"Təsdiq edirəm" 
                                                                                                                                                                             Azərbaycan Respublikası
                                                                                                                                                                             Satınalmalar üzrə Dövlət
                                                                                                                                                                                Agentliyinin direktoru
                                                                                                                                                                             _________İ.Ə.Mehdiyev                                                                                                                                                                              "10 " fevral 2003-cü il
                                                                                                                                                                                Əmr # 01-1

 Azərbaycan Respublikasında quraşdırma (montaj) işlərinin satın alınmasına dair

METODİKİ TƏLİMAT

      Bu Təlimat "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa, "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 2002-ci il tarixli, 668 saylı Fərmanına əsasən hazırlanmış və dövlət satınalmaları üzrə quraşdırma (montaj) işlərinin satın alınması məqsədilə keçiriliən müsabiqələr üçün tətbiq olunur. 
      1. Tender komissiyasının formalaşdırılması 
      1.1. Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmaları üzrə keçirilən müsabiqələrdə qanunvericilik tələblərini təmin etmək və qalib iddiaçıların seçilməsi üçün obyektiv şərait yaratmaq məqsədi ilə satınalan təşkilat "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 23-cü maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq, tender komissiyası formalaşdırır və onun tərkibinə qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada aidiyyatı təşkilatların, o cümlədən Maliyyə Nazirliyinin və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndələrini daxil edir. "Dövlət satınalmaları haqqında" Qanunun 23.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, tender komissiyasına tenderin əsas şərtlər toplusunun hazırlanması, təkliflərə baxılması, onların qiymətləndirilməsi və müqayisəsi üçün ekspertlər cəlb edilə bilər. Tenderin nəticəsində iddiaçılar arasında 1-ci, 2- ci və 3-cü yerlər müəyyənləşdirilib, yekun protokolu imzaladıqdan sonra tender komissiyasının fəaliyyəti başa çatır. 
      2. Tenderə dəvət 
      2.1. Açıq tenderin keçirilməsi barədə elan tender zərflərinin açılması günündən azı 30 bank günü, ikinci dəfə isə azı 20 bank günü əvvəl, respublikanın dövlət qəzetlərində və beynəlxalq miqyasda yayılan kütləvi informasiya vasitələrində verilməlidir. 
      2.2. Satınalan təşkilat açıq tender elanı verməklə yanaşı malgöndərənlərə (podratçılara) tenderdə iştirak üçün fərdi dəvət göndərə bilərlər.
2.3.Satınalmaların digər metodlarında təkliflərin, ofertaların və kotirovkaların cəlb olunması üçün tender komissiyası tərəfındən kifayət qədər sayda (üçdən az olmamaq şərti ilə) potensial malköndərənlərin (podratçıların) siyahısı tərtib edilir və onlara fərdi dəvət göndərilir.
      3. Malların və xidmətlərin mənşəyi
      3.1Müqavilədə nəzərdə tutulmuş və təqdim olunan bütün mallar və onunla bağlı xidmətlərin mənşəyi və harada istehsal olunduğu məlum olmalıdır; 
      3.2Göstərilən maddədə "mənşə" sözü, malın istehsal olunduğu, qazılıb çıxarılması, becərilməsi, hazırlanması və yaxud onunla bağlı xidmətlərin mənbəyini bildirir; 
      3.3Malların və xidmətlərin mənşəyi iddiaçının dövlət mənsubiyyətindən asılı deyil. 
      4. Tenderdə iştirak haqqı 
      4.1.Tenderdə iştirak haqqının ümumi məbləği, tender predmetinin ehtimal olunan qiymətinin 0,5 faizindən və tender xərclərinin 1,5 mislindən çox olmamaq şərti ilə satınalan təşkilat tərəfındən müəyyənləşdirilir. Tenderin keçirilməsi ilə bağlı bütün xərclər, o cümlədən, elan, reklam, tender keçirilən yerin icarəsi, tender komissiyasının maliyyələşdirilməsi, tender sənədlərinin hazırlanması və iddiaçılara çatdırılması xərcləri, həmçinin tenderin keçirilməsi ilə birbaşa əlaqədar olan bütün digər xərclər iştirak haqları hesabına ödənilir. 
      4.2.Tenderdə iştirak haqqını malgöndərən (podratçı) tenderin əsas şərtlər toplusunu almaq və iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçmək üçün satınalan təşkilata ödəyir. Tenderdə iştirak haqqı geri qaytarılmır. 
      4.3.Tenderdə iştirak haqlarından toplanmış vəsait tender xərclərindən çox olduqda fərq satınalan təşkilatın ixtiyarına keçir, az olduqda isə fərq satınalan təşkilatın hesabından ödənilir. 
      5. Ixrac üçün lisenziyası 
      İddiaçı malların "Texniki xarakteristikalar" Bölməsində nəzərdə tutulmuş qaydada malların ixrac edilməsi üçün tələb olunan bütün imtiyazların alınmasına məsuliyyət daşımalıdır. Qanunun 46.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, iddiaçı müvafiq sənədləri texniki təkliflər, çertyojları, cizgiləri ilə birlikdə təqdim etməlidir. 
      6. Əsas şərtlər toplusunun məzmunu 
      6.1. Əsas şərtlər toplusuna aşağıdakılar daxil edilir: 
      a)Tender iştirakçıları üçün tə'limat
      b)Əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsi 
      c) Müqavilənin ümumi şərtləri 
      ç) Müqavilənin xüsusi şərtləri 
      d) Alınan malların siyahısı, təsviri 
      e)Texniki spesifıkasiyalar, çertyojlar, cizgilər;
      ə)Tender təkliflərinin forması və qiymət cədvəlləri
      ə) Tender təkliflərinin tə'minatı forması
      i) Avans ödənişinə görə təminat forması 
      f) Müqavilənin yerinə yetirilməsinin tə'minatı forması. 
      g) İşlərin yerinə yetirilmə qrafıki 
      h) İşlərin sona çatdırılması haqqında şəhadətnamənin forması 
      k) Qəbul aktının Foması 
      6.2. Tender iştirakçısı əsas şərtlər toplusunun məzmunu, o cümlədən tə'limatlar, formalar, müqavilə şərtləri və texniki spesifıkasiyaları ilə tanış olmalıdır. İddiaçının bu sənədlər və tender təklifı haqqında tam təsəvvürü, mə'lumatı olmaması və əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğun gəlməyən təklif verməsi onun tender təklifınin kənarlaşdırılması ilə nəticələnə bilər. 
      7. Əsas şərtlər toplusuna izahat 
      7.1. Əsas şərtlər toplusu haqqında hər hansı izahatı, yaxud hər hansı sənədi aydınlaşdırmaq üçün iddiaçı satınalan təşkilata məktubla, faksla, telefonla müraciət edir. Satınalan təşkilat əsas şərtlər toplusunun aydınlaşdırılması izahatı ilə bağlı bütün sorğulara, tender təkliflərinin verilməsinin son müddətinə kimi və ya əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsində göstərilmiş vaxtdan gec olmayaraq, məktubla cavab verir. Satınalan təşkilat hər bir sorğuya cavab məktubunun nüsxələrini optimal müddətdə əsas şərtlər toplusunu almış bütün iddiaçılara məsələnin izahatı ilə birlikdə və onun mənbəyini göstərməmək şərti ilə göndərir. 
      8. Əsas şərtlər toplusunda düzəlişlərin edilməsi 
      8.1. Tender təkliflərinin təqdim olunmasının son müddətinə kimi, satınalan təşkilat hər hansı bir vaxtda, öz mülahizəsinə və yaxud iddiaçının sorğusu ilə verilmiş izahatla bağlı əsas şərtlər toplusunda əlavə və düzəlişlər apara bilər. Əsas şərtlər toplusunda aparılmış hər hansı əlavə və düzəlişlər barədə məlumat bütün iddiaçılara dərhal göndərilir və onlar iddiaçıların tender təkliflərində nəzərə alınır. 
      9. Iddiaçılar üçün nəzərdə tutulmuş ilkin iclas 
      9.1. İddiaçılar üçün nəzərdə tutulmuş ilkin iclasda marağı olan iddiaçılar, iştirak edə bilərlər. Bu iclasın əsas məqsədi birinci mərhələdə yarana biləcək bütün problemlərə və suallara aydınlıq gətirməkdir. 
      9.2. İclasın protokolu iclasda qaldırılmış bütün məsələlər və onların həlli yolları daxil olmaqla, mütləq iclas iştirakçılarına (daha sonra bütün iddiaçılara) təqdim edilməlidir. İlkin iclas keçirildikdən sonra satınalan təşkilat tərəfmdən tender sənədləşməsində aparılmış bütün dəyişikliklər iddiaçıların ilkin iclas protokolunda deyil, ayrıca Əlavə formada çap olunmalıdır. 
      10. Tender təklifinin dili 
      10.1. İddiaçının tender təklifı, həmçinin tender ilə əlaqədar bütün yazışmalar və sənədlər azərbaycan dilində hazırlanır. İddiaçının təqdim etdiyi müşaiyət edici sənədlər bu şərtlə başqa dildə tərtib edilə bilər ki, həmin sənədin bölmələr üzrə dəqiq tərcüməsi Azərbaycan dilində təqdim olunsun. Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi zamanı, tərcümə edilmiş nüsxəyə üstünlük verilir. 
      11. Tender təklifinin forması 
      11.1 Tender təklifındə və qiymət cədvəlində göndəriləcək malların adı, qısa təsviri, istehsal olunduğu və ya gətirildiyi ölkə, onların həcmi, ölçü vahidi və qiyməti göstərilir. 
      11.2 İddiaçı tenderdə iştirak etmək üçün yalnız bir tender təklifı verə bilər. Birdən artıq tender təklifınin təqdim olunması iddiaçının bütün tender təklifınin kənarlaşdırılması ilə nəticələnir. 
      12. Tender təklifinin qiyməti 
      12.1. İddiaçı öz tender təklifınə əlavə etdiyi qiymət cədvəllərində müqavilə çərçivəsində göndəriləcək malların, işlərin və xidmətlərin vahidinin qiymətlərini və ümumi məbləğini göstərir; 
      12.2. Cədvəllərdə qiymətlər aşağıdakı qaydada göstərilir.
Cədvəl 1. Xaricdən gətirilən mallar üzrə: 
      I. Əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsində göstərilən şərtlərə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında tə'yinatı üzrə gətirilməsi nəzərə alınmaqla və bütün ödəniləcək kömrük rüsumları və vergiləri, sığorta ödəmələri daxil olmaqla, malların təsbit olunmuş qiyməti göstərilir. İddiaçı xaricdən malların gətirilməsi zamanı 2.1-ci maddədə göstərildiyi kimi istənilən rezident və qeyri-
rezident nəqliyyat və sığorta agentliklərinin xidmətlərindən istifadə edə bilər; 
      II. Cədvəl 2. Azərbaycan Respublikası ərazisindən gətirilən mallar üzrə: 
      I. EX-factory (zavoddan), EX-showroom (sərgilərdən), EX-Warehouse (anbardan), şərti ilə malların qiyməti, vəziyyətdən asılı olaraq, bütün ödəniləcək kömrük rüsumları və vergiləri daxil olmaqla; 
      a)EX-factory (zavoddan) alınma şərti ilə istehsal olunan və ya yığılan mallarm qiyməti;
      b)EX-showroom (sərgilərdən), EX-Warehouse (anbardan) alınma şərti ilə - əvvəllər idxal olunmuş malların qiyməti; 
      - Müqavilə bağlandığı halda, mallara görə Azərbaycan Respublikasında ödəniləcək vergilər göstərilir; 
      III. Cədvəl 3. Ölkə daxili daşımalar: 
      I. Ölkə daxilində nəqliyyat xərclərinin ödənilməsi, sığorta və siyahı üzrə alınan malların tə'yinatı üzrə gətirilməsi ilə əlaqədar digər daşınma xərclərinin dəyəri göstərilir; 
Cədvəl 4. Ümumi yekun: 
      I. 1-ci, 2-ci və 3-cü Cədvəllərin yekunu 
Cədvəl 5. Təklif olunan əlavə mallar üzrə qiymət cədvəli. 
      I. Alınması tələb olunan mallardan başqa iddiaçının təklif etdiyi digər malların qiyməti göstərilir. 
      12.3    12.2-ci maddəyə uyğun olaraq iddiaçıların tender təkliflərinin komponentlər üzrə göstərilməsi təkliflərin müqayisəsini və qiymətləndirilməsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Qeyd olunan şərtlər müqavilənin bağlanmasında satınalan təşkilatın hüquqlarını məhdudlaşdırmır; 
      12.4 İddiaçının təklif etdiyi qiymətlər, müqavilənin qüvvədə olma müddəti ərzində dəyişməz qalır və tender sənədlərinin mə'lumat xəritəsində əlavə şərtlər nəzərdə tutulmayıbsa heç bir halda həmin qiymətlər dəyişdirilmir. 
      13. Tendev təklifinin valyutası 
      13.1. Qiymətlər aşağıdakı valyutalarla göstərilir; 
      a) İddiaçı Azərbaycan Respublikasının ərazisindən malları göndərirsə, onların qiymətləri Azərbaycan Respublikasının manatı ilə göstərilir; 
      b) İddiaçı Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənar yerlərdən malları göndərirsə, bu halda qiymətlər sərbəst dönərli valyuta ilə göstərilir. 
      13.2. Əgər iddiaçı müqaviləni yerinə yetirərkən xərclərin bir hissəsini
müxtəlif valyutalarla aparırsa və ödəmənin həmin növ valyutalarla həyata keçirilməsini istəyirsə, bu barədə öz təklifındə qeyd aparır. Belə olduğu halda iddiaçı təklifındə 3 (üç) valyuta növündən artıq olmamaqla müxtəlif sərbəst dönərli valyutaların adlarını göstərir. Ümumi məbləğ müqavilədə göstərilən məbləğə uyğun olmalıdır və ya müqavilənin ümumi məbləği bir valyutada göstərilməli və iddiaçının tələbinə əsasən mübadilə məzənnəsi nəzərə alınmaqla başqa növ valyutalarla hesablanmış məbləğin faizləri ilə ödəmə həyata keçirilir. 
      14. Tender təklifinin tə 'minatı 
      14.1 11-ci maddəyə uyğun olaraq, iddiaçı əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xaritəsində göstərilmiş məbləğdə tender təklifınin tə'minatını özünün tender təkliflnin bir hissəsi kimi təqdim etməlidir; 
      14.2 Tender təklifınin təminatı satınalan təşkilatı iddiaçının tender təklifınin imtina etməsi riskindən qoruyur və 15.7-ci maddəyə uyğun olaraq iddiaçının bu tə'minatdan məhrum edilməsini tə'min edir;
      14.3 Tender təklifinin tə'minatı tender təklifınin valyutası ilə və ya başqa dönərli valyuta ilə ifadə olunmalı, əsas şərtlər toplusuna bu təlimata əlavə olunan formada tərtib edilməli və tender təklifləri olan zərflər açıldığı tarixdən ən azı 60 bank günü ərzində qüvvədə olmalıdır; 
      14.4 15.1. və 15.3-cü maddələrə uyğun olaraq tə'minatı olmayan bütün tender təklifləri 24-cü maddəyə uyğun satınalan təşkilat tərəfındən əsas şərtlər toplusunun tələblərinə cavab vermədiyinə görə kənarlaşdırılacaqdır; 
      14.4 Tenderdə ikinci və üçüncü yer tutan iddiaçılara təklifın tə'minatı 30 bank günü müddətində qaytarılmalıdır. Lakin, göstərilən iddiaçılar özlərinin maraqlı olmadıqlarmı bildirsələr, onlara həmin tə'minat digər iddiaçılara olduğu kimi qalib firma ilə müqavilə bağlandıqdan sonrakı 5 bank günü ərzində qaytarılır; 
      14.5 Qalib iddiaçıya tə'minat qanunun 40-cı maddəsinə uyğun olaraq müqavilə imzaladıqdan və 40.2-ci maddəyə müvafiq olaraq müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı təqdim edildikdən sonra qaytarılır;
       14.7. Tender təklifinin tə'minatı bu hallarda tutula bilər: 
      a) Əgər iddiaçı tender təklifənin qüvvədə olduğu müddətdə tender təklifıni geri götürürsə (iddiaçının təklifin qiymətləndirilməsi prosesinə təsir etmək cəhdi, onun tender təklifindən imtina etməsi hesab olunur və tender təklifınin tə'minatının tutulması ilə nəticələnir) və ya; 
      b) Tenderdə qalib gəldikdə, iddiaçı: 
      1) 40-cı maddəyə uyğun olaraq müqaviləni imzalanırsa və ya 
      2) 40.2-ci maddəyə uyğun olaraq müqavilənin yerinə yetirilməsi tə'minatını təqdim etmirsə; 
      3) Qalib gəlmiş İddaçı avansa görə təminat vermirsə. 
      15. Tender təklifinin qüvvddə olma müddəti 
      15.1 Tender təklifı əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsində göstərildiyi müddət ərzində qüvvədə olmalıdır. Daha qısa qüvvədə olma müddətinə malik tender təklifı əsas şərtlər toplusunun tələblərinə cavab vermədiyinə görə satınalan təşkilat tərəfındən kənarlaşdırıhr; 
      15.2 Müstəsna hallarda satınalan təşkilat iddiaçıdan onun təklifınin qüvvədə olma müddətinin uzadılmasını xahiş edə bilər. Belə xahiş və ona cavab yazılı formada (ya faksla və ya telekslə) həyata keçirilir. 14-cü maddəyə uyğun olaraq tender təklifinə verilmiş tə'minat müvafıq surətdə uzadıhr. İddiaçı, tender təklifınin təminatına hüququnu itirmədən, belə xahişi rədd edə bilər. 
      16. Tender təklifinin hazırlanması, imzalanması və möhürlənməsi 
      16.1 İddiaçı, Tender təklifınin əslini və əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsində göstərilən sayda tender təklifinin surətini hazırlayır. Tender təklifınin əsli ilə surətləri arasında fərqlər olduqda üstünlük tender təklifınin əslinə verilir; 
      16.2 Tender təklifınin əsli və surətləri iddiaçı tərəfındən çap olunur və ya pozulmayan mürəkkəblə yazıhr, imzalanır və möhürlənir. Tender təklifıni imzalamaq səlahiyyəti verən məktub, tender təklifinə vəkələtnamə şəklində əlavə olunur. Nəşr edilmiş ədəbiyyat istisna olmaqla tender təklifınin bütün səhifələri, səlahiyyətli şəxs və ya şəxslər tərəfindən, imzalanır və möhürlənir; 
      16.3 Tender təklifində mexaniki hesablama səhvlərinin düzəlişi istisna olmaqla heç bir əlavə düzəliş və dəyişiklik aparılmamalıdır. 
      17. Tender zərflərinin markalanması, imzalanması və möhürlənməsi 
      17.1 İddiaçı, tender təklifınin əslini və surətini müvafıq olaraq "Əsli" və "Surəti" sözləri ilə nişanlanmış ayrı-ayrı zərflərə qoyaraq imzalayıb möhürləyir. Sonra bu zərflər ümumi zərfə qoyulub imzalanır və möhürlənir. 
      17.2 Daxili və xarici zərflər: 
      A) əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsində göstərilmiş ünvana təqdim olunur və ya göndərilir.
      B) tender elanında və ya tenderə də'vətdə, onun sayı, habelə 
"___________ tarixə kimi açılmamalıdır" (əsas şərtlər toplusunun informasiya 
xəritəsində göstərilmiş tarix) sözləri yazılır.
      17.3 Tender təklifı "gecikmiş" e'lan olunarsa, onu açılmamış şəkildə qaytarmaq məqsədilə daxili zərflərdə iddiaçının adı və ünvanı göstərilir. 
      17.4 18.2-ci maddənin tələbinə uyğun olaraq xarici zərf imzalanmadan möhürləndiyi hallarda satınalan təşkilat zərfın vaxtından əvvəl açılması və ya hər hansı bir sənədin itməsinə görə heç bir məs'uliyyət daşımır. 
      18. Tender təkliflərinin təqdim olunmasının son müddəti 
      18.1. Tender təklifi, Əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsində göstərilmiş gün və vaxtdan gec olmayaraq 18.2-ci maddəyə uyğun olaraq Satınalan təşkilata təqdim olunur. 
      19. Tə 'yin olunmuş müddətdən sonva alınan tendev təklifləri 
      19.1. 19-cu maddədə göstərildiyi kimi təkliflərin verilmə müddəti bitdikdən sonra daxil olan bütün tender təklifləri satınalan təşkilat tərəfindən açılmadan iddiaçılara qaytarıhr. 
      20. Tendev təklifləvində dəyişiklik edilməsi və ya onlavın geri çağırılması 
      20.1. Tender təkliflərinin verilməsi müddəti bitənə qədər satınalan təşkilat
təklifın qaytarılması və ya dəyişdirilməsi haqqında yazılı xəbərdarlıq alarsa, bu
halda iddiaçı öz təklifini təqdim etdikdən sonra geri götürmək və ya
dəyişdirmək hüququna malikdir. 
      20.2 İddiaçının tender təklifındə dəyişiklik edilməsi və onun geri götürülməsi haqqında xəbərdarlığı 19-cu maddəyə uyğun olaraq hazırlanır, imzalanır, möhürlənir və tender təkliflərinin təqdim olunmasının son müddəti bitməmişdən əvvəl satınalan təşkilata təqdim olunur. Tender təklifinin geri götürülməsi haqqında yazılı xəbərdarlıq tender təkliflərinin təqdim olunmasının son müddətindən əvvəl teleks və ya faksı təsdiqləyən yazılı sənədin onun ardınca poçt ilə göndərilməsi şərtilə təqdim oluna bilər. 
      20.3 Tender təkliflərinin verilmə müddəti qurtarandan sonra tender təkliflərində heç bir dəyişiklik aparılmamalıdır. 
      20.4 İddiaçı tender təklifinin axırıncı verilmə tarixi ilə onun qüvvədə olma müddətinin qurtarması tarixi arasındakı vaxtda öz təklifıni geri götürə bilməz. Göstərilən müddətdə təklifin geri götürülməsi 15.7-ci maddəyə uyğun olaraq tender təklifinin tə'minatının tutulması ilə nəticələnə bilər. 
      21. Tendev prosedurunun başlanması 
      21.1. Tender prosedurası tender komissiyası tərəfındən müəyyən olunmuş yerdə və vaxtda tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş prosedurlara müvafıq olaraq aparılır və tender təklifləri daxil olduqları ardıcıllıqla açılır. Gecikmiş tender təklifləri tender komissiyası tərəfindən qəbul olunmur və açılmadan geri qaytarılır.
       21.2.Tender prosedurasının açılışında iştirak edən şəxslərə hər bir iddiaçının adı, ünvanı, tender təklifınin qiyməti, tender təklifınin təminatı elan olunur. Tender təklifı vermiş, lakin tender prosedurasının açılışında iştirak etməyən iddiaçılara, onların sorğusu əsasında tender prosedurasında bütün iddiaçıların təkliflərinə dair elan olunmuş məlumatlar bildirilir. 
      21.3. İddiaçı və ya onun notarial qaydasında təsdiqlənmiş sənədlə müvəkkil etdiyi şəxs tender prosedurlarının açılışında iştirak edir və tender təkliflərinə dair elan olunan məlumatı təsdiqləyir. 
      21.4.İddiaçının və ya onun müvəkkilinin tender prosedurlarında iştirak etməməsi satınalan təşkilatın və ya tender komissiyasının həmin iddiaçını tenderdən kənarlaşdırılmasına əsas vermir. 
      22. Tendev təkliflərinin aydınlaşdırılması 
      22.1. Tender təkliflərinə baxılmasını, onların qiymətləndirilməsini və müqayisəsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə satınalan təşkilat iddiaçılardan öz tender təkliflərinə izahat vermələrini xahiş edə bilər. Qiymətlərin dəyişdirilməsinə və formal tələblərə uyğun gəlməyən tender təklifınin həmin tələblərə uyğunlaşdırılmasına yönəldilmiş dəyişikliklər də daxil olmaqla, tender təklifınin mahiyyətini dəyişdirmək məqsədi daşıyan heç bir sorğuya, təklifə, yaxud icazəyə yol verilmir. 
      23. İlkin təhlil 
      23.1 Satınalan təşkilat tender təklifınin tamlığını, hesablamalarda olan səhvləri, tələb olunan tə'minatların mövcudluğunu, tender təklifındə bütün imzaları, habelə bütövlükdə tender təklifınin əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır. 
      23.2 Hesab səhvləri aşağıdakı kimi düzəldilir: -Əgər mal vahidinin qiyməti ilə malın ümumi qiyməti arasında fərq uyğunsuzlğu olarsa, bu halda mal vahidinin qiymətinə üstünlük verilir, ümumi qiymətə isə düzəliş edilir. Əgər iddiaçı səhvlərin belə düzəlişi ilə razılaşmazsa, onun təklifi kənarlaşdırılır, tender təklifınin tə'minatı isə tutulur. Əgər söz ilə rəqəm arasında yazılmış məbləğ arasında fərq varsa, onda söz ilə ifadə olunmuş məbləğə üstünlük verilir. 
      23.3 25-ci maddəyə uyğun olaraq ətraflı qiymətləndirmə aparılana qədər satınalan təşkilat hər bir tender təklifinin əsas şərtlər toplusunun tələblərinə nə dərəcədə cavab verdiyini müəyyən edir. Əgər tender təklifı əsas şərtlər toplusunda göstərilən şərtləri sözsüz tə'min edirsə, onda tender təklifı tələblərə lazımi dərəcədə cavab verən hesab olunur. Satınalan təşkilat tender təkliflərinin uyğunluğunu müəyyənləşdirdikdə hər-hansı bir əlavə mənbəyə istinad etmədən tender təklifınin özünə əsaslanır. 
      23.4. Əgər tender təklifı tələblərə cavab vermirsə, satınalan təşkilat tərəfındən kənarlaşdırılır, İddiaçı müvafıq düzəlişlər edərsə, yenə həmin təklif tələblərə cavab verən hesab olunmur. 
      23.5. Tender təklifındə əsas şərtlər toplusunun tələblərindən əhəmiyyətsiz dərəcədə kənarlaşmalar olduqda və bu kənarlaşmalar təklifın qiymətinə tə'sir etmədikdə, satınalan təşkilatın tələblərindən kəskin fərqlənmədikdə, tender təklifı qəbul oluna bilər.
      24. Vahid valyutaya çevrilmə
      24.1. Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsini asanlaşdırmaq məqsədilə satınalan təşkilat ayrı-ayrı valyutaları banklararası valyuta birjasında tender təkliflərinin verilmə günündən əvvəlki son valyuta hərracında müəyyənləşmiş məzənnəni əsas götürməklə, xarici valyutalarla göstərilmiş tender təkliflərinin qiymətlərini Azərbaycan manatına çevirir. 
      25. Tender təkliflərinin müqayisəsi və qiymətləndirilməsi 
      25.1 Satınalan təşkilat 24-cü maddəyə uyğun olaraq əsas şərtlər toplusunun tələblərinə cavab verən tender təkliflərini müqayisə edir və qiymətləndirir. 
      25.2 Əgər əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsində başqa hallar nəzərdə tutulmayıbsa, satınalan təşkilat quraşdırma işlərinin qiymətləndirilməsini aşağıdakı kimi aparır: 
      25.3 Birinci mərhələdə təklifın texniki qiymətləndirilməsi aparılır. 
      25.4 Zərflərin açılmasında iddiaçının adı, texniki xarakteristikaların uyğunluğu, təqdim olunan alternativlərin uyğunluğu və ya texniki xarakteristikalardan kənarlaşmalar, çertyojlar, cizgilər, o cümlədən satınalan təşkilatın lazım bildiyi digər məlumatlar müzakirə edilir. 
      25.5 Satınalan təşkilat iddiaçıların təqdim etdiyi tender təkliflərində texniki qiymətləndirmədə müəyyən çatışmamazlıqlar və ya uyğunsuzluqlar aşkar edərsə, həmin uyğunsuluğa dair iddiaçılardan yazılı izahat tələb edə bilər, ancaq bu izahatlar tender təkliflərinin mahiyyətini dəyişdirməməlidir. 
      25.6. Satınalan təşkilat tender təkliflərinin texniki qiymətləndirilməsini başa çatdırdıqdan sonra təklifın maliyyə qiymətləndirilməsini aparır. 
      25.7. tender təkliflərinin maliyyə qiymətləndirilməsində tender təklifinin
qiyməti, tender təklifınin təminatı, qüvvədə olma müddəti və onun məbləği,
iddiaçıların malliyyə göstəricilərini, güzəştlərin olub-olmaması haqqında
mə'lumat və satınalan təşkilatın lazım bildiyi digər mə'lumatlar nəzərdə tutulur. 
      25.8. Tender təkliflərinin açılma protokolu tərtib edilir və tender
komissiyasının üzvləri tərəfındən imzalanır. 
      26. Yerli tender iştirakçdarına güzəştlər 
      26.1. Satınalan təşkilat əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsində qeyd etmək şərti ilə yerli iddiaçılara (istehsalçılara) güzəştlər tətbiq edir. 
      27. Satınalan təşkilat ilə əlaqələr 
      27.1 Təklif zərflərinin açılması vaxtından müqavilənin təltif olunması dəqiqəsinə qədər 23-cü maddəyə uyğun olaraq, iddiaçılardan heç biri öz tender təklifı ilə bağlı satınalan təşkilatla əlaqəyə girməməlidirlər. 
      27.2 Tender təklifınin müqayisəsi, qiymətləndirilməsi və ya müqavilənin təltif olunması ilə bağlı hər hansı iddiaçı tərəfındən satınalan təşkilatın qərarına tə'sir etmək cəhdləri həmin iddiaçının tender təklifınin kənarlaşdırılmasına gətirib çıxara bilər.
      28. Tendev iştirakçılarının sonradan ixtisas üzrə seçilməsi
      28.1. İxtisasqabağı seçmə proseduru olmadıqda satınalan təşkilat
iddiaçıdan ixtisas göstəricilərini təsdiqləməyi tələb edə bilər.
      28.2 İddiaçının maliyyə, texniki və istehsal imkanları nəzərə alınır. 13-cü maddəyə uyğun olaraq iddiaçının ixtisasını təsdiqləyən sənədlər, habelə satınalan təşkilatın lazım bildiyi istənilən başqa mə'lumatlar öyrənilir. 
      28.3 İddiaçının ixtisas göstəricilərinin əsas şərtlər toplusunun tələblərinə cavab verməsi, onun müqavilə ilə təltif olunmasının əhəmiyyətli şərtidir. İddiaçının ixtisas göstəriciləri əsas şərtlər toplusunun tələblərinə cavab vermədikdə, onun tender təklifinin kənarlaşdırılması ilə nəticələnir. Belə olan halda satınalan təşkilat müqaviləni yerinə yetirmək üçün potensial imkanlara malik olduğunu müəyyən etmək üçün növbəti dəyərə malik olan tender təkliflərini seçir. 
      28.3 İddiaçı, 13.3.(q) maddəsində təyin olunmuş ixtisas tələblərinə cavab vermədikdə onun tender təklifı kənarlaşdırılır. 
      29. Müqavilənin təltif edilmə meyarları 
      29.1. 32-ci maddəyə uyğun olaraq müqavilənin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün iddiaçının tender təklifınin əsas şərtlər toplusunun tələblərinə kifayət qədər cavab verdiyi və səmərəli qiymətə malik olduğu müəyyən edilərsə, satınalan təşkilat həmin iddiaçını müqavilə ilə təltif edir. 
      30. Müqavilənin təltif olunması vaxtı Satınalan təşkilatın təklif olunan malların həcmini dəyişdirmək hüququ 
      30.1. Satınalan təşkilat müqaviləni təltif edərkən Əsas şərtlər toplusunun məlumat xəritəsində təyin olunmuş məbləğdə mal vahidinin qiymətini və ya başqa şərtlərin Ölçüsünü dəyişmədən, alınan malların və xidmətlərin siyahısında əvvəlcədən göstərilmiş mallar və xidmətlərin həcmini, miqdarını artırmaq və azaltmaq hüququnu özündə saxlayır. 
      31. Satınalan təşkilatın istənilən tender təklifini qəbul, hər hansı və ya bütün
tender təkliflərini rədd etmək hüququ. 
      31.1. Satınalan təşkilat iddiaçının qarşısında heç bir məsuliyyət daşımadan müqavilə təltif olunana qədər istənilən tender təklifini qəbul etmək və ya kənarlaşdırmaq, habelə tender prosesinin dayandırılması və istənilən vaxtı bütün təkliflərdən imtina etmək hüququnu özündə saxlayır. Satınalan təşkilat təkliflərdən imtina etdikdə öz hərəkətinin səbəblərini bütün iddiaçılara bildirir. 
      32. Müqavilənin təltif olunması haqqında bildiriş 
      32.1. Satınalan təşkilat tender təkliflərinin qüvvədə olma müddətinin başa çatmasından əvvəl müqavilənin təltif olunması və ya bütün tender təkliflərinin kənarlaşdırılması haqqında qərar qəbul edir. Müqavilənin təltif olunması haqqında qərar qəbul olunduqdan sonrakı 3 bank günü müddətində qalib gəlmiş iddiaçıya yazılı şəkildə sifarişli məktub və ya teleks, ya da faksla bildiriş göndərir.
      32.2 Müqavilənin təltif olunması haqqında bildiriş müqavilənin bir hissəsi hesab olunur. 
      32.3 Satınalan təşkilat müqavilə bağlandıqdan sonrakı 3 bank günü ərzində keçirilən tenderin nəticələri barədə elan verir. Elanda qalib iddiaçının adını, onun tender təklifınin qiymətini, ünvanını bildirir. 
      33. Müqavlənin imzalanması 
      33.1 Satınalan təşkilat qalib iddiaçıya onun təklifınin qəbul olunması haqqında bildirişlə yekun müqaviləsinin formasını da göndərir. 
      33.2 Müqavilənin təltif olunması haqqında bildirişi aldıqdan sonrakı 5 bank günü ərzində qalib iddiaçı müqaviləni imzalayır, qeydiyyata alır və satınalan təşkilata təqdim edir. 
      34. Müqavilənin yerinə yetirilməsinin təminatı 
      34.1 Satınalan təşkilatdan müqavilənin təltif olunması haqqında bildirişi aldıqdan sonrakı 5 bank günü ərzində qalib iddiaçı əsas şərtlər toplusuna əlavə olunan formada və müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq müqavilənin yerinə yetirilməsi tə'minatını təqdim edir. 
      34.2 Əgər qalib iddiaçı 33-cü və ya 34-cü Maddənin şərtlərini yerinə yetirə bilmirsə, bu müqavilənin təltif olunmasının geri çağırılması hesab olunur və iddiaçının tender təklifınin təminatının tutulması ilə nəticələnir. Bu halda satınalan təşkilat tenderin nəticələrinə görə növbəti yer tutan iddiaçını müqavilə ilə təltif edə bilər və ya yeni tender elan edə bilər.

 

Tenderin sxemi

I.Satınalan təşkilat tərəfindən hazırlanan sənədlər

Tenderə dəvət                     Texniki şərtlər və çertyojlar 
İştirakçılar üçün təlimatlar                     Forma və prosedur nümunələri
Tender təklifinin məlumat xərtəsi                     Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada səlahiyyət
Müqavilənin xüsusi şərtləri
Müqavilənin ümumi şərtləri

 

II. Iddiaçılar tərəfindən təqdim olunmuş Tender təklifi

Müşayiətedici məktub                                        3. İştirakçısının səlahiyyəti (mövcuddursa, birgə müəssisə)
Tender təklifinin forması                                            4. Obyektlərin məqbulluğu 
Qiymət cədvəlləri                                  5. İştirakçı tərəfindən təklif subpodratçılar (varsa)                       6. Kənarlaşmalar (varsa) 
Əlavələr:              7. Alternativ təkliflər (varsa) 
1. Tender təklifınin təminatı                 Tender İştirakçısı tərəfındən işlənib hazırlanan 
2. Etibarnamə                                      texniki şərtlər və çertyojlar (zəruri olarsa)

 

 

 

 

 

 

 

III. Satınalan təşkilat tərəfindən tələb olunan 
sənədlər və iştirakçılar tərəfindən təqdim olunmuş 
sənədlər

Müqavilənin təqdim olunması haqqında bildiriş       4. Təqvim qrafiki 
Tender təklifniin forması              5. Subpodratçıların siyahısı 
Qiymət cədvəlləri                                                   6. Satınalan təşkilat tərəfindən  planlaşdırılan quraşdırma işlərin həcmi 
Müqavilənin ümumi şərtləri                                      7. Təsdiq /baxış üçün təqdim olunan sənədlərin siyahısı Müqavilənin xüsusi şərtləri
                                                                               8. zəmanətlər
Müqavilə razılaşması və Müqaviləyə əlavələr Forma və prosedurlar 
1.Ödəniş şərtləri və qaydası Texniki şərtlər və çertyojlar

2.Qiymətlərin korreksiyası                                  Razılaşmaya müvafıq olaraq Müqavilənin bir hissəsi olan istənilən digər sənədlər 
3.Sığorta tələbləri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əsas şərtlər toplusunun mə'lumat xəritəsi (ƏŞTMX).


Satınalınan mallar haqqında aşağıdakı dəqiq göstəricilər yuxarıda qeyd olunan müddəaları tamamlayır. Bu göstəricilər ilə yuxarıda göstərilən müddəalar arasında ziddiyyətlər yaranarsa Əsas Şərtlər Toplusunun Məlumat Xəritəsində göstəriıənlər daha üstün qüvvəyə malikdir

 

TİT 1.1

Satınalan təşkilatın
Adı:________________
Ünvanı______________
Telefon______________
Faks________________

TİT 1.1

Maliyyələşmə mənbəyi: _________________
Müqavilənin adı_______________________
Səlahiyyətli ölkələr:____________________

TİT 6.1

Tender sənədlərinin izahı haqqında sorğunun verilməsinin axırıncı müddəti: _________________tender təklifinin təqdim olunmasının axırıncı tarixinə
_______________gün qalmış

TIT 8.1

Tender təklifinin dili:_______________

TİT13.3 (q)

İxtisas tələbləri aşağıdakı kimi olmalıdır:____________________________

 

TİT14.3 (b)

Quraşdırma işlşərinin müddəti:________il

TİT16.1

Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti___________ gün

TIT17.1

Surətlərin miqdarı:_________________

TIT18.2 (a)

Tender təklifinin verilməsi üçün ünvan:_______________

TIT18.2 (b)

Zərfdə tarixi (ay, gün, il) göstərmək lazımdır:___________

TIT19.1

Təkliflərin verilməsinin axırıncı müddəti:______________

TİT22.1

Tender təkliflərinin açılması:
-Vaxtı________ 

-Tarixi _______
-Yeri:___________

TİT 26.2

Tender təklifləri aşağıdakı qaydada qiymətləndiriləcəkdir:_____ 
Texniki qiymətləndirmə 
Maliyyə qiymətləndirməsi

TİT 27.1

Yerli iddiaçılara aşağıdakı qaydada güzəşt ediləcəkdir:_________________
______________________________________________________________

TİT31.1

Qurasdırma işlərinin, layihəsi, çertyoju, cizgiləri və həcmi________________

 

TENDERƏ DƏ'VƏT 
(Satınalan təşkilatm rəsmi blankında) 
                                                                                                                                                                                     Tarix:___________________ 
Kimə:_______________________________________ (İddiaçının adı və ünvanı) 
Hörmətli cənablar!
_____________________________________________________________ (Satınalan Təşkilat) ___________________ vəsaiti 
(vəsaitin mənbəyi) hesabına ___________________________________________________________________________________________ 
_____________ (malların adı) satınalınması üzrə tender keçirir. 
      İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda qeyd olunan quraşdırma işlərinin məbləğini (tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, ikiqat bağlanılmış zərfdə) yazılı surətdə təqdim etmək təklif olunur. 
      Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
________________________________________________ (meyarların adı). 
      Müqaviləni yerinə yetirmək üçün iddiaçılar lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar. 
      Müqavilənin yerinə yetirilməsi müddəti tenderin qalibi ilə müqavilə bağlandıqdan
sonra_______ ay müəyyən edilmişdir. 
      İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədbri təqdim etməlidirlər: 
      -tender təklifi (zərflər açıldığı gündən sonra ən azı _________ təqvim günü qüvvədə 
olmalıdır); 
      -tender təklifinin qiymətinin _______ (1-5 faizi) faizi həcmində bank zəmanəti 
(zərflərin açıldığı gündən ən azı 60 təqvim günü müddətində qüvvədə olmalıdır); iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı; iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri. 
      İddiaçılar öz tender təkliflərini "________ "__________ 200__ -ci il saat ___________ qədər 
aşağıda qeyd olunan ünvana təqdim etməlidirlər. 
      Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
      Təklif zərfləri "______ "___________ 200__ -ci il saat___________ -da aşağıda göstərilən ünvanda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndəbri zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər. 
      Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün iddiaçılar aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərbr: 
________________________________________________________________ (ünvan), 
___________ (telefon),__________________ (fiıks) 
Əlaqələndirici şəxs:______________________ (familiyası, adı, atasının adı).

 

                                                                                                                                                                                          Iddiaçının rəsmi blankıda
Tender təkliflərinin forması və Qiymət cədvəlləri

                                                                                                                                                                     tarix:_____________________________ 
Kimə: ____________________________________ 
_________________________________________________ (Satınalan təşkilatın adı)
Ünvan:________________________________________________________ 
__________________________________ (Satınalan təşkilatın ünvanı)
Hörmətli cənablar!
      Biz, aşağıda imza edənlər, Əlavələr də daxil olmaqla, hal-hazırda tərəfımizdən alınması təsdiq olunan, əsas şərtlər toplusunu öyrənərək, ümumi məbləği__________________________________________________________
_____________________________________________ (rəqəmlə məbləği göstərmək)
(sözlə məbləği göstərmək) olan və ya bu tender təklifmə əlavə olunan Qiymət cədvəlləri ilə
təsdiq olunan digər məbləğləri __________________________________________ 
____________________________________________________________________ (göndərilən 
malların və yerinə yetirilən xidmətlərin şərhi) təklif edirik. 
      Biz öhdəlik götürürük ki, bizim Tender təklifımiz qəbul olunduğu halda, Sizdən 
Müqavilənin Təltif olunması haqqında Bildirişi aldıqdan sonrakı _________________________ təqvim 
günü ərzində Müqavilədə göstərilmiş bütün malların göndərilməsinə başlayıb, ______________________ 
təqvim günü ərzində malların göndərilməsini tamamlayacağıq. 
      Bizim Tender təklifımiz qəbul olunduğu halda, Müqavilənin lazımi qaydada yerinə yetirilməsi üçün tərəfımizdən Müqavilənin qiymətinin _________________ faizi məbləğində, 
Müqavilənin yerinə yetirilməsinin tə'minatı təqdim ediləcəkdir. 
      Biz, Əsas şortlər toplusuna uyğun olaraq, tender təklifınin açılması günü kimi müəyyən olunmuş tarixdən başlayaraq ____________________ təqvim günü ərzində bu tender 
təklifmin müddəalarını yerinə yetirməyə razıyıq. Bu tender təklifı bizim üçün öhdəlik kimi qalacaqdır və göstərilən müddət bitənə qədər istənilən anda qəbul oluna bilər. 
      Rəsmi Müqavilənin hazırlanması və tərtib olunmasına qədər bu tender təklifı, Sizin onun qəbul olunması haqqında yazılı təsdiqiniz və Müqavilənin Təltif olunması haqqında Bildirişiniz ilə birlikdə, bizim aramızda Müqavilə rolunu yerinə yetirəcəkdir. 
      Biz başa düşürük ki, Siz, aldığınız ən az qeydiyyat dəyəri olan tender təklifıni və ya ümumiyyətlə təkliflərdən hər-hansı birini qəbul etməyə borclu deyilsiniz. 
"_______ "_______________ 20___ -ci il tarixdə imzalanmışdır. 
_____________________________________________________ __ adından və onun 
tapşırığı ilə Tender təklifıni imzalamaq üçün bütün səlahiyyətlərə malik olan 

_______________ _________________
       (İMZA) (VƏZİFƏ)

                                           M.Y.

 

İŞ HƏCMLƏRİ CƏDVƏLLƏRİ
İş həcmləri cədvəlinin forması

Sıra sayı

İşlərin adı

Ölçü vahidi

Həcmi

İş vahidinin qiyməti (manatla)

Ümumi qiyməti (manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN

 

 

 

İmzalayan şəxsin vəzifəsi_____________

Soyadı A.A ______________________

İmza: ___________________________

Möhür yeri

 

İş həcmləri cədvəlinə dair qeyd


("İş həcmləri cəvvəlinə dair qeyd" satınalan təşkilatların tender sənədlərini hazırlayan tender komissiyası üzvlərinin və ya bu məqsədlə cəlb olunmuş digər şəxslərin məlumatlandırılması məqsədi ilə verilmişdir və tender iştirakçısına təqdim edilən tender sənədlərinə daxil edilmir)


Məqsədlər:
l.İş həcmləri cədvəllərinin tərtib olunmasınm aşağıdakı məqsədləri vardır:
a) tender predmeti üzrə effektivliyin artırılması məqsədi ilə İş həcmləri haqqında kifayət qədər məlumat vermək və tender təklifınin düzgün tərtib olunmasmı təmin etmək;
b)Müqavilə bağlandıqdan sonra iş vahidlərinin qiymətləri İş həcmləri cədvəlində göstərilmiş qiymətlərə əsasən müəyyənləşdirilir;
2.Bu məqsədlərə nail olmaq üçün işlərin həcmində xərclərə müxtəlif yerlərdə və şəraitdə təsir edə biləcək amillər göstərilir. Bu tələblərin göstərilməklə yanaşı İş həcmləri cədvəlləri mümkün qədər sadə tərtib olunmalıdır. 
Gündəlik Məhsuldarlıq cədvəli. 
3.Gündəlik Məhsuldarhq cədvəli İş həcmləri cədvəlinin bəndlərinə ancaq böyük həcmdə nəzərdə tutulmayan xərclər ehtimah olduqda daxil edilir. Sifarişçini İddiaçılar tərəfmdən göstərilmiş qiymətlərin realhğına inanması üçün Gündəlik Məhsuldarhq cədvəli daxil edilməlidir: 
a) iddiaçınm gündəlik məhsuldarhq qiymətlərini təqdim etdiyi müxtəlif kateqoriyah tikinti avadanlıqolarmm, materiallarm, əməyin siyahısı
Ehtiyat məbləğlər 
4.Nəzərdə tutulmayan xərclər üçün (müəyyən edilmiş həcmlərə nisbətən) ehtiyat məbləği formasmda ehtiyat nəzərdə tutula bilər və bu məbləğ İş həcmləri cədvəlinin məlumat hissəsində göstərilir. Analoji olaraq qiymətlərin artırılması hallarına görə ehtiyat nəzərdə tutula bilər və bu İş həcmləri cədvəlində göstərilir. Ehtiyat vəsaitin daxil edilməsi bir çox hallarda smetanın təsdiqini asanlaşdırır. Belə ki, gələcəkdə onun lazım gəldikdə yenidən təsdiq olması tələb olunmur. Əgər nəzərdə tutulmayan xərclər və qiymətlərin artımına görə ehtiyat vəsait istifadə olunursa, "Müqavilənin haqqında məlumat"da onlarm hansı yolla və kimin rəhbərliyi altmda (adətən Sifarişçinin) sərf olunacağı göstərilir.

 

Iddiaçdarın ixtisas göstəriciləri haqqında məlumat


1. Ayrı-ayrı iddiaçılar və ya konsorsium üzvləri 
1.1 İddiaçının hüquqi statusu [surətini əlavə etməkj 
Qeydiyyat yeri: _______________________________________________________________________________________________________ 
Əsas fəaliyyət yeri: ___________________________________________________________________________________________________ 
Tender təklifmin imzalanması üçün Etibarnamə fəlavə etməkj 
1.2 Son üç ildə görülmüş işlərin həcmi,        20___ 
                                                                                                   20___ 
                                                                                                   20___ 
1.3 Son üç ildə aparıcı podratçı kimi gördüyü analoji xarakterli və həcmli işlər və davam etdiribn işlər

Ölkənin və layihənin adı

Satınalan təşkilatın adı

İşlərin növü və başa çatdırılma tarixi

Satınalma müqaviləsinin məbləği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 İstifadə ediləcək avadanlıqlarm növləri.

Avadanlığın növü

Təsviri, modeli və 
istismar müddəti 
(ili)

Sayı və vəziyyəti (yeni, yaxşı, pis)

Şəxsi, kirayə (kimdən,), 
gələcəkdə alınacaq 
(kimdən,)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Əsas işçi heyətinin ixtisas və təcrübəbri. Tərcümeyi halı əlavə etmək.

Vəzifəsi

S.A.A.

İş təcrübəsi (il. ümumi)

Görüləcək işlərdə təcrübəsi (il)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Subpodratçılara aid məlumatlar.

Obyektin bölmələri

Subpodrat işin məbləği

Subpodratçınm adı və ünvanı

Analoji işlər üzrə təcrübəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Son üç il üçün maliyyə hesabatı: balans, gəlir haqqında hesabat, auditor yoxlamaları və s. haqqında məlumatlar aşağıda göstərilərək, sənədlorin surətləri əlavə edilir.
_________________________
_________________________
_________________________

1.8 İxtisas uyğunluğunu təmin edən maliyyə ehtiyyatlarına çıxışın olması barədə məlumatlar: Nağd pulun olması, kreditin açılması və s. haqqında məlumatlar aşağıda göstərilərək, tədiqedici sənədlərin surətləri əlavə edilir:

_________________________
_________________________
_________________________

1.     İddiaçı haqqında məlumat verəbiləcək bankın adı, ünvanı, telefonu və s.

2.     Mohkəmə araşdırmaları.

Araşdırmanın digər tərəfləri

Araşdırmanın predmeti

İddia olunmuş (cərimə) məbləğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Qanunun Təlimat 3.2-ci bəndinin tələblərinə uyğun olaraq, satınalan təşkilatdan hüquqi, maliyyə və ya təşkilati asılılığı olmaması haqqında arayış.

2.     Təklif olunan iş proqramı.

2. Hüquqi şəxslər birlikləri.

      2.1 1.1-1.11 bəndlərində göstərilən məlumatlar. 
      2.2 1.12 bəndində göstərilən məlumatlar. 
      2.3 Hüquqi şəxslər birliyi admdan tender təklifıni imzalayan şəxsə (şəxslərə) verilən etibamamələri əlavə etmək. 
      2.4 Hüquqi şəxslər birliyinin üzvləri arasmda aşağıdakılardan ibarət olan sazişi (razılaşmanı) əlavə etmək:

      a)Bütün Hüquqi şəxslər birliyinin tərəfləri satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsində məsuliyyət daşıyır; 
      b)Tərəflərdən biri aparıcı təyin edilərək tərəflərin hər birindən öhdəliklərin və təlimatlarm qəbul edilməsinə səlahiyyəti olur; həmçinin 
      c)Satmalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi, o cümlədən ödəmələrin həyata keçirilməsi yalnız aparıcı tərəfdaşlarla aparılır.

 

Qiymət cədvəlləri
Cədvəl 1. Xaricdən gətirilən mallar üzrə qiymət cədvəli

 

 

Mövqe

Təsvir

Kodl

Miqdar (1)

Mal vahidinin qiyməti2

Umumi qiymət2
(1x2)

DDP
(2)

SİF və ya SİP
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yekun (4-cü Codvələ "Ümumi yekun")

 

Kod

Ölkə

 

 

 

 

 

 

İddiaçının adı _________________________________

İddiaçının imzası ______________________________

     M.Y.

      1. İddiaçılar idxal edilən bütün malların mənşə ölkələrinin kodlarını göstərməlidirlər 
      2. Valyutanı göstərmək.

 

Cədvəl 2. Azərbaycan Respublikası ərazisindən gətirilən mallarm qiymət cədvəli

Mövqe

Təsvir

Miqdar (1)

Mal vahidinin
Qiyməti, EX-factory, EX-
showroom və ya EX-
Warehouse 1
(2)

Ümunıi qiymət
EX-factory, EX-
showroom və ya EX-
Warehousel
(1x2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN (4-cü Cədvələ "Ümumi yekun")

 

 

                                                                                  İddiaçının adı________________________________


                                                                                  İddiaçının imzası______________________________
                                                                                  M.Y.
1 Valyutanı göstərmək.

 

Cədvəl 3. Olkədaxili daşımalar

 

Mövqe

Təsvir

Miqdar (1)

Mal vahidinin qiyməti

Umumi qivməti
(1x2)

Ycrüstü daşımalar
(2)

Xarici valyutada
olan
Hissəsi
(zəruri olduqda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN (4-cü cədvələ "Ümumi yekun")

 

                                                                       İddiaçının adı________________________________


                                                                       İddiaçının imzası______________________________
                                                                                  M.Y.
1 Valyutanı göstərmək.

 

Cədvəl 4. Ümumi yekun

 

Mövqe

Təsvir

Ümumi qiymətl

Xarici valyutada

Yerli Valyutada

 

1-ci Cədvəlin yekun məbləği "Xaricdən gətirilən mallar"

 

 

 

 

 

 

 

2-ci Cədvəlin yekun mobləği "Azorbaycan Respublikası ərazisindən gətirilən mallar"

 

 

 

 

 

 

 

3-cü Cədvəlin yekun məbloği "Ölkədaxili daşınmalar"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN (Təklif formasına)

 

 

                                                                                  İddiaçının adı________________________________


                                                                                  İddiaçının imzası______________________________
                                                                                  M.Y.
1 Valyutanı göstərmək.

Cədvəl 5. Təklif olunan əlavə quraşqdırma işlərinin həcm cədvəli

 

Mövqe

Təsvir

Miqdar (1)

Mal vahidinin qiyməti

Ümumi qiymət
(1x2 və ya 3)

DDP şərti ilə xarici
valyııtada
(2)

Franko-zavod şərti ilə 
Manatla 
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN

 

 

                                                                                  İddiaçının adı________________________________


                                                                                  İddiaçının imzası______________________________
                                                                                  M.Y.
1 Valyutanı göstərmək.

                                                                                                                                      (Bankın rəsmi blankında) 
                                                                                 Tender Təklifınin Tə'minatı Forması
                                                                                             (Bank zəmanəti)
[ Tender predmeti].________________________________________________________________________________________________
KİMƏ: _____________________________________________________________________________________ (Satınalan təşkilatın adı).
ÜNVAN: __________________________________________________________________________ (Satınalan təşkilatm ünvanı).
NƏZƏRƏ ALARAQ Kİ, ______________________________________________________________________________ 
[İddiaçının adı] (sonra "İddiaçı" adlandırılacaq) yuxarıda qeyd olunmuş Müqavilənin (sonra
"Təklif" adlandırılacaq) yerinə yetirilməsi üzrə özünün "___________ "___________ 200_ -ci il tarixli
Tender Təklifini təqdim etmişdir,
BUNUNLA SİZƏ BİLDİRİRİK Kİ, BİZ, __________________________________ 
____________________________________________________________________________ [bankın ünvanı] ünvanda yerləşən,
_____________________________________________________________________ [bankınadı],(sonra "Bank"
adlandırılacaq)________________________________ (sonra "Satınalan təşkilat" adlandırılacaq)
qarşısmda ____________________________ [məbləğ] məbləğində öhdəlik götürürük və bu
mələləğ Satınalan təşkilata vaxtmda və tam surətdə ödənibcəkdir; Bank bu öhdolikbri öz
adından, öz varislərinin və müvəkkilbrinin adından götürür.
200_ -ci ilin___________ aymm_________ -də Bankm ümumi möhürü ilə möhürlənir.
Bu öhdəliyin ŞƏRTLƏRİ aşağıdakılardır:

1.     Əgər, İddiaçı Tender Təklifinin Formasmda göstərdiyi Tender təklifniin qüvvədə olma müddəti ərzində öz Təklifini geri götürərsə; və ya

2.     Əgər, İddiaçı tender təklifinin qüvvədə olduğu müddət ərzində Satmalan təşkilat tərəfındən həmin təklifın qəbulundan sonra:

1.     Müqaviləni imzalaya bilməzsə və ya imzalamaqdan imtina edərsə, və ya

2.     Əsas şərtlər toplusuna uyğun olaraq, Müqavibnin yerinə yetirilməsi tə'minatmı təqdim edə bilməzsə və ya təqdim etməkdən imtina edərso,

o zaman BİZ, Satınalan təşkilatın yuxarıda göstəribn məbləği onun bu haqda birinci sorğusunu aldıqdan sonra, bu sorğunun əsaslandırılmasını tələb etmədən, ödəməyi öhdəliyimizə götürürük, bir şərtlə ki, Satınalan təşkilat öz sorğusunda yuxarıda göstərilmiş ŞƏRTLƏRDƏN hər hansı birinin, yaxud hər ikisinin baş verməsi ilə əlaqədar, həmin şərtin və ya şərtləri dəqiqləşdirməklə, ona həmin məbləğin ödənilməli olduğunu qeyd etmiş olsun.
Hazırki tə'minat "_______ "_________ 200__ -ci il tarixə (tender təkliflərinin açıldığı tarixdən 60
təqvim günü) kimi qüvvədədir. Bu tə'minatla əlaqədar hər hansı tələb Banka yuxarıda qeyd olunmuş tarixə kimi təqdim olunmalıdır.
Bankın adından və tapşırığı ilə

_______________________________________________________________________________________
(vəzifə) [imza] Bankın ümumi möhürü
(Bankın rəsmi blankında)

 

Müqavilənin yerinə yetirilməsinin tə'minatı forması
(Bank zəmanəti)


Kimə: ________________________________________________________________________________________(Satınalan təşkilatın adı) 
Ünvan:_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________ (Satınalan təşküatın ünvanı) 
NƏZƏRƏ ALARAQ Kİ, ____________________________________________________________________________ (Malgöndərənin adı) 
(sonra "Malgöndərən" adlandırılacaq) "________ "___________ 200__ -ci il tarixli 
_______________ #-li Müqavilə əsasında______________________________________ 
______________________________________________________________ (Malvə 
xidmətlərin şərhi)(sonra "Müqavilə"adlandırılacaq) göndərməyi öhdəsinə götürmüşdür, 
      VƏ yuxarıda göstərilən Müqavilədə Sizin tərəfinizdən Malgöndərənin Müqaviləyə əsasən öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinin zəmanəti kimi bu tə'minatda qeyd olunmuş məbləğdə e'tibarlı bankdan Sizə bank tə'minatmın təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur 
      VƏ Biz Malgöndərənə tə'minat təqdim etməyə razılıq vermişik; 
      BUNUNLA ƏLAQƏDAR BİZ təsdiq edirik ki, Malgöndərənin admdan Sizin
qarşmızda cavabdeh olaraq, ümumi məbləği _____________________________ (məbləğ rəqəmlə) 
(məbləğ sözlə) qədər olan tə'minatı Sizə veririk və Malgöndərən tərəfindən Müqavibnin şərtbrinə əməl edilməməsi haqqında bildirişinizi aldıqdan sonra, Sizin birinci tələbinizlə, yuxarıda göstərilən məbbğə qədər istənilən məbləği, Sizin toləbinizin və ya göstərilən mələbğin tərəfinizdən sübut olunmasını, əsaslandırılmasını və ya səbələbrinin göstərilməsini tələb etmədən, ödəməyi öhdəmizə götürürük. Bank bu öhdəlikləri öz adından, öz varislərinin və müvəkkilbrinin adından götürür. 
      Bu tə'minat "______ "______________ 200__ -ci il tarixo qədər e'tibarhdır. 
Bankın adından və tapşırığı ilə 
_____________________________________________________________________________________________________________________
(vəzifə) {imza}
Bankın ümumi möhürü 
( Tarix)_____________ 
( Ünvan)____________

 

 

Avans ödənişinin təminatı forması 
(Bank təminatı)


Kimə________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (Satınalan təşkilatın adı) 
____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                          (Satınalan təşkilatın ünvanı) 
____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                 (Müqavilənin adı) 
Hörmotli cənablar!
Satınalma müqavibsinə əsasən 
____________________________________________________
                                                                   (podratçının adı və ünvanı, sonra Podratçı) 
_____________________________ adma satmalma müqaviləsinin həmin şərtbro uyğun 
olaraq 
(satınalan təşkilatın adı) 
düzgün vo vicdanla yerinə yetirilməsinə ___________________ məbləğdə 
______________________ bank 
(zəmanətməbləği) 
(məbləğ yazı //^jtəminatı verir. 
Biz,_____________________________________ Podratçının təlimatlarına osasən təkcə 
zamin 
(bankın adı) 
qismində deyil, həm də baş borclu kimi_______________________________________________________________________ xeyrinə onun ilk 
tələbi ilə, 
(Satınalan təşkilatın adı) tərofımizdon etiraz hüququ və Podratçıya qarşı ilkin təlobi irəli sürmək zorurəti olmadan 
___________________ _____________________________ miqdarından çox olmayan 
zəmanət 
(zəmanətin məbləği)                                      (məbləğ yazı ilə) 
verməyi sözsüz və dəyişməz olaraq üzərimizə götürürük. 
Daha sonra biz razılaşırıq ki, satınalma müqaviləsi üzrə, 
_________________________________________
(Satınalan təşkilatın adı) 
ilə Podratçı arasında nəzərdə tutulmuş şərtbrdə və vəziyyətlərdə heç bir dəyişiklik, əlavə vo sair düzolişlər bizi bu zəmanətə görə məsuliyyətdən heç bir halda azad etmir vo bununla biz belo doyişiklik, əlavə və ya düzəlişbr haqqında bildiriş almaqdan imtina edirik. 
Bu zəmanot satınalma müqavibsi üzrə avans ödənişi aparıldığı andan qüvvədədir və 
________________________ Podratçının avansı hesabına ödənişbr tamamib alınmayınca 
qüvvədə 
(Satınalan təşkilatın adı) qalacaq. 
Imza və möhür_______________________ 
Bankın adı _____________________________ 
Ünvanı______________________________________________________________________________ 
Tarix___________________________________

 

SPESIFIKASİYALAR VƏ TEXNİKIŞƏRTLƏR

İŞLƏRİN SPESİFİKASİYALARI VƏ TEXNİKİ ŞƏRTLƏRİ

Tender predmetinin adı:

 

 

1

SPESIFIKASIYALAR

1.1

Umumi müddəalar.

 

 

 

 

2

TEXNIKI ŞƏRTLƏR

2.1

Texniki təsviri.

 

 

 

 

 

 

 

SpesifIkasiyalar və texniki şərtlərə dair qeydlər


      ( "Spesifikasiyalar və texniki şərtlərə dair qeyd" satınalan təşkilatların tender sənədlərini hazırlayan tender komissiyası üzvlərinin və ya bu məqsədlə cəlb olunmuş digər şəxslərin məlumatlandırılması məqsədi ilə verilmişdir və tender iştirakçısına təqdim edilən tender sənədlərinə daxil edilmir)
      1. Spesifıkasiya və texniki şərtlərin dəqiq və aydm gösətərilməsi tender iştirakçılarına imkan verir ki, onlar, düzəlişlər və əlavə şərtlər daxil etməməklə, satınalan təşkilatm tələblərinə cavab verən və rəqabətə davamlı təklif versinlər.
Tenderə təqdim etmək məqsədi ilə hazırlanmış spesifıkasiya və texniki şərtlər elə tərtib olunmalıdır ki, rəqaəbətə davamlı olsun və eyni zamanda yerinə yetiriləcək işlər, həmin işlər çərçivəsində istifadə olunan materiallar, mallar və xidmətlərin keyfıyyətinə dair tələblərə cavab versin. Belə ki, müsabiqənin qalibi tenderə təklif olunan işlərin, həmin işlər çəçivəsində istifadə olunan materiallarm, mallarm və xidmətlərin tenderin əsas şərtlər toplusunun göstəricilərinə maksimum cavab verdiyinə əsaslanaraq, müəyyən olunur və satmalma müqaviləsi bağlanır. Yalnız bu şərtlə qənaətə, səmərəliliyə, keyfıyyətə, eləcə də sonradan tender təkliflərinin qiymətləndirilməsinin asanlaşdırılmasına nail olmaq olar. Ümumiyyətlə, spesifıkasiya və texniki şərtlərdə göstərmək lazımdır ki, obyektə daxil ediləcək bütün mallar və materiallar yeni olmalı, əvvəllər istifadədə olmamalı, ən son və ya günün tələblərinə cavab verən modellərə uyğun hazırlanmalı, layihələndirmə və materialların işlənib hazırlanması sahəsində bütün son nailiyyətləri əks etdirməlidir.
      2. Bu halda əvvəlki quraşdırima işləri üzrə analoji layihələrin spesifıkasiya və texniki şərtlərin nümunələri faydalı ola bilər və onları hazırlayarkən metrik vahidlər sistemindən istifadə olunması məqsədəuyğundur.
Adətən, spesifıkasiya və texniki şərtlər satmalan təşkilatlar tərəfindən keçirilən hər quraşdırma işləri üzrə ayrı-ayrılıqda tərtib olunur. Bütün sahəbr və ölkələr üçün universal kimi istifadə oluna biləcək texniki spesifıkasiyalarm standart toplusu mövcud deyildir, lakin bir çox vahid prinsipbr və normalar vardır. 
      3. Quraşdırma işbrinin spesifıkasiya və texniki şərtbrini hazırlayarkən analoji üşlər üzrə spesifıkasiya və texniki şərtbrin ümumi standartlarmı özündə birbşdirən qaydalar və s. növdə mövcud olan tənzimbyici sənədbrə istinad etməklə böyük üstünlükbr əldə etmək olar. Spesifıkasiya və texniki şərtbrin ümumi standartları üzrə mövcud tənzimbyici sənədbrə konkret tikinti işləri üzrə istinadı vacib olmasa da, adətən tikinti işbrində, həmin işlər çəçivəsində istifadə olunan materiallarm və avadanlıqlarm bütün keyfiyyət göstəricibrini əhatə etməlidirbr. Sonra xüsusi qeydbr və ya əlavələr etmə yolu ilə spesifıkasiya və texniki şərtbrin ümumi standartları konkret tikinti işbrinə uyğunlaşdırılmalıdır. 
      4. Texniki spesifıkasiyaların layihəsini tərtib edərkən çalışmaq lazımdır ki, onlar məhdudlaşdırıcı xarakter daşımasını. Malların, materialların və işlərin keyfiyyətinin standartları spesifıkasiyalarında qəbul olunmuş beynəlxalq standartlarm mümkün qədər geniş tətbiq olunması məqsədəuyğundur. Digər qeyri-tipik standartlarm (həm Azərbaycan Respublikasınm milli standartlarmm, həm də digər standartlarm) istifadə olunması zamanı, gÖstərmək lazımdır ki, digər qəbul olunmuş standartlara cavab verən və ekvivalent və ya daha yüksək səviyyəli keyfiyyəti təmin edən mallar, materiallar və işlərin keyfıyyəti məqbul hesab olunur.

CİZGILƏR, ÇERTYOJLAR

Sıra
sayı

Adı

Sayı

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

 

MUQAVILƏNIN TƏLTIF OLUNMASI HAQQINDA
BİLDİRİŞ
(SATINALAN TƏŞKİLATIN RƏSMİ BLANKINDA)


                                                                                                                                                                                              tarix____________________ 
                                                                                                                         ________________________________________ (malgöndərərıin adı),
                                                                                                                         ______________________________________ (malgöndərənin ünvanı)
Bununla Sizin Tender iştirakçılarına təlimata uyğun olaraq
___________________________________________________________________________ (satınalınan malların miqdarı)
satınalınması barədə müqaviləni yerinə yetirmək üçün ________________________ (qiymət rəqəmlə)
___________________________________________________________ (qiymət sözlə) Müqavilə qiymətilə,
hazırladığmız______________ tarixli tender təklifiniz______________________________________________ (satınalan
təşkilat) tərəfindən qəbul olunur.
Bununla, Sizdən tələb olunur ki:

1.     Müqavilənin yerinə yetirilməsinin təminatını təqdim edəsiniz;

2.     Yekun müqaviləsini imzalayıb qaytarasınız;

3.     Müqavilənin şərtlərinə müvafiq olaraq həmin müqavilənin icrasına başlayasnız.

Səlahiyyətli şəxsin imzası:___________________________ 
İmza edən şəxsin adı və vəzifəsi:___________________________ 
M.Y.

                                                                                                                                                                                          Iddiaçının rəsmi blankında 
İDDİAÇITƏRƏFİNDƏN MÜRACİƏT FORMASI


Bununla, _____________________________________________ (istehsalçı müəssisənin adı) _________________________________ 
(malların adı) istehsalçısı olaraq, ________________________ (iddiaçının adı)
______________________ (tender predmeti) satınalmması üzrə keçirilən tender
prosedurunda iştirak etmoyə və qalib gəldiyi təqdirdə həmin iddiaçmı müvafıq mallarla təchiz etməyi öz üzərimizə götürürük.
Səlahiyyətli şəxsin imzası:___________ 
İmza edən şəxsin adı və vəzifəsi:_____________________
M.Y.

                                                                                                                                                                                      Iddiaçının rəsmi blankında 
İDDİAÇININ TƏCRÜBƏSİ HAQQINDA MƏLUMAT CƏDVƏLİ


İddiaçı hər müqavilə üçün ayrıca blankdan istifadə etməlidir:

1

Müqavilənin adı və sayı

2

Satınalan təşkilatın adı

3

Əlaqələndirici şəxsin adı

4

Göndərilən malların təsviri

5

Müqavilənin ümumi dəyəri

6

Müqavilənin ümumi dəyərinin ABŞ dolları ilə ekvivalenti

7

Müqavilənin bağlanması tarixi

8

Malların göndərilməsi müddəti

Səlahiyyətli şəxsin imzası:________ 
İmza edən şəxsin adı və vəzifəsi:_____________________
M.Y.

 

                                                                                                                                                                                   İddiaçının rəsmi blankında
İDDİAÇININ MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT CƏDVƏLİ


Hər bir iddiaçı bu formanı doldurmalı və auditdən keçmiş balansının surətini əlavə etməlidir:

Bank

Bankın adı

 

 

Bankın ünvanı

 

 

Telefon

Əlaqələndirici şəxsin adı və vəzifəsi

 

Faks

Teleks

 

E-mail

 

Son bir il üzrə aktiv və passivlərin məbləğinin ABŞ dolları ilə ekvivalentini göstərin:

Maliyyə informasiyası. ABŞ dolları ilə

Ümumi aktivlər

 

Cari aktivlər

 

Ümumi passivlər

 

Cari passivlər

 

Vergilər ödənilməmişdən əvvəl gəlir

 

Vergilər ödənildikdən sonra gəlir

 

Səlahiyyətli şəxsin imzası:________ 
İmza edən şəxsin adı və vəzifəsi:_________________
M.Y.

 

                                                                                                                                                                        İddiaçının rəsmi blankında
İDDİAÇININ ÜNVANI VƏ BANKI REKVİZİTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT
CƏDVƏLİ

 

İddiaçının tam adı:

 

Hüquqi statusu:

 

Dövlət mənsubiyyəti:

 

Hüquqi ünvanı:

 

Telefon:

 

Faks:

 

Teleks:

 

E-mail:

 

Bank rekvizitləri:

 

Səlahiyyətli şəxsin imzası:________ 
İmza edən şəxsin adı və vəzifəsi:______________________
M.Y.

 

Digər xəbərlər