"Təsdiq edirəm" 
                                                                                                                                                                             Azərbaycan Respublikası
                                                                                                                                                                              Satınalmalar üzrə Dövlət
                                                                                                                                                                                Agentliyinin direktoru
                                                                                                                                                                             _________İ.Ə.Mehdiyev                                                                                                                                                                              "10 " fevral 2003-cü il
                                                                                                                                                                               Əmr # 01-1

 

Azərbaycan Respublikasında malların dövlət satınalınalarının açıq tender üsulu ilə təşkili və həyata keçirilməsinə dair


METODİKİ   TƏLİMAT


      Bu Təlimat "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa, "Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 2002-ci il tarixli Fərmanına və Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin Əsasnaməsinin 9.1-ci bəndinə əsasən hazırlanmışdır.
      1.  Maliyyələşdirmə mənbələri;
      1.1. Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmaları dövlət büdcəsi, dövlət müəssisə və təşkilatları (idarəbri), nizamnamə fondunda dövlətin payı 30 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatların vəsaitləri, dövlətin aldığı və dövlət zəmanəti ib alınmış kreditlər və qrantlar hesabına maliyyəbşdirilir.
      2.  Tendev iştivakçılarının qanunauyğunluğu
      2.1 Dövlət satınalmalarını tənzimləyən normativ hüquqi sənədlərdə göstərilən hallar istisna olmaqla, istənilən rezident və qeyri-rezident hüquqi və ya fiziki şəxslər, yaxud hüquqi şəxslər birliyi dövlət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasında keçirilən dövlət satınalma prosedurlarında iddiaçı kimi iştirak edə bilərlər. Satınalan təşkilat malgöndərənlərin (podratçıların) satınalma prosedurlarında iştirakını dövlət mənsubiyyətinə görə məhdudlaşdırdıqda, buna əsas vermiş səbəbləri satınalma prosedurları haqqında hesabatda şərh etməlidir; 
      2.2 Satınalan təşkilatdan hüquqi, maliyyə və ya təşkilati asılılığı olan malgöndərənlərin (podratçıların) həmin təşkilat tərəfındən keçirilən satınalma prosedurlarında iştirakına yol verilmir. 
      2.3 Aşağıdakı şəxslər satınalma prosedurları zamanı satınalan təşkilatın təmsilçisi, məsləhətçisi və satınalmalarla əlaqədər digər vəzifələrin icraçısı ola bilməzlər: 
      2.3.1. satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının nümayəndəsi və ya vəzifəli şəxsi ilə birbaşa qohumluğu, qəyyumluq, hamilik və ya övladlığa götürmə, təsisçilik və asılıhq münasibətləri olanlar; 
      2.3.2. satınalma prosedurlarından əvvəlki üç il ərzində satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının əməkdaşı və ya vəzifəli şəxsi olanlar. 
      2.4. Malgöndərənin (podratçının), onun tabe olduğu baş müəssisənin və ya onun filialının (nümayəndəliyinin) əməkdaşı olan şəxslər satınalma prosedurlarına dair sənədlərin hazırlanmasına cəlb edilə bilməzlər. 
      3.  Malların və xidmətlərin mənşəyi.
      3.1 Müqavilədə nəzərdə tutulmuş və təqdim olunan bütün mallar və onunla bağlı xidmətlərin mənşəyi və harada istehsal olunduğu bilinməlidir; 
      3.2 Göstərilən maddədə "mənşə" sözü, malın haradan qazılıb çıxarılması, becərilməsi, hazırlanması və yaxud onunla bağlı xidmətlərin mənbəyini əhatə edir; 
      3.3 Mallarm və xidmətlərin mənşəyi iddiaçının dövlət mənsubiyyətindən fərqlənir. 
      4.  Tenderdə iştirak haqqı. 
      4.1.   Malgöndərən (podratçı) tenderin əsas şərtlər toplusunu almaq və iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçmək üçün satınalan təşkilata tender elanında və yə tenderə dəvətdə qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqı ödəməlidirlər. 
      4.2.  İddiaçı öz tender təkliflnin hazırlanması və təqdim edilməsi ilə əlaqədar bütün xərcləri qarşılamalıdır. Satınalan təşkilat tenderin nəticələrindən asılı olmayaraq bu xərclərə görə heç bir öhdəlik daşımır. 
      5.  Əsas şərtlər toplusunun məzmunu. 
      5.1.  Əsas şərtlər toplusunda, malların alınması qaydaları və müqavilə şərtləri göstərilir.Tender elanından başqa, Əsas şərtlər toplusu aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 
      a) Tender təkliflərinin hazırlanmasına dair təlimatlar 
      b) Əsas şərtlər toplusunun məlumat xəritəsi 
      c) Müqavilənin şərtləri 
      ç) Alınan malların siyahısı 
      d) Texniki spesifikasiyalar 
      e) Tender təkliflərinin forması və Qiymət cədvəlləri 
      ə) Tender təkliflərinin tə'minatı forması 
      i) Müqavilənin yerinə yetirilməsinin təminatı forması. 
      5.2.  İddiaçı, əsas şərtlər toplusunun məzmununu, o cümlədən təlimatları, formaları, şərtləri və texniki spesifıkasiyaları öyrənməlidir. Bu sənədlər və tender təklifi haqqında tam təsəvvürü, məlumatı olmayan, Əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğun gəlməyən təklif vermək iddiaçının tender təklifinin kənarlaşdırılması ilə nəticələnə bilər. 
      6.  Əsas şərtlər toplusuna dair izahat. 
      6.1. Malgöndərən (podratçı) tender komissiyasına əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı sorğu verə bilər. Sorğu tender təkliflərinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı 7 bank günü qalanadək verilməlidir. Satınalan təşkilat belə sorğulara tender təkliflərinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı 5 bank günü qalanadək cavab verir. Bu cavab sorğu verənin ünvanı göstərilmədən, tenderin əsas şərtlər toplusunu almış bütün malgöndərənlərə (podratçılara) göndərilir. Satınalan təşkilat tenderin əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı malgöndərənlərlə (podratçılarla) görüş keçirə bilər. Bu görüşün nəticələri protokollaşdırılır və nəzərə alınmaq üçün dərhal tenderin əsas şərtlər toplusunu almış bütün malgöndərənlərə (podratçılara) göndərilir. 
      7.  Əsas şərtlər toplusunda düzəlişlərin edilməsi. 
      7.1. Satınalan təşkilat tender təklifləri verilməsinin son müddəti qurtaranadək tenderin əsas şərtlər toplusuna öz təşəbbüsü ilə və ya hər hansı malgöndərənin (podratçının) sorğusuna cavab olaraq dəyişikliklər və əlavələr edə bilər. Bu barədə məlumat dərhal tenderin əsas şərtlər toplusunu almış bütün malgöndərənlərə (podratçılara) göndərilir. Dəyişikliklər və əlavələr malgöndərənlər (podratçılar) üçün məcburi qüvvəyə malikdir. 
      8.  Tender təklifinin dili.
      8.1. İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsinə dair sənədlər toplusu, tenderin əsas şərtlər toplusu, təkliflərin, ofertaların və kotirovkaların cəlb olunmasına dair sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib olunmalıdır. Zərurət olduqda qeyd olunan sənədlər beynəlxalq ticarətdə geniş istifadə olunan dillərin birinə tərcümə oluna bilər. 
      9.  Tender təklifinə əlavə edilən sənədlər. 
      9.1. Iddiaçının hazırladığı tender təklifi aşağıdakı göstərilən məlumatları özündə əks etdirməlidir: 
      a) 10, 11 və 12-ci maddələrə uyğun olaraq tərtib edilmiş Tender təklifınin forması və Qiymət Cədvəlləri; 
      b) 13-cü maddəyə əsasən İddiaçının tender təklifini vermək hüququ, səriştəsi və müqavilə bağlamaq səlahiyyətinə malik olmasını təsdiq edən sənədlər; 
      v) 14-cü maddəyə əsasən İddiaçının təqdim etdiyi malların, köməkçi xidmətlərin Əsas şərtlər 
toplusuna uyğunluğu təsdiq edən sənədlər; 
      q) 15-ci maddəyə əsasən tender təklifınin təminatını təsdiq edən sənədlər. 
      10.  Tender təklifinin forması. 
      10.1 Tender təklifində və Qiymət Cədvəlində göndəriləcək malların adı, qısa təsviri, istehsal olunduğu və ya gətirildiyi ölkə, həcmi, ölçü vahidi və qiyməti göstərilməlidir. 
      10.2 Hüquqi və fiziki şəxs hər tender predmeti üzrə bir iddiaçı qismində iştirak edə bilər və iddiaçı kimi yalnız bir təklif verə bilər. 
      11.  Tender təklifinin qiyməti. 
      11.1 İddiaçı öz tender təklifinə əlavə etdiyi Qiymət Cədvəllərində müqavilə çərçivəsində göndəriləcək mal vahidinin və ümumi qiymətlərini göstərməlidir; 
      11.2 Qiymət cədvəllərində göstərilən qiymətlər aşağıdakı cədvəllər üzrə göstərilməlidir. Cədvəl 1. Xaricdən gətirilən mallar üzrə qiymət cədvəli: 
      I.  Əsas şərtlər toplusunun məlumat xəritəsində göstərilən şərtlərlə, Azərbaycan Respublikasında təyin olunmuş yerə gətirilməsi nəzərə alınmaqla və bütün ödəniləcək gömrük rüsumları və vergiləri, sığorta ödəmələri daxil olmaqla, malların təsbit olunmuş qiyməti. İddiaçı xaricdən malların gətirilməsi zamanı 3.1-ci maddədə göstərildiyi kimi səlahiyyətli ölkədə qeydiyyatdan keçmiş dəniz nəqliyyatından, nəqliyyat və sığorta agentliklərinin xidmətlərindən istifadə edə bilər; 
      II.  Cədvəl 2. Azərbaycan Respublikası ərazisindən gətirilən mallar üzrə qiymət cədvəli: 
      I. EX-factory (zavoddan), EX-showroom (sərgidən), EX-Warehouse (anbardan), şərti ilə malların qiyməti, vəziyyətdən asılı olaraq, bütün ödəniləcək gömrük rüsumları və vergiləri daxil olmaqla; 
      a)  EX-factory (zavoddan) alınma şərti ilə istehsal olunan və ya yığılan malların qiyməti və 
      b)   EX-showroom (sərgidən), EX-Warehouse (anbardan) alınma şərti ilə - əvvəllər idxal
olunmuş malların qiyməti; 
      - Müqavilə bağlandığı halda, mallara görə Azərbaycan Respublikasmda ödəniləcək vergilər; 
      III.  Cədvəl 3. Ölkə daxili daşımalar: 
      I. Ölkə daxilində nəqliyyat xərclərinin ödənilməsi, sığorta və siyahı üzrə alınan malların təyin olunmuş yerə qədər gətirilməsi ilə əlaqədar digər daşmma xərclərinin dəyəri; 
Cədvəl 4. Ümumi yekun: 
      I. 1-ci, 2-ci və 3-cü Cədvəllərin yekunu 
Cədvəl 5. Təklif olunan əlavə mallar üzrə qiymət cədvəli. 
      I. Alınması təsdiq olunan mallardan başqa iddiaçının təklif etdiyi digər malların qiyməti. 
      11.3. 11.2-ci maddəyə uyğun olaraq iddiaçıların tender təkliflərinin komponentlərə görə bölüşdürülməsi, satınalan təşkilatın təkliflərin müqayisəsini asanlaşdırmaq məqsədini daşıyır və bu təklif olunan şərtlərlə müqavilənin bağlanmasında satınalan təşkilatın hüquqlarını məhdudlaşdırmır;
      11.4. İddiaçının təklif etdiyi qiymətlər, müqavilənin qüvvədə olma müddəti ərzində dəyişməz qalmalıdır və tender sənədbrinin məlumat xəritəsindən başqa şərtlər nəzərdə tutulmayıbsa heç bir halda həmin qiymətlər dəyişdirilə bilməz. 
      12. Tender təklifinin valyutası. 
      12.1 Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tender təkliflərində qiymətləri manatla göstərməlidirlər. 
      12.2 Xarici hüquqi və fiziki şəxslərin tender təklifləri sərbəst dönərli valyuta ilə göstərdikdə, tender təkliflərinin verilməsinin son gününə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının müəyyən etdiyi məzənnə əsas götürülməlidir. 
      13.  Tender iştirakçılarının hüquqlarını və ixtisaslarını təsdiq edən sənədlər. 
      13.1.   İddiaçı 9-cu maddəyə uyğun olaraq öz tender təklifı ilə birlikdə, tenderdə iştirak etmək hüququnu, ixtisasını təsdiq edən sənədləri təqdim etməlidir; 
      13.2.  İddiaçının tenderdə iştirak etmək hüququnu təsdiq edən sənədlərlə göstərilməlidir ki, İddiaçı tender təklifıni təqdim edən vaxt, 2-ci maddəyə uyğun olaraq həqiqətən hansısa ölkənin hüquqi nümayəndəsidir: 
      a) Müqavilə çərçivəsində təklif olunan malları özü istehsal etmirsə və hazırlamırsa, həmin malların Respublikaya gətirilməsi üçün səlahiyyəti olması haqqında istehsalçının müvafiq təsdiqedici sənədi təqdim edilməlidir; 
      b) Müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün İddiaçının maliyyə, texniki və istehsal imkanları olmalıdır; 
      c) Respublika ərazisində təsərrüfat fəaliyyəti həyata keçirməyən İddiaçı (qalib gəldiyi təqdirdə) müqavilədə və ya texniki spesifikasiyalarda nəzərdə tutulmuş qaydada texniki xidmət, təmir və ehtiyat hisssələrini təmin etmək üçün Respublikaya öz qanuni nümayəndəsini göndərməlidir; 
      ç) Satınalma prosedurlarında iştirak etmək üçün malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəriciləri aşağıdakı meyarlara uyğun gəlməlidir: 
      - satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığın, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarını, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olması;
      - satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olması;
      - öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması;
      - müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması;
      - Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması;
      - satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafıq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi.
      14.  Alınan malların əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən sənədlər. 
      14.1 9-cu maddəyə uyğun olaraq, İddiaçı müqavilə ilə bütün malların və xidmətlərin Əsas şərtlər toplusuna uyğun olaraq yararlığını təsdiqləyən sənədləri özünün tender təklifinin bir hissəsi kimi təqdim etməlidir; 
      14.2 Təklif olunan malların mənşəyini təsdiqləyən sertifıkat təqdim olunmalıdır;
      14.3.   Əsas şərtlər toplusuna uyğun olaraq malların və xidmətlərin sənədlərlə təsdiq olunması mətn formasında, çertyoj şəklində təqdim oluna bilər və aşağıdakılar buraya daxil edilməlidir: 
      a)    malların əsas texniki və istismar xassələrinin dəqiq şərhi; 
      b)  malların və xidmətlərin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş texniki tələblərə uyğunluğunu nümayiş etdirən və ya əksinə texniki şərtlərdə göstərilən tələblərdən istisna və ya dəyişikliyi əks etdirən sənəd; 
      14.4.  14.3.(b) maddəsində qeyd olunan şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün Satınalan təşkilat göstərməlidir ki, işlərin yerinə yetirilməsi standartları, avadanlıq və materiallar, habelə fırma markaları və texniki şərtlərdə göstərilən kataloq nömrələri məhdudiyyət deyil şərti xarakter daşıyır. Texniki şərtlərdə göstərilənlərlə mahiyyət etibarilə eyni qiyməti olan və Satınalan təşkilatı təmin etmək şərtilə İddiaçı öz tender təklifmdə alternativ standartlar, fırma adları və nömrəbri təklif edə bilər. 
      15.Tender təklifinin tə'minatı. 
      15.1.    İddiaçı 9-cu maddəyə uyğun olaraq öz tender təklifı ilə birlikdə tender təklifinin təminatıın təqdim edir. Tender təklifinin təminatının tender təklifınin ümumi qiymətinin 1-5 faizinədək məbləğdə müəyyənləşdirir. Təminatın qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır. 
      15.2.  Tender təklifınin təminatı aşağıdakı hallarda təxirə salınmadan qaytarılır: 
      15.2.1. tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti qurtardıqda; 
      15.2.2. tender prosedurları ləğv olunduqda; 
      15.2.3. tenderdə ilk üç yerdən birini tutmayan iddiaçılara tenderin nəticələrinə dair qərar qəbul olunduqdan sonra; 
      15.2.4. tender təklifınin qüvvədə olma müddətinin uzadılması təklifıni qəbul etməyən iddiaçılara tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan sonra; 
      15.2.5 tender qalibinə satınalma müqaviləsi imzalandıqdan və müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün təminat verildikdən sonra; 
      15.2.5 tenderdə ikinci və üçüncü yerləri tutan iddiaçılara tender qalibi ilə bağlanan satınalma müqavibsi qüvvəyə mindikdən sonra.
      15.3 İddiaçı tender təklifı verməzdən əvvəl satınalan təşkilata təklifın təminatı emitentinin və ya təsdiqləyici tərəfın münasibliyini təsdiq etmək (əgər tələb olunursa) barəsində sorğu verə bilər. Satınalan təşkilat bu cür sorğuya ləngimədən cavab verməlidir. 
      15.4 Münasibliyi təsdiq edilmiş emitent və ya təsdiqləyici tərəf sonradan hər hansı səbəbə görə ödəmə qabiliyyətini və ya etibarlığını itirdikdə satınalan təşkilat onların verdikləri təminatı rədd etmək hüququna malikdir. 
      15.5 Satınalan təşkilat emitent barəsində hər hansı tələbini, habelə tender təklifi üçün tələb olunan təminatın növünü, formasını və digər şərtbrini tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərir. Satınalan təşkilat tender təkliflərinin təminatı ilə bağlı iddiaçıların hərəkətlərinə hər hansı tələbləri yalnız aşağıdakı hallara tətbiq edə bilər: 
      15.5.1. tender təkliflərinin verilməsinin son müddəti qurtardıqda və ya tender təklifınin qüvvədə olma müddəti başa çatanadək tender təklifınin geri götürülməsi və ya dəyişdirilməsi; 
      15.5.2. satınalan təşkilat satınalma müqaviləsini imzalamağı tələb etdiyi halda müqavilənin imzalanmaması; 
      15.5.3. tender təklifi aksept edildikdən sonra satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan təminatın verilməməsi və ya müqavilə imzalananadək tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş hər hansı digər şərtin yerinə yetirilməməsi. 
      16.Tendev təklifinin qüvvədə olma müddəti. 
      16.1. Tender təklifinin 19-cu maddəyə uyğun olaraq Satınalan təşkilatın göstərdiyi tender zərfləri açılma tarixindən sonra, Əsas şərtlər toplusunun məlumat xəritəsindən göstərildiyi müddət ərzində qüvvədə olmalıdır. Bu müddət tender zərflərinin açıldığı gündən sonra azı 30 bank günü təşkil etməlidir. Daha qısa qüvvədə olma müddətinə malik tender təklifi əsas şərtlər toplusunun tələblərinə cavab vermədiyinə görə Satınalan təşkilat tərəfindən kənarlaşdırıla bilər; 
      16.2. Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti satınalan təşkilatın təklifi əsasında malgöndərənlərin (podratçıların) razılığı ilə uzadıla bilər. Malgöndərən (podratçı) öz tender təklifinin təminatına olan hüququnu itirmədən satınalan təşkilatın belə təklifindən imtina edə bilər. Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması təklifini qəbul edən malgöndərənlər (podratçılar) tender təklifləri üçün verdikləri təminatın qüvvədə olma müddətini uzadır və ya uzadılmış müddət üçün yeni təminat verirlər. 
      17.   Tender təklifinin hazırlanması, imzalanması və möhürlənməsi. 
      17.1.  İddiaçı, Əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsində göstərildiyi kimi "Tender təklifinin əsli və Tender təklifinin surəti" göstərməklə tender təklifinin bir neçə surətini hazırlamalıdır. Biri-birindən fərqli olan hallarda üstünlük əslə veriləcəkdir; 
      17.2 Tender təklifinin əsli və bütün surətləri çap olunmalı və ya pozulmayan mürəkkəblə yazılmalı, iddiaçı tərəfindən imzalanmalı və möhürlənməlidir. Tender təklifini imzalamaq səlahiyyəti verən məktub, tender təklifinə vəkələtnamə şəklində əlavə olunmalıdır. Nəşr edilmiş ədəbiyyat istisna olmaqla tender təklifinin bütün səhifələri səlahiyyətli şəxs və ya şəxslər tərəfındən imzalanmalı və möhürlənməlidir; 
      17.3 Səhvləri düzəltmək lazım olduqda və onlar səlahiyyətli şəxs və ya şəxslər tərəfindən imzalandığı hallar istisna olmaqla tender təklifində heç bir düzəliş və dəyişiklik olmamalıdır. 
      18.  Tender zərflərinin markalanması, imzalanması və möhürlənməsi. 
      18.1 İddiaçı, tender təklifınin əslini və surətlərini müvafiq olaraq "Əsli" və "Surəti" sözləri ilə nişanlanmış ayrı-ayrı zərflərə qoyaraq imzalayıb möhürləməlidirlər. Sonra bu zərflər ümumi zərfə qoyulub imzalanır və möhürlənir. 
      18.2 Daxili və xarici zərflər:
      A) Əsas şərtlər toplusunun məlumat xəritəsində göstərilmiş ünvan ilə Satınalan təşkilata ünvanlanmalıdır. 
      B) tender elanında onun sayı, habelə "_________________ tarixə kimi açılmamalıdır" (Əsas şərtlər toplusunun məlumat xəritəsində göstərilmiş tarix) sözləri yazılmış olmalıdır. 
      18.3 Tender təklifi "gecikmiş" elan olunarsa, onu açılmamış şəkildə qaytarmaq məqsədilə daxili zərflərdə İddiaçının adı və ünvanı göstərilməlidir. 
      18.4 18.2-ci maddənin tələbinə uyğun olaraq xarici zərf imzalanmamış və ya möhürlənməmiş zərfin vaxtından əvvəl açılması və ya həmin zərfdən hər-hansı bir sənədin itməsinə görə Satınalan təşkilat heç bir məsuliyyət daşımır. 
      19.  Tender təkliflərinin təqdim olunması üçün son müddət. 
      19.1. Tender təklifı, Əsas şərtlər toplusunun Məlumat xəritəsində göstərilmiş gün və vaxtdan gec olmayaraq 18.2-ci maddədə göstərilmiş ünvan üzrə Satınalan təşkilata təqdim olunmalıdır. 
      20.  Tə'yin olunmuş müddətdən sonra alınan tender təklifləri. 
      20.1. 19-cu maddədə göstərildiyi kimi təkliflərin verilmə müddəti bitdikdən sonra Satınalan təşkilat daxil olan bütün tender təklflərini açılmamış halda iddiaçılara qaytarır. 
      21.  Tender təkliflərində dəyişiklik edilməsi və onların geri çağırılması. 
      21.1 Malgöndorən (podratçı) öz tender təklifı üçün təminat hüququnu itirmədən onu yalnız tender təkliflərinin verilməsi müddəti qurtaranadək dəyişdirə və ya geri götürə bilər. 
      21.2 İddiaçının dəyişiklik edilməsi və geri götürmək haqqında xəbərdarlığı 18-ci maddəyə uyğun olaraq hazırlanmalı, möhürlənməli, qeyd olunmalı və göndərilməlidir. Geri götürmək haqqında yazılı xəbərdarlıq tender təkliflərinin axırıncı verilmə müddətindən gec olmayaraq teleks və faksı təsdiqləyən yazılı sənəd onun ardınca poçt ilə göndərilməklə verilə bilər.
      21.3 Tender təkliflərinin verilmə müddəti qurtarandan sonra tender təkliflərində heç bir dəyişiklik aparılmamalıdır. 
      21.4 İddiaçı tender təklifınin axırıncı verilmə tarixi ilə onun qüvvədə olma müddətinin qurtarması tarixi arasındakı vaxtda öz təklifini geri götürə bilməz. Göstərilən müddətdə təklifin geri götürülməsi tender təklifinin təminatının tutulması ilə nəticələnə bilər. 
      22.  Tender zərflərinin açılması. 
      22.1 Tender prosedurası tender komissiyası tərəfındən müəyyən olunmuş yerdə və vaxtda tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş prosedurlara müvafıq olaraq aparılır və tender təklifləri daxil olduqları ardıcıllıqla açılır. Gecikmiş tender təklifləri tender komissiyası tərəfindən qəbul olunmur və açılmadan geri qaytarılır. Tender təkliflərinin açılışında iştirak edən iddiaçıların nümayəndələri özlərinin iştirakını təsdiq etmək üçün jurnalda qeyd olunmalıdırlar. 
      22.2 Tender prosedurasının açılışında iştirak edən şəxslərə hər bir iddiaçının adı, ünvanı, tender təklifınin qiyməti, tender təklifınin təminatı elan olunur. Tender təklifı vermiş, lakin tender prosedurasının açılışında iştirak etməyən iddiaçılara, onların sorğusu əsasında tender prosedurasında bütün iddiaçıların təkliflərinə dair elan olunmuş məlumatlar bildirilir. İddiaçı və ya onun notarial qaydasında təsdiqlənmiş sənədlə müvəkkil etdiyi şəxs tender prosedurlarının açılışında iştirak edir və tender təkliflərinə dair elan olunan məlumatı təsdiqləyir. İddiaçının və ya onun müvəkkilinin tender prosedurlarında iştirak etməməsi satınalan təşkilatın və ya tender komissiyasının həmin iddiaçını tenderdən kənarlaşdırılmasına əsas vermir. 
      22.3 Satınalan təşkilat tender təkliflərinin açılma protokolunu hazırlayır və həmin protokol tender komissiyasının bütün üzvləri tərəfındən imzalanır. 
      23.  Tender təklifləvinin aydınlaşdırılması. 
      23.1. Tender təkliflərinə baxılmasını, onların qiymətləndirilməsini və müqayisəsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə satınalan təşkilat malgöndorənlərdən (podratçılardan) öz tender təkliflərinə dair izahat verməsi üçün sorğu edə bilər. Qiymətlərin dəyişdirilməsi və formal tələblərə uyğun gəlməyən tender təklifınin həmin tələblərə uyğunlaşdırılmasına yönəldilmiş dəyişikliklər də daxil olmaqla, tender təklifınin mahiyyətini dəyişdirmək məqsədi daşıyan heç bir sorğuya, təklifə və ya icazəyə yol verilmir. 
      24.  İlkin təhlil. 
      24.1. Satınalan təşkilat tender təklifinin dolğunluğunu, hesablamalarda olan səhvləri, lazım olan təminatı, sənədlərdə bütün imzaları bir-bir öyrənir, habelə bütünlükdə tender təklifınin sənədləşdirilməsinin düzgünlüyünü yoxlayır. 
      24.2. Hesab səhvləri aşağıdakı kimi düzəldilir. Əgər mal vahidinin qiyməti ilə, malın ümumi qiyməti arasında fərq uyğunsuzluq olarsa, bu halda vahidin qiymətinə üstünlük verilir, ümumi qiymətə isə düzəliş edilir. Əgər İddiaçı səhvlərin belə düzəlişi ilə razılaşmazsa onun təklifi kənarlaşdırılır, tender təklifınin təminatı isə tutulur. Əgər söz ilə rəqəm arasında yazılmış məbləğ arasında fərq varsa, onda söz ilə ifadə olunmuş məbləğə üstünlük verilir. 
      24.3.  26-cı maddəyə uyğun olaraq ətraflı qiymətləndirmə aparılana qədər, Satınalan təşkilat hər bir tender təklifınin əsas şərtlər toplusunun tələblərinə nə dərəcədə cavab verdiyini müəyyən edir. Əgər tender təklifi əsas şərtlər toplusunda göstərilən şərtləri sözsüz təmin edirsə, onda tender təklifı tələblərə lazımi dərəcədə cavab verən hesab olunur. Satınalan təşkilat tender təkliflərinin uyğunluğunu müəyyənləşdirdikdə hər-hansı bir əlavə mənbəyə istinad etmədən tender təklifinin özünə əsaslanır.
      24.4. Əgər tender təklifi tələblərə lazımi dərəcədə cavab vermirsə, Satınalan təşkilat tərəfindən kənarlaşdırılır və İddiaçı müvafıq düzəlişlər etdikdən sonra da, həmin təklif tələblərə cavab verən hesab oluna bilməz. 
      24.5. Tender təklifındə onun mahiyyətini dəyişdirməyən və ya tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş xüsusiyyətlərdən, şərtlərdən və başqa tələblərdən əhəmiyyətli dərəcədə kənara çıxmayan xırda xətalar olduqda və ya tender təklifınin mahiyyətinə xələl gətirmədən aradan qaldırılması mümkün olan səhvlər və çatışmazlıqlar olduqda belə satınalan təşkilat həmin təklifə tender tələblərinə uyğun gələn təklif kimi baxa bilər. Hər hansı bu cür xətalar imkan daxilində kəmiyyətcə ifadə olunur və tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi zamanı nəzərə alınır. 
      25.  Vahid valyutaya çevrilmə. 
      25.1. Tender təkliflərinin qiymətləri iki ya daha çox valyuta ilə ifadə edilərsə, tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi məqsədilə tender komissiyası ayrı-ayrı valyutaları, tender təkliflərinin verilməsi gününə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının müəyyənləşdirdiyi məzənnə əsas götürülməklə Azərbaycan manatına çevirir. 
      26.  Tender təkliflərinin müqayisəsi və qiymətləndirilməsi. 
      26.1. 24-cü maddəyə uyğun olaraq əsas şərtlər toplusunun tələblərinə cavab verən kimi müəyyənləşdirilmiş tender təkliflərini Satınalan təşkilat müqayisə edir və qiymətləndirir. 
      26.2. Əgər əsas şərtlər toplusunun məlumat xəritəsində başqası nəzərdə tutulmayıbsa, tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində Satınalan təşkilat aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
      A) Azərbaycan Respublikasında hazırlanmış mallar və ya artıq Azərbaycan Respublikasına gətirilmiş xarici mənşəli mallar təklif olunan halda onların qiymətlərinin (zavoddan, anbardan) üstünə İddiaçı müqavilə ilə aksept olunduqda mallar üçün ödənilməli olan vergiləri gəlir; 
      B) Xaricdən daxil olmuş mallar təklif olunan halda 11.2 (b)(2) maddəsində göstərildiyi kimi məntəqəyə gətirilmə dəyərinin üstünə İddiaçı müqavilə ilə qəbul olduqda mallar üçün ödənilməli olan gömrük rüsumları və xaricdən gətirilən mallar üçün olan analoji vergiləri gəlir. 
      26.3. Tender təklifıni ən sərfəli təklif kimi qiymətləndirərəkən satınalan təşkilat yalnız aşağıdakhraı nəzərə alır: 
      a) malların (işlərin) istismar, texniki xidmət və təmir xərclərini, malların göndərilməsi, işlərin başa çatdırılması və ya xidmətlərin göstərilməsi müddətlərini, malların (işlərin) funksional xüsusiyyətlərini, ödəniş şərtlərini və mallar (işlər və xidmətlər) üçün təminat şərtlərini; 
      b) müdafıə və milli təhlükəsizlik mülahizələrini. 
      27.  Yerli tender iştirakçılarına güzəştlər 
      27.1. Əsas şərtlər toplusunun məlumat xəritəsində nəzərdə tutulmuşdursa, satınalan təşkilat tender təkliflərini qiymətləndirərkən və müqayisə edərkən yerli mallar (işlər və xidmətlər) üzrə tender təkliflərinin xeyrinə güzəştli düzəliş tətbiq edə bilər. Güzəştlərin həcmi və tətbiqi qaydası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 oktyabr 2002-ci il tarixli 165 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. 
      28.  Satınalan təşkilat ilə əlaqələr. 
      28.1. Tender zərflərin açıqlanması dəqiqəsindən müqavilənin aksept olunması dəqiqəsinə qədər 23-cü maddəyə uyğun olaraq iddiaçılardan heç biri öz tender təklifı ilə bağlı Satınalan təşkilatla əlaqəyə girməməlidirlər. 
      28.2. Tender təklifinin müqayisəsi, qiymətləndirilməsi və ya müqavilənin aksept olunması ilə bağlı hər hansı iddiaçı tərəfindən Satınalan təşkilatın qərarına təsir etmək üçün cəhdlər bu İddiaçının tender təklifinin kənarlaşdırılması və tender təklifinin təminatının tutulması ilə nəticələnə bilər.
      29.  Tender iştirakçılarının sonradan ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi.
      29.1. İxtisas uyğunluğu proseduru keçirilməməsində asılı olmayaraq, Satınalan təşkilat, təblələrə cavab verən və ən aşağı dəyərli tender təklifıni təqdim edən İddiaçının kifayət qədər ixtisaslı olduğu və müqavilənin yerinə yetirilməsini təmin edəcəyini müəyyənləşdirməlidir. 
      29.2. İddiaçının maliyyə, texniki və istehsal imkanları nəzərə alınır. Bu məqsədlə, 13-cü maddəyə uyğun olaraq İddiaçının ixtisasını təsdiqləyən sənədlər, habelə Satınalan təşkilatın lazım bildiyi istənilən başqa məlumatlar öyrəniləcəkdir. 
      29.3. Belə müəyyənləşmənin müsbət nəticəsi İddiaçının təklifnin aksept olunmasının əhəmiyyətli şərtidir. Mənfi rəy İddiaçının təklifınin kənarlaşdırılması ilə nəticələnir. Belə olan halda Satınalan təşkilat İddiaçının müqaviləni yerinə yetirmək üçün imkanlara malik olmasını müəyyən etmək üçün növbəti qeydiyyat dəyəri olan tender təkliflərinin baxılmasına keçir. 
      29.4. İddiaçı, 13.3.(d) maddəsində təyin olunmuş ixtisas tələblərinə cavab vermədikdə onun tender təklifi kənalaşdırılır. 
      30.  Müqavilənin verilməsi meyarları. 
      30.1. 32-ci maddəyə uyğun olaraq müqavilənin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün ixtisaslı sayılan İddiaçının tender təklifinin tələblərə kifayət qədər cavab verən və ən az qeydiyyat dəyərinə malik olduğu müəyyənbşdirilərsə Satınalan təşkilat bu İddiaçının təklifini aksept edir. 
      31. Müqavilənin imzalanması vaxtı Satınalan təşkilatın təklif olunan malların həcmini dəyişdirmək hiiququ. 
      31.1. Satınalma müqaviləsini imzalayarkən satınalan təşkilat malların (işlərin və xidmətlərin) hər vahidinin qiymətlərini və meyarlarını dəyişdirməmək şərti ilə Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin razılığı ilə malların (işlərin və xidmətlərin) həcmini 15 faizə qədər artırıb - azalda bilər. 
      32.  Satınalan təşkilatın istənilən tender təklifinin qəbul olunması, hər hansı və ya bütün tender təkliflərinin rədd etmək hüququ. 
      32.1. İddiaçının qarşısında heç bir cavabdehlik daşımadan Satınalan təşkilat tender təklifi aksept olunana qədər istənilən tender təklifıni qəbul etmək və geri qaytarmaq, habelə tender prosesinin dayandırılması və istənilən vaxtı bütün təkliflərdən imtina etmək hüququnu özündə saxlayır. Satınalan təşkilat təkliflərdən imtina etdikdə öz hərəkətinin səbəblərini bütün iddiaçılara bildirir. 
      33.  Tender təklifinin aksept olunması haqqında bildiriş. 
      33.1. Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti bitənə qədər hər hansı tender təklifınin aksept olunması haqqında qərar qəbul olunduqdan sonrakı 3 bank günü müddətində qalib gəlmiş İddiaçıya Satınalan təşkilat yazılı şəkildə sifarişli məktub və ya teleks, ya da faksla bildiriş göndərir. 
      33.2. Müqavilənin aksept olunması haqqında bildiriş müqavilənin bir hissəsi hesab olunur. 
      33.3. Müqavilə bağlandıqdan sonrakı 3 bank günü ərzində Satınalan təşkilat keçirilən seçki haqqında elan verməklə, qalib İddiaçının adını, onun tender təklifınin qiymətini, ünvanını bildirir və 15-ci Maddəyə uyğun olaraq tender təklifınin təminatını qaytarır. 
      34.  Müqavilənin imzalanması. 
      34.1. Satınalan təşkilat qalib İddiaçıya onun təklifinin aksept olunması haqqında bildirişlə eyni zamanda bu İddiaçıya, tərəflər arasında nəzərdə tutulmuş razılaşmalar daxil olmaqla, tender üçün lazım olan bütün sənədlərdən ibarət Satınalma Müqaviləsini də göndərir.
      34.2. Müqavilənin aksept olunması haqqında bildirişi aldıqdan sonrakı 5 bank günü ərzində qalib İddiaçı müqaviləni imzalamalı, onun tarixini qoymalı və Satınalan təşkilata qaytarmalıdır. 
      35. Müqavilənin yerinə yetirilməsinin təminatı. 
      35.1. Satınalan təşkilatdan müqavilənin aksept olunması haqqında bildirişi aldıqdan sonrakı 5 bank günü ərzində qalib İddiaçı Əsas şərtlər toplusunun məlumat xəritəsində göstərilən forma üzrə müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatını təqdim edir. 
      35.2. Əgər qalib İddiaçı 34-cü və ya 35-ci Maddənin şərtlərini yerinə yetirə bilmirsə bu müqavilənin aksept olunmasının geri çağırılması və tender təklifinin təminatının tutulması üçün kifayət qədər əsas verir; belə olan halda Satınalan təşkilat növbəti böyük qeydiyyat dəyərinə malik İddiaçının müqavilə ilə aksept edə bilər və ya yeni tender elan edə bilər.


Əsas şərtlər toplusunun məlumat xəritəsi (ƏŞTMX).

      Satınalınan mallar haqqında aşağıdakı dəqiq göstəricilər yuxarıda qeyd olunan müddəaları tamamlayır. Bu göstəricilər ilə yuxarıda göstərilən müddəalar arasında ziddiyyətlər yaranarsa Əsas Şərtlər Toplusunun Məlumat Xəritəsində göstərilənlər daha üstün qüvvəyə malikdir.

MTl.l

Satınalan təşkilatın
Adı:_______________________
Ünvanı____________________
Telefon____________________
Faks______________________

MT 1.1

Maliyyələşmə mənbəyi:__________________________
Müqavilənin adı________________________________
Səlahiyyətli ölkələr:_____________________________

MT 6.1

Tender sənədlərinin izahı haqqında sorqunun verilməsinin axırıncı müddəti:
_________________________ tender təklifınin təqdim olunmasının axırıncı tarixinə

_________________________gün qalmış

MT8.1

Tender təklifinin dili:_________________

MT11.2(b)(ii)

Tender təklifinin qiyməti və valyutası
Təklif olunan qiymət______________________  (İNKOTERMS-2000) şərtləri daxilində
olmalıdır.

MTll.4

Qiymət qəti müəyyən olunmuş vəya Müqavilənin Şərtlərinə uyğun olaraq tənzimlənməlidir

MT13.3 (q)

İxtisas tələbləri aşağıdakı kimi olmalıdır:_______________________________
______________________________________________________________________ _________________

MT14.3 (b)

A vadanlığın fasiləsiz və normal işləməsi müddəti: ______________________  il

MT15.1

Tender təklifinin təminatının məbləği:________________________________

MT15.3

Tender təklifinin tə'minatı aşağıdakı kimi olmalıdır:_____________________

MT16.1

Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti____________________  gün

MT17.1

Surətlərin miqdarı:__________________________

MT18.2 (a)

Tender təklifinin verilməsi üçün ünvan: _________________

MT18.2 (b)

Zərfdə tarixi (ay, gün, il) göstərmək lazımdır:__________________

MT19.1

Təkliflərin verilməsinin axırıncı müddəti:______________________

MT 22.1

Tender təkliflərinin açılması:
-Vaxtı
______________
-Tarixi______________
-Yeri:_______________

MT 26.2

Tender təklifləri aşağıdakı qaydada qiymətləndiriləcəkdir:____

MT 27.1

Yerli iddiaçılara aşağıdakı qaydada güzəşt ediləcəkdir:______________________________________________________

MT 31.1

Malın həcminin artırılmasının və ya azaldılmasının ölçüsü:_______________________________________

MT35.1

Müqavilənin yerinəyetirilməsinin tə'minatı aşağıdakı həcmdə və məbləğdə olmalıdır:___________________

 

TENDERƏ DƏVƏT


Tarix: ____________________

__________________________(Satınalan     Təşkilat)     _________________     vəsaiti 
(vəsaitin   mənbəyi)   hesabına ______________________________________________________________________________________________
________________________________________(malların adı) satınahnması üzrə tender keçirir. 
      İddiaçılara yuxarıda qeyd olunan mallarm göndərilməsi üçün öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, ikiqat bağlanılmış zərfdə yazılı surətdə təqdim etmək təklif olunur. 
      Təkliflərin    qiymətləndirilməsində    aşağıdakı    meyarlara    üstünlük    veriləcəkdir: 
________________________________________________ (meyarların adı). 
      Müqaviləni yerinə yetirmək üçün iddiaçılar lazımi texniki və maliyyə imkanlarma malik olmalıdırlar. 
      Tender  iştirak  etmək  üçün  iddiaçılar  ____________________    (məbləği)   manat  vəsaiti             _______________________________________________    (bank   hesabı)   hesaba   ödəlikdən sonra aşağıda qeyd olunmuş ünvandan ala bilərlər. 
      Müqavilənin yerinə yetirilməsi müddəti tenderin qalibi ilə müqavilə bağlandıqdan sonra_______ ay müəyyən edilmişdir. 
      İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
      -tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət;
      - iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; 
      -tender təklifi (zərflər açıldığı gündən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır); 
      -tender təklifinin qiymətinin _______   (1-5 faizi) faizi həcmində bank zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən ən azı 60 bank günü müddətində       qüvvədə olmalıdır); 
      -iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı; iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri. 
İddiaçılar öz tender təkliflərini "________ "__________ 200__ -ci il saat ___________  qədər 
aşağıda qeyd olunan ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
Təklif zərfləri "______ "___________ 200__ -ci il saat___________ -da aşağıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır. İddiaçılarm səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışmda iştirak edə bilərlər. 
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün iddiaçılar aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər: 
__________________________________________________________________________  (ünvan), 
_____________________________ (telefon),_______________________________________ (faks) 
Əlaqələndirici şəxs:__________________________________________ (familiyası, adı, atasının atı).

 

Tender təkliflərinin forması və Qiymət cədvəlləri


tarix:_____________________________

Kimə:_________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ (Satınalan təşkilatın adı)
Ünvan: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ (Satınalan təşkilatın ünvanı)
Hörmətli cənablar!
Biz, aşağıda imza edənlər, Əlavələr də daxil olmaqla, hal-hazırda tərəfımizdən almması təsdiq olunan, əsas şərtlər toplusunu öyrənərək, ümumi məbləği _____________________________________________ (rəqəmləməbləğigöstərmək)
(sözlə məbləği göstərmək) olan və ya bu tender təklifinə əlavə olunan Qiymət cədvəlləri ilə təsdiq           olunan             digər            məbləğlərə            ______________________________________________________________________________________________________      (göndərilən
malların və yerinə yetirilən xidmətlərin şərhi) təklif edirik.
Biz öhdəlik götürürük ki, bizim Tender təkliiimiz qəbul olunduğu halda, Sizdən Müqavilənin Aksept olunması haqqında Bildirişi aldıqdan sonrakı________________________ təqvim günü ərzində Müqavilədə göstərilmiş bütün mallarm göndərilməsinə başlayıb,______________________ 
təqvim günü ərzində mallarm göndərilməsini tamamlayacağıq.
Bizim Tender təklifımiz qəbul olunduğu halda, Müqavilənin lazımi qaydada yerinə yetirilməsi   üçün   tərəfımizdən   Müqavilənin   qiymətinin   _________________    faizi   məbləğində, Müqavilənin yerinə yetirilməsinin tə'minatı təqdim ediləcəkdir.
Biz,  Əsas şərtlər  toplusuna  uyğun  olaraq,  tender  təklifinin  açılması günü kimi müəyyən olunmuş tarixdən başlayaraq ____________________  toqvim günü ərzindo bu tender təklifmin müddəalarım yerinə yetirməyə razıyıq. Bu tender toklifi bizim üçün öhdəlik kimi qalacaqdır və göstorilən müddət bitənə qədər istənilən anda qəbul oluna bilər.
Rəsmi Müqavilənin hazırlanması və tərtib olunmasma qədər bu tender təklifı, Sizin onun qəbul olunması haqqmda yazılı təsdiqiniz və Müqavilənin Aksept olunması haqqında Bildirişiniz ilə birlikdə, bizim aramızda öhdəlikli Müqavilə rolunu yerinə yetirəcəkdir.
Biz başa düşürük ki, Siz, aldığmız ən az qeydiyyat dəyori olan tender təklifıni və ya ümumiyyətlə təkliflərdon hər-hansı birini qəbul etməyə borclu deyilsiniz.
"_______ "_______________ 20___ -ci il tarixdə imzalanmışdır.
_________________________________________________________      adından     və     onun tapşırığı ilə Tender təklifini imzalamaq üçün bütün səlahiyyətlərə malik olan

_______________                                         _________________
       (İMZA)                                                                    (VƏZİFƏ)

                                           M.Y.

Qiymət cədvəli
Cədvəl 1. Xaricdən gətirilən mallar üzrə qiymət cədvəli

 

 

Mövqe

Təsvir

Kodl

Miqdar (1)

Mal vahidinin qiyməti2

Umumi qiymət2
(1x2)

DDP
(2)

SİF və ya SİP
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yekun (4-cü Codvələ "Ümumi yekun")

 

Kod

Ölkə

 

 

 

 

 

 

İddiaçının adı _________________________________

İddiaçının imzası ______________________________

     M.Y.

      1.  İddiaçılar idxal edilən bütün malların mənşə ölkələrinin kodlarını göstərməlidirlər 
      2.  Valyutanı göstərmək.

 

Cədvəl 2. Azərbaycan Respublikası ərazisindən göndərilən malların qiymət cədvəli

s/s

Malların adı

Miqdar
(1)

Mal vahidinin 
Qiyməti, EX-factory, EX- 
showroom və ya EX- 
Warchouse 1 
(2)

Ümumi qiymət 
EX-factory, EX- 
showroom və ya EX- 
Warehousel 
(1x2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN (4-cü Cədvələ "Ümumi yekun")

 

 

İddiaçının adı _________________________________

İddiaçının imzası ______________________________

     M.Y.

            1.  Valyutanı göstərmək.

 

Cədvəl 3. Olkədaxili daşımalar

 

s/s

Malların adı

Miqdar (1)

Mal vahidinin qiymətil

Umumi qiyməti
(1x2)

Yerüstü daşımalar
(2)

Xarici valyutada 
olan 
Hissəsi 
(zəruri olduqda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN (4-cü cədvələ "Ümumi yekun")

 

 

İddiaçının adı _________________________________

İddiaçının imzası ______________________________

     M.Y.

            1.  Valyutanı göstərmək.

 

Cədvəl 4. Umumi yekun

 

s/s

Təsvir

Ümumi qiyməti

Xarici valyutada

Yerli Valyutada

 

1-ci Cədvəlin yekun məbləği "Xaricdən gətirilən mallar"

 

 

 

 

 

 

 

2-ci Cədvəlin yekun məbləği "Azərbaycan Respublikası ərazisindən gətirilən mallar"

 

 

 

 

 

 

 

3-cü Cədvəlin yekun məbləği "Ölkədaxili daşınmalar"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN (Təklif formasına)

 

 

İddiaçının adı _________________________________

İddiaçının imzası ______________________________

     M.Y.

            1.  Valyutanı göstərmək.

 

Cədvəl 5. Təklif olunan əlavə mallar üzrə qiymət cədvəli

 

s/s

Malların adı

Miqdar (1)

Mal vahidinin qiyməti

Ümumi qiymət
(1x2 və ya3)

DDP şərti ilə xarici
valyutada
(2)

Franko-zavod şərti ilə 
Manatla 
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN

 

 

İddiaçının adı _________________________________

İddiaçının imzası ______________________________

     M.Y.

            1.  Valyutanı göstərmək.

 

Bankın rəsmi blankında

Tender Təklifinin Təminatı Forması


[Müqavilənin adı] ______________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ KİMƏ: _________________________________________________________________________________________ (Satmalan təşkilatın adı). 
ÜNVAN:           _________________________________________________________________________________ (Salmalan təşkilatın ünvanı). 
NƏZƏRƏ      ALARAQ      Kİ,      __________________________________________________________________________________ 
[İddiaçının adı]  (sonra "İddiaçı" adlandırılacaq) yuxarıda qeyd olunmuş Müqavilənin (sonra "Təklif" adlandırılacaq) yerinə yetirilməsi üzrə özünün "___________ "___________ 200__ -ci il tarixli Tender Təklifıni təqdim etmişdir, 
BUNUNLA      SİZƏ      BİLDİRİRİK      Kİ,      BİZ,      ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________[bankın ünvanı] ünvanda yerləşən, 
___________________________________________________________________________________[bankın adı],(sonra           "Bank" 
adlandırılacaq)________________________________________________________________ (sonra "Satınalan təşkilat" adlandırılacaq) 
qarşısmda ______________________________________________________________________  [məbləğ] məbləğində öhdəlik götürürük və bu 
məbləğ Satmalan təşkilat vaxtmda və tam surətdə ödəniləcəkdir; Bank bu öhdəlikləri öz adından, öz varislərinin və müvəkkillərinin adından götürür. 
200_ -ci ilin___________ aymm_________ -də Bankın ümumi möhürü ilə möhürlənir. 
Bu öhdoliyin ŞƏRTLƏRİ aşağıdakılardır: 
1.  Əgər, İddiaçı Tender Təklifmin Formasmda göstordiyi Tender təklifınin qüvvədə olma müddəti ərzində öz Təklifini geri götürərsə; və ya 
2. Əgər,  İddiaçı  tender təklifinin qüvvədə olduğu müddət ərzində  Satmalan təşkilat tərəfındən həmin təklifm qəbulundan sonra:

(a) Müqaviləni imzalamaya bilməzsə və ya imzalamaqdan imtina edərsə, və ya 
(b) Əsas şərtlər toplusuna uyğun olaraq, Müqavilənin yerinə yetirilməsi tə'minatını təqdim edə bilməzsə və ya təqdim etməkdən imtina edərsə, o zaman BİZ Satınalan təşkilat yuxarıda göstərilən məbləği onun bu haqda birinci sorğusunu aldıqdan sonra, bu sorğunun əsaslandırılmasmı tələb etmədən, ödəməyi öhdəliyimizə götürürük, bir şərtlə ki, Satınalan təşkilat öz sorğusunda yuxarıda göstərilmiş ŞƏRTLƏRDƏN hər hansı birinin, yaxud hər ikisinin baş verməsi ilə əlaqədar, həmin şərtin və ya şərtləri dəqiqləşdirməklə, ona həmin məbləğin ödənilməli olduğunu qeyd etmiş olsun. 
Hazırki tə'minat "_______ "_________ 200_ -ci il tarixə (tender təklifınin qüvvədə olduğu müddət bitdikdən sonra 30 təqvim günü əlavə olunmalqla) kimi qüvvədədir. Bu tə'minatla əlaqədar hər hansı tələb Banka yuxarıda qeyd olunmuş tarixə kimi təqdim olunmalıdır. 
Bankın adından və tapşırığı ilə

 (vəzifə) [imza]
Bankın ümumi möhürü

 

Bankın rəsmi blankında

Müqavilənin yerinə yetirilnıəsinin təminatı forması


Kimə:_________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ (Satınalan təşkilatın adı)
Ünvan:_______________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ (Satınalan təşkilatın ünvanı) 
NƏZƏRƏ   ALARAQ   Kİ,   ________________________________________________________________________ (Malgöndərənin   adı) 
(sonra       "Malgöndərən"       adlandırılacaq)       "________ "___________ 200__ -ci       il       tarixli 
_______________ #-li           Müqavilə               əsasmda             _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ (Mal və 
xidmətlərin şərhi) (sonra "Müqavilə"adlandırılacaq) göndərməyi öhdəsinə götürmüşdür,
      VƏ yuxarıda göstərilən Müqavilədə Sizin tərəfinizdən Malgöndərənin Müqaviləyə əsasən öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinin zəmanəti kimi bu tə'minatda qeyd olunmuş məbləğdə etibarlı bankdan Sizə bank tə'minatının təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur
      VƏ Biz Malgöndərənə tə'minat təqdim etməyə razılıq vermişik;
      BUNUNLA ƏLAQƏDAR BİZ təsdiq edirik ki, Malgöndərənin adından Sizin
qarşmızda cavabdeh olaraq, ümumi məbləği _____________________________  (məbləğ rəqəmlə)
(məbləğ sözlə) qədər olan tə'minatı Sizə veririk və Malgöndərən tərəfindən Müqavilənin şərtlərinə əməl edilməməsi haqqmda bildirişinizi aldıqdan sonra, Sizin birinci tələbinizlə, yuxarıda göstərilən məbləğə kimi belə, istənilən məbləği, Sizin tələbinizin və ya göstərilən məbləğin tərəfinizdən sübut olunmasını, əsaslandırılmasıın və ya səbəblərinin göstərilməsini tələb etmədən, ödəməyi öhdəmizə götürürük. Bank bu öhdəlikləri öz adından, öz varislərinin və müvəkkilbrinin adından götürür.
      Bu tə'minat "______ "______________ 200_ -ci il tarixə qədər e'tibarlıdır.
Bankın adından və tapşırığı ilə
___________________________________________________________________________________________________________________
(vəzifə) [imza]
Bankın ümumi möhürü

( Tarix)_____________________________________________ 
(Ünvan)____________________________________________ 
M.Y.

 

TENDER TƏKLİFİNİN AKSEPT EDİLMƏSİ BARƏDƏ

BİLDİRİŞ


(SATINALAN TƏŞKİLATIN RƏSMİ BLANKINDA)
_______________________
_______________________
(qeydiyyat nömrəsi) (gün, ay, il)
      Bununla bildiririk ki,____________________________________________________________________ tarixində
(gün, ay, il)
________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                     (satın alınan mallarn (işlərin və xidmətlərin) adı və miqdarı)
satın alınması üçün keçirilən tenderdə Sizin təqdim etdiyiniz   ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________
(qiymət rəqəmlə)                                                                                                (qiymət sözlə)
qiymətində _______________________________________ tarixli tender təklifiniz
                                                (gün, ay, il)
________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                             (satınalan təşkilatın adı) 
tərəfındən qəbul olunur.
      Bununla əlaqədar Sizdən__________________________ tarixə qədər satınalma
                                                            (gün, ay, il)
müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan təminatın təqdim edilməsi və satmalma müqavibsinin imzalanıb qaytarılması tələb olunur.
______________________________
      (Səlahiyyətli şəxsinin imzası)
____________________________________________________________________________
                        (Satınalan təşkilatın səlahiyyətli şəxsinin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi)
M.Y.

 

İstehsalçının rəsmi blankında

İSTEHSALÇININ İCAZƏ FORMASI


Bununla,   ________________________________________________     (istehsalçı   müəssisənin   adı)    __________________________________ 
(malların      adı)      istehsalçısı      olaraq,      _____________________________________________________       (iddiaçının      adı)
_________________________________________________________________      (tender    predmeti)     satınalınması     üzrə     keçirilən     tender
prosedurunda iştirak etməyə və qalib gəldiyi təqdirdə həmin iddiaçını müvafiq mallarla təchiz etməyi öz üzərimizə götürürük.

Səlahiyyətli şəxsin imzası:_____________________ 

İmza edən şəxsin adı və vəzifəsi:________________


M.Y.

 

Iddiaçının rəsmi blankında

İDDİAÇININ TƏCRÜBƏSİ HAQQINDA MƏLUMAT CƏDVƏLİ


İddiaçı hər müqavilə üçün ayrıca blankdan istifadə etməlidir:

1

Müqavilənin adı və sayı

2

Satınalan təşkilaün adı

3

Əlaqələndirici şəxsin adı

4

Göndərilən malların təsviri

5

Müqavilənin ümumi dəyəri

6

Müqavilənin ümumi dəyəri

7

Müqavilənin bağlanması tarixi

8

Malların göndərilməsi müddəti

 

Səlahiyyətli şəxsin imzası:_____________________ 

İmza edən şəxsin adı və vəzifəsi:________________


M.Y.

 

Iddiaçının rəsmi blankında

İDDİAÇININ MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT CƏDVƏLİ


Hər bir iddiaçı bu formanı doldurmalı və auditdən keçmiş balansınm surətini əlavə etməlidir:

Bank

Bankın adı

 

 

Bankın ünvanı

 

 

Telefon

Əlaqələndirici şəxsin adı və vəzifəsi

 

Faks

Teleks

 

E-mail

 

Son bir il üzrə aktiv və passivlərin məbləğini göstərin:

Maliyyə informasiyası.

Ümumi aktivlər

 

Cari aktivlər

 

Ümumi passivlər

 

Cari passivlər

 

Vergilər ödənilməmişdən əvvəl gəlir

 

Vergilər ödənildikdən sonra gəlir

 

Səlahiyyətli şəxsin imzası:_____________________ 

İmza edən şəxsin adı və vəzifəsi:________________


M.Y.

 

Iddiaçının rəsmi blankında


İDDİAÇININ ÜNVANI VƏ BANKI REKVİZİTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT
CƏDVƏLİ

İddiaçının tam adı:

 

Hüquqi statusu:

 

Dövlət mənsubiyyəti:

 

Hüquqi ünvanı:

 

Telefon:

 

Faks:

 

Teleks:

 

E-mail:

 

Bank rekvizitləri:

 

 

Səlahiyyətli şəxsin imzası:_____________________ 

İmza edən şəxsin adı və vəzifəsi:________________

Digər xəbərlər