların göndərilməsi, qurğuların quraşdırılması, iri obyektlərin tikintisi və digər işlərin satm alınması üzrə keçiribn müsabiqələrin nəticələrinin səmərəliliyi malgöndərənlərin (podratçıların) səriştəsindən asılıdır. 
      "Dövlət satnıalmaları haqqnıda" Qanunun 6-cı və 7-ci maddəbrində iddiaçıların ixtisas tələblərinə uyğunluğunu müəyyənbşdirmək, eləcə də dövlət sifarişlərini yerinə yetirmək üçün potensial imkanlara malik olan malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prseduruna aid tələblər əks etdirilmişdir. 
      İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi poseduru tələb olunan ixtisas göstəricilərinə malik olmayan iddiaçıları tender prosedurundan kənarlaşdırmaqla tender predmeti üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərin təqdim etdikləri təkliflərin qiymətləndirilməsi müddətini azaldır, müqavilənin bağlanmasmda zəruri olan dəyişikliklərin edilməsinə və çox aşağı qiymətlər təklif edən iddiaçıların yaratdıqları problemlərin aradan qaldırılmasma imkan yaradır. 
      1.  Satınalan təşkilat tender təkliflərinin və ya ofertaların təqdim edilməsindən əvvəl malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarını keçirə bilər. 
      2.  Satınalan təşkilat ixtsas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurları keçirirsə, müraciət etmiş və iştirak haqqmı ödəmiş (əgəl nəzərdə tutulubsa) malgöndərənə (podratçıya) bu prosedurlara dair sənədlər toplusunu verir və ya göndərir.
      3.  İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarına dair sənədlər toplusuna aşağıdakılar daxil edilir:
      - ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarına dair təkliflərin hazırlanması və təqdim edilməsi haqqında təlimat;
      -satınalma     prosedurları     nəticəsində     bağlanmalı     olan     satınalma müqaviləsinin əsas şərtlərinin xülasəsi;
      -malgöndərənlərin (podratçıların) öz təkliflərini hazırlamasma və təqdim etməsinə konkret gün və saat göstərilməklə ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin təqdim olunmasının üsulu, yeri və son müddəti;
      -satınalmalar haqqmda qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq, satınalan təşkilatm ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin təqdim edilməsinə və prosedurların keçirilməsinə hazırlıqla bağlı digər tələblər.
      4.  Satınalma prosedurlarmda iştirak etmək üçün malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəriciləri aşağıdakı meyarlara uyğun gəlməlidir: 
      -satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafıq sahədə peşəkarhğının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarhğının olması;
      -satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olması;
      -öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması;
      -müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, əmlakının girov qoyulması və digər formada öhdəliklərə yüklənməməsi, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayaedırılmış şəxs olmaması;
      -Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması;
      -satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi.
      5. İştirakçılar üçün təlimat: 
      5.1. Satınalan təşkilat________________________________________________________________ 
büdcədən ayrılmış vəsaiti  (xüsusi vəsaiti) ________________________________________________________________ 
__________________________________________________ (satınalma predmeti) istifadə etməyi nəzərdə tutmuşdur. 
      5.2.   Satınalan  təşkilat _____________________________________________________________________________    (Satınalma predmetinin 
ümumi təsviri)   Layihəsi üzrə işləri yerinə yetirmək üçün podratçıların ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşditrilməsi prosedurunu keçirməyi planlaşdınr.
Tenderə dəvət __________________________________________________________________________ [ay, il] nəzərdə tutulmuşdur. 
(Müqavilənin forması və işin mürəkkəbliyi daxil olmaqla, layihəni tam dəqiq təsvir etmək lazımdır. Müqaviləni təşkil edən hər bir bənd haqqında onun yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxt və vəsaitləri nəzərə almaqla məlumat hazırlamaq məqsədəuyğundur ). 
      5.3.  İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə iştirakı qadağan edilməyən ölkələrdən olan malgöndərənlər (podratçılar) və eləcə də könüllü yaradılmış birgə müəssisələr iştirak edə bilər.
      5.4 İqlim şəraiti, topoqrafıya, hidroloji xarakteristikilar haqqında, eləcə də layihənin planı, ərazinin məqsədəuyğunluğu, nəqliyyat vasitələri və kommunikasiya xəttləri, tikinti işlərinin yerinə yetirmə müddəti ayrı vərəqdə əlavə olunur. 
      5.5 Təklifin təqdim edilməsi 
      5.5.1.  İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək üçün ərizə bağlı zərfdə, poçt sifarişi və ya xidmətçi vasitəsilə qeyd edilmiş ünvana təqdim 
edilməlidir:__________________________________________________________________________ [ünvan] 
________________________________________________ .______________________________________ (tarix) 
Zərfdə dəqiq qeyd edilməlidir:_________________________ (satınalma predmeti göstərilir) üzrə keçirilən ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək üçün Ərizə. Satınalan təşkilat gecikdirilmiş ərizələri qəbul və ya rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. 
(İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək üçün ərizələrin hazırlanmasına ayrümış vaxt kifayət qədər olmalıdır ki, iştirakçılar tələb olunan bütün məlumatları toplaya bilsinlər. İstənilən halda, növbəti prosedurdan asılı olaraq, bu müddət sənədlərin verilməsinin başlandığı tarixdən etibarən 20 gündən az olmamalıdır. İri miqyaslı layihələr həyata keçirilərkən, birgə müəssisələrin yaradılması və vəsaitlərin toplanması üçün əlavə vaxt tələb olunduğu üçü, bu müddət artırıla bilər.) 
      5.5.2 Zərfin üstündə İştirakçının adı və ünvanı dəqiq göstərilməlidir. 
      5.5.3 Xarici şirkətlər daxil olmaqla iştirakçılar və birgə müəssisələr ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək üçün tələb olunan bütün sənədləri azərbaycan dilində təqdim etməlidirlər. Əgər hər hansı bir xarici dildə sənəd təqdim edilirsə, onun azərbaycan dilinə tərcüməsi də təqdim edilməlidir. 
      5.5.4.  Əgər İştirakçı ixtisas göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan məlumatları təqdim edə bilmirsə və ya vaxtında onları izah etmək və yaxud
aydınlaşdırmaq qabiliyyətinə malik deyilsə, həmin İştirakçı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurundan kənarlaşdırıla bilər. 
      6. İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsinin meyarları. 
      6.1. İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi meyarlarına iştirakçının iştirak etmək üçün təqdim etdiyi Ərizə formasına əlavədə təsdiq edilmiş ümumi və xüsusi təcrübə, kadr imkanları, avdanlıq imkanları, maliyyə vəziyyəti daxildir. Satınalan təşkilat iştirakçının müqaviləni yerinə yetirmək qabiliyyətinə mühüm təsir göstərə bilməyən kiçik kənarlaşmalar etmək hüququna malikdir. İştirakçınm ixtisas uyğunluğu müəyyənləşdirərkən, subpodratçıların təcrübəsi və imkanları nəzərə alınmır (bu qayda o halda istisna oluna bilər ki, subpodraçı-mütəxəssislərdən (müqavilənin yerinə yetirilməsində böyük rol oynayan, amma ümumi xərclərin nisbətən çox da böyük olmayan hissəsini təşkil edən) yüksək ixtisaslaşdırılmış işlərin yerinə yetirilməsi tələb olunsun ). 
      6.2.  Umumi təcrübə: Iştirakçı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
      -son beş il ərzində orta illik dövriyyəsinin həcmi (hesaba daxil edilmiş, tamamlanmış və tamamlanmamış işlərin ümumi məbdləği)_________________________ manat;
      -xarakter və mürəkkəblik etibarı ilə müqavilədə təklif edilən işlə eyni olan, son_____ il ərzində____________ (layihələrin sayı) layihə üzrə baş podratçı kimi təcrübəyə malikdir; bu təcrübə______________________ (təklif edilən müuqavilə üzrə əsaslı tikinti işlərinin həcmini göstərmək lazımdır) ibarətdir. 
      6.3 Kadr imkanları: İştirakçının qeyd edilən vəzifələri icra etmək qabiliyyətinə malik olan kadrları olmalıdır (Yalnız əsas rəhbərlərin və mütəxəssislərin vəzifələri daxil edilir. Layihənin yerinə yetirilməsində həlledici rol olunamayan bütün rəhbər və mütəxəssislərin vəzifələrini bu siyahıya daxil etmək məqsədəuyğun deyil). İştirakçı hər bir vəzifəyə və onun müavinliyinə namizədlər haqqında məlumat təqdim etməlidir, hər iki namizəd aşağıda qeyd edilən tələblərə cavab verməlidir: 
      6.4 Avadanlıq imkanları: İştirakçının aşağıda göstərilən xüsusi avadanlıqları və ya həmin avadanlıqları istifadə etmək üçün götürməyə təminatlı bazası olmalı (prokat, icarə, alqı haqqında razılıq və s.) və həmin avadanlıqlar işçi vəziyyətdə olmalıdırlar. İştirakçı layihənin yerinə yetirilməsində lazım olan avadanlıqlardan istifadə etməyə təminat verən öhdəliyi təsdiq etməlidir. İştirakçı müqavilənin yerinə yetirilməsində istifadə ediləcək alternativ avadanlıqların siyahısını təqdim edə bilər və belə halda həmin siyahı haqqmda izahat da əlavə etməlidir.

Avdanlığın növü və səciyyəsi

Avadanlığın minimal miqdarı

1.

 

2.

 

3.

 

      Qeyd: bu bənd əsasən tikinti işlərinə aiddir. Bu bəndi eləcə də mühəndis işlərinin yerinə yetirilməsinə, avdanlıqların göndərilməsinə, yığılmasına və quraşdırılmasına, ümumiyyətlə, sənaye avdanlıqları tələb olunan müqavilələrə tətbiq etmək olar. Siyahıya əsas avadanlıqlar daxil edilir. Siyahı elə əsas avadanhqlarla kifayətləndirilməlidir ki, həmin avadanhqlar müqavilənin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində həlledici rol oynasınlar və onların ahnması və ya icarəyə götürülməsi müəyyən edilmiş müddət ərzində mümkün olsun. 
      6.5.   Maliyyə vəziyyəti: İştirakçı göstərməlidir ki, kifayət qədər əsas fonda, kredit xəttinə və başqa maliyyə mənbələrinə daxil olmayan likvid aktivlərə və 
tikintini_____ ay ərzində___________ manat məbləğdə pul vəsaiti ilə təmin etmək qabiliyyətinə malikdir (pul vəsaiti satınalan təşkilat tərəfindən podratçının hesabına vəsait keçirməsinə tələb olunan bir neçə ay üçün nəzərdə tutulur). İştirakçının güclü maliyyə vəziyyətini və uzunmüddətli, rentabelli fəaliyyətini təsdiq edən, son beş il üçün auditor tərəfindən yoxlanılmış balans hesabatları təqdim edilməlidir. Lazım gəldikdə, satınalan təşkilat iştirakçıya xidmət edən banklara sorğu göndərə bilər.
      6.6.   Məhkəmə təhqiqatlarında iştirak: İştirakçı son beş il ərzində yerinə yetirdiyi müqavilələrə görə cinayət məsuliyyətinə və ya arbitraj məhkəmə
təhqiqatlarına cəlb olunduğu barədə dəqiq məlumat verməlidir. Mübahisəli məsələlərin tez- tez iştirakçının xeyrinə həll edilmədiyini təsdiq edən məlumatlar
onun ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurundan kənarlaşdırılmasına əsas ola bilər.
      6.7.  Birgə müəssisələr
      6.7.1. Birgə müəssisələr aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:
      - Aparıcı partnyor 6.2 (ümumi təcrübə) və 6.5 (maliyyə vəziyyəti) bəndlərində şərh olunmuş tələblərin ən aşağı_____ (faizi müəyyən edin və göstərin, iri miqyaslılayihələr istisna olmaqla, ən aşağı 40%) faizini təmin etməlidir.Belə tələblərin ifadə edilsəsinə ciddi fikir vermək lazımdır. Bəzi birgə müəssisələr müxtəlif ixtisaslı müəssisələrdən təşkil olunur (məsələn, mülki tikinti, elektrotexnika, mexaniki işlər, sənaye müəssisəsi). Ona görə də "aparıcı partnyora və digər partnyorlara aid olan tələbləri layihənin konkret müddəalarına uyğun dəyişmək məqsədəuyğundur.
      - Digər   partnyorlar   6.2   (ümumi  təcrübə)      və   6.5   (maliyyə   vəziyyəti) bəndlərində şərh olunmuş ixtisas göstəricilərinin heç olmasa_______ (faizi müəyyənedin və göstərin, iri miqyaslı layihələr istisna olmaqla, ən aşagı 35%) faizinə cavab verməlidirlər.
      - Hər bir partnyorun 6.3. (kadr imkanları), 6.4. (avadanlıq imkanları) və 6.5. (maliyyə vəziyyəti) bəndlərinə uyğun ixtisas göstəriciləri cəmlənməklə, birgə
müəssisə bütün tələblərə cavab verməlidir. Aparıcı partnyor 6.5 və 6.7 bəndlərinin tələblərinə də cavab verməlidirlər. İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurundan sonra birgə müəssisənin yaradılması və eləcə də ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsini keçmiş birgə müəssisənin daxilində edilən hər hansı bir dəyişiklik, tender təkliflərinin təqdim olunmasmın son müddətinə qədər satınalan təşkilat tərəfmdən yazılı surətdə təsdiq edilməlidir. Qeyd edilənlər aşağıdakı hallarda təsdiq edilmir:
      - birgə müəssisə bir sıra partnyorunu itirdikdə və yerdə qalanları isə ixtisas tələblərinə cavab vermədikdə;
      -  birgə müəssisənin yeni partnyorları istər ayrılıqda, istərsə də birlikdə müəssisə daxilində ixtisas tələblərinə cavab vermədikdə;
      - Satınalan təşkilatın fıkrincə rəqabət zəiflədikdə.
      Təkliflər elə imzalanır ki, bütün tərəf müqavilləri ayrılıqda və birlikdə eyni dərəcədə məsuliyyət daşısınlar; təklifə müqavilənin hər bir hissəsinin yerinə yetirilməsinə dair partnyorların ayrılıqda və birgə müəssisənin tərkibində ümumi öhdəlikləri haqqında razılığın nüsxəsi əlavə olunur.
      Birgə müəssisənin ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsini keçməsi həmin birgə müəssisənin üzvü və eləcə də digər birgə müəssisənin və ya birliyin iştirakçısı olan şirkətlərin bu proseduru ayrılıqda keçdiyi hesab edilmir. Birgə müəssisə dağıldıqda müəyyən olunmuş tələblərə cavab verən hər bir partnyor, satınalan təşkilatın yazılı razılığı ilə ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsini keçə bilər. 
      7. Maraqların ziddiyyəti: Iştirakçı (birgə müəssisənin bütün üzvləri daxil olmaqla) hal-hazırda və ya keçmiş son beş il ərzində layihə üzrə müsabiqə sənədlərini, spesifıkasiyaları, ixtisasqabağı seçmənin sənədlərini hazırlayanlarla və ya müqavilə üzrə mühəndis kimi təqdim olunanlarla əlaqədə ola bilməz. Belə əlaqələr iştirakçının ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsindən kənarlaşdırılmasına əsas ola bilər. 
      8.  İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək üçün təqdim edilən məlumatların yeniləşdirilməsi: Tender iştirakçıları tender təklifıni təqdim edərkən, onların ixtisas meyarlarma uyğun gəldiyini və təqdim olunan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq etmək üçün ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində istifadə etdikləri maliyyə məlumatlarını yeniləşdirməlidirlər. Təqdim olunma zamanı müəyyən olunmuş tələblərə cavab verməyən tender təklifı qəbul olunmur. 
      9. Ümumi müddəalar. 
      9.1. Tenderdə iştirak etmək üçün dəvət yalnız ixtisas uyğunluğunun süəyyənləşdirilməsi prosedurunu keçmiş şirkətlərə və birgə müəssisələrə göndərilir.
İxtisas uyğunluğunu keçmiş şirkət və ya birgə müəssisənin üzvü, ancaq bir təklif təqdim edə bilər. Əgər şirkət sərbəst və ya birgə müəssisənin tərkibində bir neçə
təklif təqdim edərsə, həmin şirkətin bütün təklifləri rədd edilir. Bu qayda, bir neçə iştirakçının istifadə etdiyi subpodratçı-mütəxəssislərin köməyi ilə işlərin yerinə
yetirilməsini nəzərə alan təkliflərə şamil edilmir. 
      9.2 Tender iştirakçıları borc öhdəliyi, satınalan təşkilat tərəfindən qəbul edilən, təklifın dəyərinin 1-5 %-i həcmində bank zəmanəti və ya başqa şəkildə təklifın təminatını təqdim etməlidirlər. Qalib gəlmiş iddiaçı eləcə də müqavilənin yerinə yetirilməsinə təminat təqdim etməlidir. Qəbul olunan formaların nümunələri tender sənədləri ilə birlikdə təqdim olunur. 
      9.3 Satınalan təşkilat aşağıdakı hüquqlara malikdir:
      -istənilən müqavilənin həcmini və qiymətini şəklini dəyişmək; belə halda. yalnız dəyişikliklərin tələblərinə cavab verən tender təklilı qəbul olunur;
      -tender təkliflərini qəbul və ya rədd etmək;
      -ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurunu ləğv və bütün təklifləri rədd etmək.
Satmalan təşkilat belə hərəkətlərə məsuliyyət daşımır və bunun səbəbi barədə iştirakçıya məlumat verməli deyil. 
      9.4.  Ərizələrin təqdim olunmasının son müddətindən__________ (rəqəmi qeyd edin, adətən 30-90 gün) gün sonra ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsini keçmiş iştirakçılara xəbərdarlıq edilir, lakin satınalan təşkilatın hər hansı qərarm qəbul etməsinin səbəbi açıqlanmır.

 

İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilnıəsi prosedurunda iştirak etmək üçün dəvət forması


Tarix:_____________________ [elan tarixi]

      1.    Satınalan təşkilat_________________________________________________________________________________________________ 
büdcədən      ayrılmış      vəsaiti       (xüsusi      vəsaiti)      _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________ (satınalma predmeti) istifadə etməyi nəzərdə tutmuşdur və həmin məqsədlə 
ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək üçün Sizi dəvət edir. 
      2. Tenderə dəvət __________________________________________ [ay, il] nəzərdə tutulmuşdur. 
      3. İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək hüququna malik olan ölkələrin şirkətləri və könüllü yaradılmış birgə müəssisələr iştirak edə bilər. 
      4.İştirak etmək hüququ olan şəxslər ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi sənədlərini əldə etmək üçün telefon, poçt, faks və ya teleks vasitəsilə___________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ [telefon, faks, teleks daxil olmaqla satınalan təşkilatın adı və tam ünvanı] 
müraciət edə bilərlər. 
      5.    Sorğuda    dəqiq    göstərilməlidir    ki,    həmin    "Sorğu"    ________________________________________________________________ 
___________________________________________  (satınalma predmeti) üzrə keçirilən ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirirlməsi 
sənədlərinə aiddir. 
Sənədlər geri qaytarılmamaq şərti ilə___________________________________ məbləğdə ödəniş edildikdə təqdim olunur 
(ödənişin məbləği və valyutası (manatla və ya ekvivalent hər hansı bir dönərli valyuta) göstərilməlidir). 
_______________________________________________________________________________ [Satınalan təşkilatın adı) 
sənədləri dərhal sifariş məktubu ilə göndərəcək, lakin həmin sənədlərin çatdırılmasmda baş verə biləcək yubandırmalara və ya göndərilmiş sənədlərin itirilməsinə heç bir məsuliyyət daşımır. (Alınmış məbləg nominal xarakter daşımalı, sənədlərin hazırlanmasına və göndərilməsinə çəkilən xərcləri Ödəməlidir.) 
      6.    İxtisas   uyğunluğunun   müəyyənləşdirilməsi   prosedurunu   keçməyin   minimal   tələbləri 
___________________________________________     (ixtisas   göstəriciləriar   və   müvafıq iş təcrübəsı) ibarətdir. 
      7.  İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək üçün ərizo bağlı zərfdə, poçt sifarişi   və   ya   xidmətçi   vasitəsilə  _________________________________ (Satınalan təşkilatın ünvanı)ünvana___________________________________ (ərizələrin qəbul olunmasının 
son tarixi) tarixə qədər təqdim edilməlidir. 
      8.  Zərfdə dəqiq qeyd edilməlidir:_____________________________________________________________ (satınalma predmeti göstərilir) 
üzrə keçirilən ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək üçün Ərizə. 
İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək üçün ərizələrin hazırlanmasına kifayət qədər vaxt ayırmaq lazımdır ki, iştirakçılar tələb olunan bütün məlumatları toplaya bilsinlər. Növbəti proseduradan asüı olaraq, bu müddətin sənədlərin verilməsinin başlandıgı tarixdən etibarən 20 gündən az olmaması məqsədəuyğundur. İri miqyaslı layihələr həyata keçirilərkən, birgə müəssisələrin yaradüması və vəsaitlərin toplanması üçün əlavə vaxt tələb olunduğundan bu müddət artırıla bilər. 
      9.____________________________________ (Satınalan   təşkilatın   adı)    müəyyən   edilmiş müddətdən sonra təqdim edilmiş ərizələri qəbul və ya rədd etmək hüququna malikdir. 
      10. Tenderə yalnız bu ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurunu keçmiş şirkətlər və birgə müəssisələr dəvət olunurlar.

 

Məktub - Ərizə

[İştirakçının və ya birgə müəssisənin aparıcı parnyorunun ünvanı, telefon, faks və teleks nömrələri göstərilməklə, onun xüsusi blankından istifadə edilir ]
Tarix:____________________ 
Kimə:_____________________________________________________________ 
                        (Satınalan təşkilatın adı və ünvanı) Hörmətli cənablar!
      1. ______________________________  ("İştirakçı" adlandırılacaq) admdan təqdim və hərəkət etmək səlahiyyətinə malik olub, həmçinin ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsinin bütün tələblərini öyrənib araşdırmaqla, biz aşağıda imza edənlər, bu ərizə ilə____________________________ 
(Layihənin adı) layihəsi üzrə tenderdə iştirak etmək üçün Siz tərəfdən keçirilən ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurunun iştirakçısı olmaq barədə müraciət edirik.
      2.  Məktub-ərizəyə aşağıdakıları müəyyən edən sənədlərin əsası əlavə olunur:
      -  İştirakçının hüquqi statusu;
      -əsas fəaliyyət yeri; 
      -korporasiya kimi qeydiyyat yeri (korporasiya statusuna malik olan iştirakçılar üçün) və ya sahibkarın qeydiyyatdan keçdiyi ölkə (yoldaşlıq və ya şəxsi şirkət kimi fəaliyyət göstərən iştirakçılar üçün). 
      3. Bizim müraciətimizlə əlaqədar, Sizin təşkilat və ya onun səlahiyyətli nümayəndələri bizim təqdim etdiyimiz hesabatları, sənədləri və məlumatları yoxlamaq, onlar haqqında sorğular göndərmək, texniki və maliyyə vəziyyətimiz barədə bizə xidmət edən banklara müraciət etmək və bizim müştəribrimizdən izahatlar almaq səlahiyyətini əldə edirlər. Məktub-ərizə həmçinin, Sizin vacib hesab etdiyiniz və müraciətdə qeyd edilmiş hər hansı bir sənəd və ya məlumatın düzgünlüyünü yoxlamaq üçün cəlb olunmuş digər şəxslərə və ya təşkilatlarm səlahiyyətli nümayəndələrinə də icazə verir. 
      4. Sizin təşkilat və ya səlahiyyətli nümayəndələriniz məlumat almaq üçün aşağıdakı şəxslərlə əlaqə yarada bilərlər:

Ümumi və idarəetmə üzrə sorğular

 

Əlaqə 1

Telefon 1

Əlaqə 2

Telefon 2

 

Kadrlar üzrə sorğular

 

Əlaqə 1

Telefon 1

Əlaqə 2

Telefon 2

 

Maliyyə məsələləri üzrə sorğular

 

Əlaqə 1

Telefon 1

Əlaqə 2

Telefon 2

      5. Mövcud ərizə aşağıdakıları tam etiraf etməklə təqdim olunur:
      - tender təklifıni təqdim etmək ehtimalı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsinə təqdim olunmuş bütün göstəricibrin yoxlanılmasmdan asılıdır;
      - satınalan təşkilat mövcud layihə üzrə müqavilənin həcminə və qiymətinə yenidən baxmaq, yalnız dəyişikliklərə cavab verən, ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsini keçmiş iştirakçılarm təkliflərini qəbul etmək hüququna mlikdir.
      6. Aşağıda imzalayanlar bildirir ki, tələb olunan qaydada doldurulmuş ərizədə qeyd olunan bəyanatlar bütün detalları ilə tam, dəqiq və düzgündür.

 

Ərizə forması Konkret iş təcrübəsi

İştirakçının və ya birgə müəssisənin partnyorunun adı


      İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsini keçmək üçün istirakçı "İştirakçılar üçün Təlimalara uyğun konkret tələblərə cavab verməlidir.
Hər bir iştirakçı və birgə müəssisənin partnyoru son beş il ərzində hazırki ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsinin keçiridiyi müqaviləyə xüsusiyyət və mürəkkəblik dərəcəsi etibarı ilə oxşar müqavilələrin siyahısını tərtib edir. Yerinə yetirilmiş və davam etməkdə olan müqavilələrin qiyməti göstərilir.

Xarakter və mürəkkəblik etibarı ilə oxşar müqavilələr haqqında dəqiq məlumat

İştirakçının və ya birgə müəssisənin partnyorunun adı

      Hər bir müqavilə üçün ayrılıqda tərtib edilir..

1.

Müqavilələrin sayı Müqavilənin adı Ölkə

2.

Sifarişçinin adı

3.

Sifarişçinin adı

4.

İştirakçının işin xüsusiyyətinə və müqavilənin xüsusi şərtlərinə görə keçdiyi ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi

5.

Müqavilonin yerinə yetirilməsində rolu (lazım olanı qeydedin)
-   Yekanə podratçı
-   Subpodratçı
-   Birgə müəssisonin partnyoru

6.

Müqavilənin ümumi qiyməti (tamamlanma tarixinə konkret valyuta ilə; mövcud müqavilonin almma tarixində)

7.

AZN və ya ABŞ dolları ilə

8.

Almma tarixi

9.

Tamamlanma tarixi

10.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti (il, ay)

11.

Xüsusi tələblər (Konkret fəaliyyət üçün tələb olunan istənilən meyar göstərilməlidir, məsələn: illik torpaq işləri, yeraltı işlər və ya betontökmə)

 

Hal-hazırki müqavilə və tamamlanmamış işlər iizrə öhdəliklər haqqında qısa məlumat

İştirakçının və ya birgə müəssisənin partnyorunun adı


      İştirakçı və birgə müəssisənin hər bir partnyoru müqavilələr üzrə yerinə yetirdikləri bütün işlərin qəbul olunduğu barədə akt və ya protokolları, həmçinin tamamlanmaqda olan işlər üzrə məlumat təqdim etməlidir.

Müqavilənin adı

Yerinə yctirilmiş işlərin qiyməti

Nəzərdə tutulmuş tamamlama tarixi

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

      Kadr imkanları

İştirakçının adı

      İştirakçı müqavüənin yerinə yetirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən hər bir vəzifəyə, həmin vəzifənin tələblərinə cavab verən, heç olmasa iki namizəd təklif etməlidir. Hər bir namizədin iş təcrübəsi haqqında məlumat verilməlidir.

1.

Vəzifə

Əsas namizədin adı

Alternativ namizədin adı

2.

Vəzifə

Əsas namizədin adı

Alternativ namizədin adı

3.

Vəzifə

Əsas namizədin adı

Alternativ namizədin adı

4.

Vəzifə

Əsas namizədin adı

Alternativ namizədin adı

Avadanlıq imkanları

İştirakçının adı

      İştirakçıdan "İştirakçılar üçün təlimat"da qeyd edilmiş hər bir avadanlıq növünü və dəstini təmin etmək qabiliyyətini təsdiq edən məlumat tələb olunur.

Avadanlığın vahidi

 

Avdanlığn göstəriciləri

1. İstehsalçının adı

2. Növü və nominal gücü

 

3. Məhsuldarlığı

4. İstehsal olunduğu il

İndiki vəziyyəti

5. Olunduğu yer

 

6. Hal-hazırki öhdəlikləri

Mənbə

7.Avadanlığm mənbəyi
-   Şəxsi
-İcarə
-   Prokat
-   Xüsusi hazırlanmış

      Əgər avadanlıq iştirakçının və ya partnyorun şəxsi mülkiyyətidirsə, aşağıdakı məlumat verilir.

Sahibi

8. Sahibin adı

 

9. Sahibin ünvanı

 

Telefon

Əlaqələndirici şəxsin adı və vəzifəsi

 

Faks

Teleks

Razılıq

Layihəyə aid razılaşmanın (icarə, prokat) detalları

      Maliyyə imkanlar

      İştirakçının və ya birgə müəssisənin partnyorunun adı 
      İştirakçılar, birgə müəssisənin hər bir partnyoru  daxil olmaqla "İştirakçüar üçün təlimat"da şərh olunmus tələblərə cavab verən maliyyə məlumatları təqdim etməlidirlər.

Bankm işçisi

Bank işçisinin adı

 

Bank işçisinin ünvanı

 

Telefon

Əlaqələndirici şəxsin adı və vəzifəsi

 

Faks

Teleks

      Son beş il ərzində aktiv və passivlərin cəm göstəricilərinin ifadəsi verilir. Mövcud olan öhdəliklər üzrə göstəricilərə əsasən aktiv və passivlərin qiyməti gələcək iki il üçün proqnozlaşdırılır.

Maliyyə məlumatları, manat və ABŞ dolları ilə

Son beş ildə fakt üzrə

Gələcək iki il üçün proqnoz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.   Aktivlərin cəmi

 

 

 

 

 

 

 

2.   Dövriyyə vəsaiti

 

 

 

 

 

 

 

3. Passivlərin cəmi

 

 

 

 

 

 

 

4. Qısamüddətli borc öhdəliyi

 

 

 

 

 

 

 

5. Vergilərə qədər gəlir

 

 

 

 

 

 

 

6. Vergilərdən sonra gəlir

 

 

 

 

 

 

 

      Layihə üzrə işlərin müəyyələşdirilməsi üçün hazırki öhdəliklərdən asılı olmayaraq təklif olunan mənbələi göstərilir.

Maliyyələşdirmə mənbəyi

Həcm (ABŞ dolları ilə)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

Digər xəbərlər